Uncategorized

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼

V̼ì̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼.̼

Đ̼ể̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼m̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ấ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼4̼)̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ị̼c̼h̼ ̼(̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼é̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼1̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼

T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼y̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼H̼ả̼i̼)̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼.̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼

N̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼a̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼)̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ự̼c̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼ằ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼ứ̼t̼ ̼m̼ẻ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

N̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼Ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼ợ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼

Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼ệ̼ ̼t̼i̼ ̼v̼i̼,̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼u̼i̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼ệ̼ ̼t̼i̼ ̼v̼i̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼p̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ổ̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼u̼i̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼“̼b̼ẫ̼y̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼o̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼7̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ả̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼õ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼é̼p̼.̼ ̼T̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼u̼i̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼m̼à̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ệ̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼ổ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼p̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼ ̼t̼ủ̼ ̼r̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼o̼a̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.

C̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼a̼ ̼ấ̼m̼ ̼t̼r̼à̼,̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼V̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼?̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼.̼ ̼H̼ú̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

1̼8̼h̼1̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼”̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼a̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ổ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼e̼ ̼k̼ệ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ ̼v̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼e̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ổ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼e̼ ̼k̼ệ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ ̼v̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼e̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼“̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼”̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼à̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼é̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼m̼à̼n̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button