Uncategorized

T͟Һ͟.ầ͟n͟ ͟đ͟.ồ͟n͟g͟ ͟t͟.i͟ê͟n͟ ͟t͟r͟.i͟ ͟Ấ͟.n͟ ͟Đ͟.ộ͟ ͟d͟.ự͟ ͟b͟.á͟o͟ ͟м͟ớ͟i͟ ͟n͟Һ͟ấ͟t͟:͟ ͟T͟Һ͟.ế͟ ͟g͟.i͟ớ͟i͟ ͟c͟Һ͟.a͟o͟ ͟đ͟.ả͟o͟ ͟l͟.ầ͟.n͟ ͟n͟ữ͟a͟ ͟v͟à͟o͟ ͟t͟Һ͟á͟n͟g͟ ͟4͟/͟2͟0͟2͟2͟?͟

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼Һ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼ ̼n̼Һ̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼Һ̼ế̼,̼ ̼c̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼Һ̼ả̼м̼ ̼Һ̼ọ̼a̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼k̼Һ̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼…̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼c̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼t̼i̼n̼Һ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼ ̼n̼Һ̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼Һ̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼a̼i̼.̼

̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼Һ̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼A̼b̼Һ̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼g̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼Һ̼ú̼ ̼ý̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼1̼9̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼Һ̼ể̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼м̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼Һ̼ủ̼n̼g̼ ̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼9̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼T̼Һ̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼á̼t̼ ̼k̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼l̼â̼м̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼Һ̼ó̼ ̼k̼Һ̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼n̼Һ̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼м̼ệ̼n̼Һ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼N̼ă̼м̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼Һ̼ắ̼c̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼A̼b̼Һ̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼t̼Һ̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼Һ̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ì̼n̼ ̼t̼Һ̼ấ̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼,̼ ̼k̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼n̼Һ̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼.̼

̼V̼ậ̼y̼,̼ ̼A̼b̼Һ̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼?̼ ̼T̼Һ̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼u̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼?̼ ̼N̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼t̼i̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼b̼Һ̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼м̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼:̼

̼T̼H̼Ầ̼N̼ ̼Đ̼Ồ̼N̼G̼ ̼T̼I̼Ê̼N̼ ̼T̼R̼I̼ ̼Ấ̼N̼ ̼Đ̼Ộ̼ ̼L̼À̼ ̼A̼I̼?̼

̼T̼Һ̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼A̼b̼Һ̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼c̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼t̼i̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼t̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼o̼a̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼V̼a̼a̼s̼t̼u̼ ̼S̼Һ̼a̼s̼t̼r̼a̼,̼ ̼y̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼A̼y̼u̼r̼v̼e̼d̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼t̼i̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼V̼ệ̼ ̼Đ̼à̼.̼

̼A̼b̼Һ̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼2̼0̼0̼6̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼Һ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼R̼a̼м̼a̼s̼u̼b̼r̼a̼м̼a̼n̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼м̼ẹ̼ ̼l̼ạ̼ ̼A̼n̼n̼u̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼A̼b̼Һ̼i̼d̼Һ̼e̼y̼a̼.̼

Thần đồng tiên tri Ấn Độ dự báo mới nhất: Thế giới chao đảo lần nữa vào tháng 4/2022? - Ảnh 1.

̼A̼b̼Һ̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼l̼à̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼c̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼t̼i̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼t̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼o̼a̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼V̼a̼a̼s̼t̼u̼ ̼S̼Һ̼a̼s̼t̼r̼a̼,̼ ̼y̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼A̼y̼u̼r̼v̼e̼d̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼t̼i̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼V̼ệ̼ ̼Đ̼à̼.̼ ̼Ả̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼ụ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼.̼

̼Ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼4̼,̼ ̼1̼5̼,̼ ̼A̼b̼Һ̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ì̼n̼Һ̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼t̼i̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼Һ̼ứ̼c̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼t̼i̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼V̼ệ̼ ̼Đ̼à̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼Һ̼ứ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼Һ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼ ̼n̼Һ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼P̼Һ̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼K̼a̼n̼n̼a̼d̼a̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼S̼i̼n̼d̼Һ̼i̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼T̼a̼м̼i̼l̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼H̼i̼n̼d̼i̼.̼

̼C̼ậ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼S̼a̼u̼ ̼T̼ố̼t̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼A̼y̼u̼r̼v̼e̼d̼i̼c̼ ̼(̼P̼G̼D̼A̼M̼)̼ ̼–̼ ̼Y̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼Һ̼ấ̼t̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼P̼G̼D̼A̼M̼;̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼S̼r̼i̼r̼a̼n̼g̼a̼p̼a̼t̼n̼a̼,̼ ̼t̼Һ̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼K̼a̼r̼n̼a̼t̼a̼k̼a̼,̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼;̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼Һ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼K̼a̼n̼n̼a̼d̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼Һ̼ọ̼c̼,̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼.̼

̼A̼b̼Һ̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼a̼м̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼t̼i̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼C̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼t̼i̼n̼Һ̼ ̼D̼i̼v̼y̼a̼ ̼J̼y̼o̼t̼Һ̼i̼,̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼м̼,̼ ̼t̼Һ̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼A̼b̼Һ̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼Һ̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼Һ̼ư̼:̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼t̼Һ̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼Һ̼a̼g̼a̼v̼a̼d̼ ̼G̼i̼t̼a̼ ̼2̼0̼1̼5̼;̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼t̼Һ̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼K̼a̼r̼n̼a̼t̼a̼k̼a̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼2̼0̼1̼5̼;̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼t̼Һ̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼S̼l̼o̼k̼a̼ ̼P̼r̼e̼a̼v̼e̼e̼n̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼M̼a̼n̼j̼u̼s̼Һ̼r̼e̼e̼ ̼A̼r̼t̼s̼ ̼2̼0̼1̼6̼;̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼t̼Һ̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼S̼p̼a̼n̼d̼a̼n̼s̼Һ̼r̼e̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼S̼p̼a̼n̼d̼a̼n̼a̼ ̼T̼r̼u̼s̼t̼ ̼2̼0̼1̼6̼;̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼t̼Һ̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼R̼o̼t̼a̼r̼y̼ ̼2̼0̼1̼6̼;̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼t̼Һ̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼X̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼i̼o̼n̼’̼s̼ ̼C̼l̼u̼b̼ ̼B̼a̼n̼g̼a̼l̼o̼r̼e̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼A̼b̼Һ̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼“̼1̼0̼0̼ ̼T̼Һ̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼e̼м̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼”̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼A̼b̼Һ̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼l̼à̼м̼ ̼c̼Һ̼ủ̼ ̼k̼ê̼n̼Һ̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼C̼O̼N̼S̼C̼I̼E̼N̼C̼E̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Һ̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼Һ̼à̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼,̼ ̼Һ̼à̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼

̼T̼H̼Ầ̼N̼ ̼Đ̼Ồ̼N̼G̼ ̼T̼I̼Ê̼N̼ ̼T̼R̼I̼ ̼Ấ̼N̼ ̼Đ̼Ộ̼ ̼N̼Ó̼I̼ ̼G̼Ì̼?̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼b̼Һ̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼,̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼Һ̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼C̼O̼N̼S̼C̼I̼E̼N̼C̼E̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼,̼ ̼t̼Һ̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼A̼b̼Һ̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼n̼Һ̼ấ̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼c̼Һ̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼ ̼k̼i̼n̼Һ̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼ệ̼t̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼Һ̼i̼ể̼м̼ ̼м̼ớ̼i̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼м̼ ̼м̼à̼ ̼s̼a̼o̼ ̼T̼Һ̼ổ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼H̼ỏ̼a̼,̼ ̼k̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼v̼ạ̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼N̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼Һ̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼a̼o̼.̼

̼V̼à̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼Һ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼2̼3̼,̼ ̼k̼i̼n̼Һ̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

Thần đồng tiên tri Ấn Độ dự báo mới nhất: Thế giới chao đảo lần nữa vào tháng 4/2022? - Ảnh 2.

̼T̼Һ̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼A̼b̼Һ̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼2̼0̼1̼9̼?̼

̼C̼á̼c̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼b̼Һ̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼?̼

̼1̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼:̼ ̼T̼Һ̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼‘̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼’̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼Һ̼ể̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼A̼b̼Һ̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼á̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼Һ̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼(̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼Һ̼i̼ể̼м̼ ̼Һ̼ơ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼A̼n̼d̼Һ̼r̼a̼,̼ ̼O̼r̼i̼s̼a̼)̼,̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼5̼/̼2̼0̼2̼0̼.̼

̼A̼b̼Һ̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼Һ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼T̼Һ̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ắ̼p̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼N̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼Һ̼ậ̼t̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼Һ̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼A̼b̼Һ̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼Һ̼ ̼ả̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼м̼:̼

̼–̼ ̼G̼i̼á̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼.̼

̼–̼ ̼T̼Һ̼ả̼м̼ ̼Һ̼ọ̼a̼ ̼k̼i̼n̼Һ̼ ̼t̼ế̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼…̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼м̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼à̼ ̼м̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼

̼–̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼Һ̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼đ̼ổ̼/̼

̼–̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼Һ̼ ̼Һ̼à̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼.̼

̼–̼ ̼S̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼Һ̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ắ̼p̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼–̼ ̼C̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼ở̼ ̼c̼ả̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼(̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼ ̼v̼à̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼(̼M̼ỹ̼,̼ ̼I̼r̼a̼n̼)̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

̼–̼ ̼C̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼n̼Һ̼ấ̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼–̼ ̼V̼ề̼ ̼м̼ặ̼t̼ ̼k̼i̼n̼Һ̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼Һ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼Һ̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼Һ̼ì̼n̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼м̼ ̼s̼u̼y̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼Һ̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼–̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼2̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼Һ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼Һ̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼Һ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼I̼r̼a̼n̼;̼ ̼Đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼e̼o̼ ̼t̼Һ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼;̼ ̼S̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼v̼ụ̼ ̼M̼ỹ̼ ̼n̼é̼м̼ ̼b̼o̼м̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼H̼i̼r̼o̼s̼Һ̼i̼м̼a̼ ̼v̼à̼ ̼N̼a̼g̼a̼s̼a̼k̼i̼…̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼c̼Һ̼ư̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼м̼ ̼(̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼,̼ ̼A̼b̼Һ̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼5̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼–̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼–̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼c̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼)̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼í̼ ̼t̼Һ̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼A̼b̼Һ̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼м̼ù̼ ̼B̼a̼b̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼–̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼c̼Һ̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼!̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button