Uncategorized

T.ᴇ.ᴀᴍ ᴅ.ᴜ.ʏ ᴛʜ.ᴜ̛.ᴏ̛̀ɴɢ ᴠ.ᴀ̀ N.ᴀᴍ

M̳ᴏ̛̳̳̳́ɪ̳ ̳đ̳ᴀ̳̳̂ʏ̳ ̳ᴛ̳ʀ̳ᴇ̳̳̂ɴ̳ ̳ᴍ̳ᴀ̳̣̳ɴ̳ɢ̳ ̳x̳ᴀ̳̳̃ ̳ʜ̳ᴏ̳̣̳̳̂ɪ̳ ̳ʟ̳ᴜ̛̳̳ᴜ̳ ̳x̳ᴜ̳ᴀ̳̳̳̂́ᴛ̳ ̳ʜ̳ɪ̳ᴇ̳̣̳̳̂ɴ̳ ̳ᴠ̳ɪ̳ᴅ̳ᴇ̳ᴏ̳ ̳ᴛ̳ᴇ̳ᴀ̳ᴍ̳ ̳D̳ᴜ̳ʏ̳ ̳ᴛ̳ʜ̳ᴜ̛̳̳ᴏ̛̳̳̳̀ɴ̳ɢ̳ ̳ᴠ̳ʟ̳ᴏ̳ɢ̳ ̳đ̳ɪ̳ ̳ɢ̳ᴏ̳̣̳ɪ̳ ̳ʜ̳ᴏ̳̳̳̂̀ɴ̳ ̳N̳ᴀ̳ᴍ̳ ̳O̳K̳.̳

̳T̳ʜ̳ᴇ̳ᴏ̳ ̳V̳ɪ̳ᴅ̳ᴇ̳ᴏ̳ ̳ᴄ̳ᴀ̳̳̉ ̳T̳ᴇ̳ᴀ̳ᴍ̳ ̳đ̳ᴀ̳̳̃ ̳ᴠ̳ᴇ̳̳̳̂̀ ̳B̳ᴀ̳̳̳̆́ᴄ̳ ̳G̳ɪ̳ᴀ̳ɴ̳ɢ̳ ̳ɢ̳ᴀ̳̣̳̳̆ᴘ̳ ̳ᴄ̳ᴏ̳̳̂ ̳Đ̳ᴏ̳̳̳̂̀ɴ̳ɢ̳ ̳đ̳ᴇ̳̳̳̂̉ ̳ɢ̳ᴏ̳̣̳ɪ̳ ̳ʜ̳ᴏ̳̳̳̂̀ɴ̳ ̳N̳ᴀ̳ᴍ̳ ̳O̳K̳,̳ ̳ʜ̳ᴏ̳̳̉ɪ̳ ̳ᴄ̳ᴀ̳̳̳̂̀ɴ̳ ̳ɢ̳ɪ̳̳̀ ̳đ̳ᴇ̳̳̳̂̉ ̳đ̳ᴏ̳̳̳̂́ᴛ̳ ̳x̳ᴜ̳ᴏ̳̳̳̂́ɴ̳ɢ̳ ̳ᴄ̳ʜ̳ᴏ̳.̳

̳C̳ᴏ̳̳̂ ̳đ̳ᴏ̳̳̳̂̀ɴ̳ɢ̳ ̳ʜ̳ᴏ̳̳̉ɪ̳ ̳ɴ̳ᴀ̳ᴍ̳ ̳ᴄ̳ᴀ̳̳̳̂̀ɴ̳ ̳ɢ̳ɪ̳̳̀?̳ ̳ᴄ̳ᴀ̳̳̳̂̀ɴ̳ ̳x̳ᴇ̳ ̳ᴍ̳ᴀ̳̳́ʏ̳ ̳ʜ̳ᴀ̳ʏ̳ ̳ᴏ̳ᴛ̳ᴏ̳?̳

̳N̳ᴀ̳ᴍ̳ ̳ᴛ̳ʀ̳ᴀ̳̳̉ ̳ʟ̳ᴏ̛̳̳̳̀ɪ̳:̳ ̳C̳ᴀ̳̳̳̂̀ɴ̳ ̳1̳ ̳ᴄ̳ʜ̳ɪ̳ᴇ̳̳̳̂́ᴄ̳ ̳x̳ᴇ̳ ̳ᴍ̳ᴀ̳̳́ʏ̳ ̳ᴛ̳ᴀ̳ʏ̳ ̳ɢ̳ᴀ̳ ̳ᴍ̳ᴀ̳̳̀ᴜ̳ ̳đ̳ᴏ̳̳̉,̳ ̳ʀ̳ᴀ̳̳̳̂́ᴛ̳ ̳ᴍ̳ᴜ̳ᴏ̳̳̳̂́ɴ̳ ̳ʟ̳ᴀ̳̳̳̂́ʏ̳ ̳ᴠ̳ᴏ̛̳̳̣̳ ̳ᴠ̳ᴀ̳̳̀ ̳ᴍ̳ᴏ̳ɴ̳ɢ̳ ̳đ̳ᴜ̛̳̳ᴏ̛̳̳̣̳ᴄ̳ ̳đ̳ᴏ̳̳̳̂́ᴛ̳ ̳ᴄ̳ʜ̳ᴏ̳ ̳ᴍ̳ᴏ̳̣̳̳̂ᴛ̳ ̳ᴄ̳ᴏ̳̳̂ ̳ɢ̳ᴀ̳̳́ɪ̳ ̳đ̳ᴇ̳̣̳ᴘ̳ ̳x̳ᴜ̳ᴏ̳̳̳̂́ɴ̳ɢ̳ ̳đ̳ᴇ̳̳̳̂̉ ̳ᴛ̳ʜ̳ᴀ̳̳̀ɴ̳ʜ̳ ̳ʜ̳ᴏ̳̳̂ɴ̳.̳ ̳m̳u̳ố̳n̳ ̳c̳h̳i̳ế̳c̳ ̳x̳e̳ ̳c̳ó̳ ̳b̳i̳ể̳n̳ ̳8̳8̳8̳8̳ ̳v̳à̳ ̳b̳i̳ể̳n̳ ̳B̳ắ̳c̳ ̳G̳i̳a̳n̳g̳

̳N̳ɢ̳ᴏ̳ᴀ̳̳̀ɪ̳ ̳ʀ̳ᴀ̳,̳ ̳D̳ᴜ̳ʏ̳ ̳T̳ʜ̳ᴜ̛̳̳ᴏ̛̳̳̳̀ɴ̳ɢ̳ ̳ᴄ̳ᴏ̳̳̀ɴ̳ ̳ᴍ̳ᴏ̳ɴ̳ɢ̳ ̳ʀ̳ᴀ̳̳̳̆̀ɴ̳ɢ̳ ̳N̳ᴀ̳ᴍ̳ ̳O̳K̳ ̳ᴄ̳ᴀ̳̳̳̂̀ɴ̳ ̳ɢ̳ɪ̳̳̀ ̳ᴄ̳ᴏ̳̳́ ̳ᴛ̳ʜ̳ᴇ̳̳̳̂̉ ̳ʙ̳ᴀ̳̳́ᴏ̳ ̳ᴍ̳ᴏ̳̣̳̳̂ɴ̳ɢ̳ ̳ᴠ̳ᴇ̳̳̳̂̀ ̳ᴄ̳ʜ̳ᴏ̳ ̳ᴀ̳ɴ̳ʜ̳,̳ ̳ᴀ̳ɴ̳ʜ̳ ̳s̳ᴇ̳̳̃ ̳ᴄ̳ᴏ̳̳̳̂́ ̳ɢ̳ᴀ̳̳̳̆́ɴ̳ɢ̳ ̳đ̳ᴏ̳̳̳̂́ᴛ̳ ̳x̳ᴜ̳ᴏ̳̳̳̂́ɴ̳ɢ̳ ̳ᴄ̳ʜ̳ᴏ̳ ̳ᴇ̳ᴍ̳.̳

̳T̳ʀ̳ᴜ̛̳̳ᴏ̛̳̳̳́ᴄ̳ ̳đ̳ᴏ̳̳́ ̳ᴅ̳ᴜ̳ʏ̳ ̳ᴛ̳ʜ̳ᴜ̛̳̳ᴏ̛̳̳̳̀ɴ̳ɢ̳ ̳đ̳ᴜ̛̳̳ᴏ̛̳̳̣̳ᴄ̳ ̳N̳ᴀ̳ᴍ̳ ̳ʙ̳ᴀ̳̳́ᴏ̳ ̳ᴍ̳ᴏ̳̣̳̳̂ɴ̳ɢ̳ ̳ᴠ̳ᴇ̳̳̳̂̀ ̳đ̳ᴇ̳̳̳̂̉ ̳ᴋ̳ᴇ̳̳̳̂̉ ̳ʟ̳ᴀ̳̣̳ɪ̳ ̳ᴛ̳ᴏ̳ᴀ̳̳̀ɴ̳ ̳ʙ̳ᴏ̳̣̳̳̂ ̳s̳ᴜ̛̳̳̣̳ ̳ᴠ̳ɪ̳ᴇ̳̣̳̳̂ᴄ̳ ̳ᴛ̳ᴀ̳̣̳ɪ̳ ̳s̳ᴀ̳ᴏ̳ ̳ʟ̳ᴀ̳̣̳ɪ̳ ̳đ̳ɪ̳ ̳ɴ̳ʜ̳ᴀ̳ɴ̳ʜ̳ ̳ɴ̳ʜ̳ᴜ̛̳̳ ̳ᴠ̳ᴀ̳̣̳̳̂ʏ̳ ̳ᴅ̳ᴀ̳̳̳̂̃ɴ̳ ̳ᴛ̳ᴏ̛̳̳̳́ɪ̳ ̳ᴛ̳ᴀ̳ɪ̳ ̳ɴ̳ᴀ̳̣̳ɴ̳:̳ ̳Đ̳ᴀ̳̳̃ ̳ᴄ̳ᴏ̳̳́ ̳1̳ ̳ᴛ̳ʜ̳ᴇ̳̳̳̂́ ̳ʟ̳ᴜ̛̳̳̣̳ᴄ̳ ̳ᴠ̳ᴏ̳̳̂ ̳ʜ̳ɪ̳̳̀ɴ̳ʜ̳ ̳ɴ̳ᴀ̳̳̀ᴏ̳ ̳đ̳ᴏ̳̳́ ̳ᴋ̳ʜ̳ɪ̳ᴇ̳̳̳̂́ɴ̳ ̳ɴ̳ᴀ̳ᴍ̳ ̳Y̳ᴏ̳ᴜ̳ᴛ̳ᴜ̳ʙ̳ᴇ̳ʀ̳ ̳đ̳ᴀ̳̣̳ᴘ̳ ̳ɴ̳ʜ̳ᴀ̳̳̳̂̀ᴍ̳ ̳ᴄ̳ʜ̳ᴀ̳̳̂ɴ̳ ̳ᴘ̳ʜ̳ᴀ̳ɴ̳ʜ̳ ̳ᴛ̳ʜ̳ᴀ̳̳̀ɴ̳ʜ̳ ̳ᴄ̳ʜ̳ᴀ̳̳̂ɴ̳ ̳ɢ̳ᴀ̳.̳

̳Đ̳ᴜ̳̳́ɴ̳ɢ̳ ̳ʟ̳ᴀ̳̳̀ ̳ᴄ̳ʜ̳ᴜ̳ʏ̳ᴇ̳̣̳̳̂ɴ̳ ̳ᴛ̳ᴀ̳̳̂ᴍ̳ ̳ʟ̳ɪ̳ɴ̳ʜ̳ ̳ᴋ̳ʜ̳ᴏ̳̳̂ɴ̳ɢ̳ ̳ᴛ̳ʜ̳ᴇ̳̳̳̂̉ ̳đ̳ᴜ̳̳̀ᴀ̳ ̳đ̳ᴜ̛̳̳ᴏ̛̳̳̣̳ᴄ̳ ̳đ̳ᴀ̳̳̂ᴜ̳.̳

̳K̳ʜ̳ɪ̳ ̳đ̳ᴜ̛̳̳ᴏ̛̳̳̣̳ᴄ̳ ̳ʜ̳ᴏ̳̳̉ɪ̳ ̳ᴄ̳ᴏ̳̳́ ̳ᴏ̳ᴀ̳ɴ̳ ̳ᴜ̛̳̳̳́ᴄ̳ ̳ɢ̳ɪ̳̳̀ ̳ᴋ̳ʜ̳ᴏ̳̳̂ɴ̳ɢ̳,̳ ̳ᴛ̳ʜ̳ᴀ̳ɴ̳ʜ̳ ̳ɴ̳ɪ̳ᴇ̳̳̂ɴ̳ ̳B̳ᴀ̳̳̳̆́ᴄ̳ ̳ɢ̳ɪ̳ᴀ̳ɴ̳ɢ̳ ̳ᴄ̳ʜ̳ɪ̳̳̉ ̳ᴄ̳ᴏ̳̳́ ̳ᴋ̳ʜ̳ᴏ̳̳́ᴄ̳ ̳ᴠ̳ɪ̳̳̀ ̳ᴛ̳ʜ̳ᴜ̛̳̳ᴏ̛̳̳ɴ̳ɢ̳ ̳ʙ̳ᴏ̳̳̳̂́ ̳ᴍ̳ᴇ̳̣̳.̳ ̳đ̳ɪ̳ ̳ɢ̳ᴏ̳̣̳ɪ̳ ̳ʜ̳ᴏ̳̳̳̂̀ɴ̳ ̳ᴄ̳ᴏ̳̳̀ɴ̳ ̳ᴄ̳ᴏ̳̳́ ̳ᴄ̳ʜ̳ɪ̳̣̳ ̳ᴄ̳ᴜ̳̳̉ᴀ̳ ̳N̳ᴀ̳ᴍ̳,̳ ̳ʟ̳ɪ̳ᴇ̳̳̂ɴ̳ ̳ᴛ̳ᴜ̳̣̳ᴄ̳ ̳ᴛ̳ʜ̳ᴜ̛̳̳ᴏ̛̳̳ɴ̳ɢ̳ ̳ᴇ̳ᴍ̳ ̳ᴍ̳ᴀ̳̳̀ ̳ᴋ̳ʜ̳ᴏ̳̳́ᴄ̳

x̳e̳m̳ ̳t̳h̳ê̳m̳:̳ ̳M̳ộ̳t̳ ̳C̳h̳i̳ế̳c̳ ̳K̳I̳A̳ ̳đ̳ỏ̳ ̳g̳ặ̳p̳ ̳n̳ạ̳n̳ ̳t̳r̳ê̳n̳ ̳c̳a̳o̳ ̳t̳ố̳c̳ ̳H̳N̳ ̳L̳à̳o̳ ̳c̳a̳i̳,̳ ̳g̳i̳ố̳n̳g̳ ̳y̳ ̳h̳ệ̳t̳ ̳N̳a̳m̳ ̳O̳K̳

M̳ᴏ̳̣̳̳̂ᴛ̳ ̳ᴠ̳ᴜ̳̣̳ ̳ᴠ̳ᴀ̳ ̳ᴄ̳ʜ̳ᴀ̳̣̳ᴍ̳ ̳đ̳ᴀ̳̳̃ ̳x̳ᴀ̳̳̉ʏ̳ ̳ʀ̳ᴀ̳ ̳ᴛ̳ʀ̳ᴇ̳̳̂ɴ̳ ̳ᴄ̳ᴀ̳ᴏ̳ ̳ᴛ̳ᴏ̳̳̳̂́ᴄ̳ ̳N̳ᴏ̳̣̳̳̂ɪ̳ ̳B̳ᴀ̳̳̀ɪ̳ ̳–̳ ̳L̳ᴀ̳̳̀ᴏ̳ ̳C̳ᴀ̳ɪ̳,̳ ̳ᴄ̳ʜ̳ɪ̳ᴇ̳̳̳̂́ᴄ̳ ̳ᴏ̳̳̂ ̳ᴛ̳ᴏ̳̳̂ ̳ᴄ̳ᴏ̳ɴ̳ ̳đ̳ᴀ̳̳̃ ̳“̳ʙ̳ᴀ̳ʏ̳ ̳ʟ̳ᴏ̳̣̳̳̂ɴ̳”̳ ̳ɴ̳ʜ̳ɪ̳ᴇ̳̳̳̂̀ᴜ̳ ̳ᴠ̳ᴏ̳̳̀ɴ̳ɢ̳ ̳ᴛ̳ʀ̳ᴇ̳̳̂ɴ̳ ̳đ̳ᴜ̛̳̳ᴏ̛̳̳̳̀ɴ̳ɢ̳ ̳ᴋ̳ʜ̳ɪ̳ᴇ̳̳̳̂́ɴ̳ ̳ɴ̳ʜ̳ɪ̳ᴇ̳̳̳̂̀ᴜ̳ ̳ɴ̳ɢ̳ᴜ̛̳̳ᴏ̛̳̳̳̀ɪ̳ ̳ᴠ̳ᴏ̳̳̂ ̳ᴄ̳ᴜ̳̳̀ɴ̳ɢ̳ ̳ʜ̳ᴏ̳ᴀ̳̳̉ɴ̳ɢ̳ ̳s̳ᴏ̛̳̳̣̳.̳

̳T̳ʜ̳ᴇ̳ᴏ̳ ̳đ̳ᴏ̳̳́,̳ ̳ᴠ̳ᴜ̳̣̳ ̳ᴠ̳ᴀ̳ ̳ᴄ̳ʜ̳ᴀ̳̣̳ᴍ̳ ̳x̳ᴀ̳̳̉ʏ̳ ̳ʀ̳ᴀ̳ ̳ᴠ̳ᴀ̳̳̀ᴏ̳ ̳ᴋ̳ʜ̳ᴏ̳ᴀ̳̳̉ɴ̳ɢ̳ ̳1̳4̳ʜ̳3̳0̳′̳ ̳ᴄ̳ʜ̳ɪ̳ᴇ̳̳̳̂̀ᴜ̳ ̳ɴ̳ɢ̳ᴀ̳̳̀ʏ̳ ̳1̳0̳/̳1̳0̳ ̳ᴛ̳ʀ̳ᴇ̳̳̂ɴ̳ ̳đ̳ᴏ̳ᴀ̳̣̳ɴ̳ ̳K̳ᴍ̳1̳6̳4̳ ̳đ̳ᴜ̛̳̳ᴏ̛̳̳̳̀ɴ̳ɢ̳ ̳ᴄ̳ᴀ̳ᴏ̳ ̳ᴛ̳ᴏ̳̳̳̂́ᴄ̳ ̳N̳ᴏ̳̣̳̳̂ɪ̳ ̳B̳ᴀ̳̳̀ɪ̳ ̳–̳ ̳L̳ᴀ̳̳̀ᴏ̳ ̳C̳ᴀ̳ɪ̳,̳ ̳đ̳ᴏ̳ᴀ̳̣̳ɴ̳ ̳ǫ̳ᴜ̳ᴀ̳ ̳đ̳ɪ̳̣̳ᴀ̳ ̳ᴘ̳ʜ̳ᴀ̳̣̳̳̂ɴ̳ ̳ᴛ̳ɪ̳̳̉ɴ̳ʜ̳ ̳Y̳ᴇ̳̳̂ɴ̳ ̳B̳ᴀ̳̳́ɪ̳.̳ ̳M̳ᴏ̳̣̳̳̂ᴛ̳ ̳ᴄ̳ᴀ̳ᴍ̳ᴇ̳ʀ̳ᴀ̳ ̳ʜ̳ᴀ̳̳̀ɴ̳ʜ̳ ̳ᴛ̳ʀ̳ɪ̳̳̀ɴ̳ʜ̳ ̳đ̳ᴀ̳̳̃ ̳ɢ̳ʜ̳ɪ̳ ̳ʟ̳ᴀ̳̣̳ɪ̳ ̳ᴋ̳ʜ̳ᴏ̳ᴀ̳̳̉ɴ̳ʜ̳ ̳ᴋ̳ʜ̳ᴀ̳̳̳̆́ᴄ̳ ̳ᴄ̳ʜ̳ɪ̳ᴇ̳̳̳̂́ᴄ̳ ̳x̳ᴇ̳ ̳ᴏ̳̳̂ ̳ᴛ̳ᴏ̳̳̂ ̳ᴄ̳ᴏ̳ɴ̳ ̳ɢ̳ᴀ̳̣̳̳̆ᴘ̳ ̳ɴ̳ᴀ̳̣̳ɴ̳ ̳ʟ̳ᴀ̳ᴏ̳ ̳ᴠ̳ᴀ̳̳̀ᴏ̳ ̳ɢ̳ɪ̳ᴀ̳̳̉ɪ̳ ̳ᴘ̳ʜ̳ᴀ̳̳̂ɴ̳ ̳ᴄ̳ᴀ̳̳́ᴄ̳ʜ̳.̳

̳K̳ʜ̳ᴏ̳ᴀ̳̳̉ɴ̳ʜ̳ ̳ᴋ̳ʜ̳ᴀ̳̳̳̆́ᴄ̳ ̳ᴏ̳̳̂ ̳ᴛ̳ᴏ̳̳̂ ̳ʙ̳ᴀ̳̳̳̂́ᴛ̳ ̳ɴ̳ɢ̳ᴏ̛̳̳̳̀ ̳ʟ̳ᴀ̳ᴏ̳ ̳ᴠ̳ᴀ̳̳̀ᴏ̳ ̳ᴅ̳ᴀ̳̳̉ɪ̳ ̳ᴘ̳ʜ̳ᴀ̳̳̂ɴ̳ ̳ᴄ̳ᴀ̳̳́ᴄ̳ʜ̳,̳ ̳‘̳ʙ̳ᴀ̳ʏ̳ ̳ʟ̳ᴏ̳̣̳̳̂ɴ̳’̳ ̳ɴ̳ʜ̳ɪ̳ᴇ̳̳̳̂̀ᴜ̳ ̳ᴠ̳ᴏ̳̳̀ɴ̳ɢ̳ ̳ᴛ̳ʀ̳ᴇ̳̳̂ɴ̳ ̳đ̳ᴜ̛̳̳ᴏ̛̳̳̳̀ɴ̳ɢ̳ ̳ᴄ̳ᴀ̳ᴏ̳ ̳ᴛ̳ᴏ̳̳̳̂́ᴄ̳

C̳ᴜ̳̣̳ ̳ᴛ̳ʜ̳ᴇ̳̳̳̂̉,̳ ̳ᴛ̳ᴀ̳̣̳ɪ̳ ̳ᴛ̳ʜ̳ᴏ̛̳̳̳̀ɪ̳ ̳đ̳ɪ̳ᴇ̳̳̳̂̉ᴍ̳ ̳ᴛ̳ʀ̳ᴇ̳̳̂ɴ̳,̳ ̳ᴍ̳ᴏ̳̣̳̳̂ᴛ̳ ̳ᴄ̳ʜ̳ɪ̳ᴇ̳̳̳̂́ᴄ̳ ̳x̳ᴇ̳ ̳ᴏ̳̳̂ ̳ᴛ̳ᴏ̳̳̂ ̳5̳ ̳ᴄ̳ʜ̳ᴏ̳̳̳̂̃ ̳K̳I̳A̳ ̳đ̳ᴀ̳̳̃ ̳ʙ̳ᴀ̳̳̳̂́ᴛ̳ ̳ɴ̳ɢ̳ᴏ̛̳̳̳̀ ̳ɢ̳ᴀ̳̣̳̳̆ᴘ̳ ̳ɴ̳ᴀ̳̣̳ɴ̳,̳ ̳ʟ̳ᴀ̳ᴏ̳ ̳ᴠ̳ᴀ̳̳̀ᴏ̳ ̳ᴅ̳ᴀ̳̳̉ɪ̳ ̳ᴘ̳ʜ̳ᴀ̳̳̂ɴ̳ ̳ᴄ̳ᴀ̳̳́ᴄ̳ʜ̳.̳ ̳D̳ᴏ̳ ̳đ̳ᴀ̳ɴ̳ɢ̳ ̳ᴅ̳ɪ̳ ̳ᴄ̳ʜ̳ᴜ̳ʏ̳ᴇ̳̳̳̂̉ɴ̳ ̳ᴠ̳ᴏ̛̳̳̳́ɪ̳ ̳ᴛ̳ᴏ̳̳̳̂́ᴄ̳ ̳đ̳ᴏ̳̣̳̳̂ ̳ᴄ̳ᴀ̳ᴏ̳ ̳ɴ̳ᴇ̳̳̂ɴ̳ ̳ᴄ̳ʜ̳ɪ̳ᴇ̳̳̳̂́ᴄ̳ ̳x̳ᴇ̳ ̳ʙ̳ɪ̳̣̳ ̳ᴠ̳ᴀ̳̳̆ɴ̳ɢ̳ ̳ʟ̳ᴇ̳̳̂ɴ̳,̳ ̳ʟ̳ᴏ̳̣̳̳̂ɴ̳ ̳ɴ̳ʜ̳ɪ̳ᴇ̳̳̳̂̀ᴜ̳ ̳ᴠ̳ᴏ̳̳̀ɴ̳ɢ̳ ̳ʀ̳ᴏ̳̳̳̂̀ɪ̳ ̳ʟ̳ᴀ̳̣̳̳̂ᴛ̳ ̳ɢ̳ɪ̳ᴜ̛̳̳̳̃ᴀ̳ ̳đ̳ᴜ̛̳̳ᴏ̛̳̳̳̀ɴ̳ɢ̳.̳

̳S̳ᴀ̳ᴜ̳ ̳ᴠ̳ᴜ̳̣̳ ̳ᴠ̳ᴀ̳ ̳ᴄ̳ʜ̳ᴀ̳̣̳ᴍ̳,̳ ̳ᴄ̳ʜ̳ɪ̳ᴇ̳̳̳̂́ᴄ̳ ̳ᴏ̳̳̂ ̳ᴛ̳ᴏ̳̳̂ ̳ʟ̳ᴀ̳̣̳̳̂ᴛ̳ ̳ɴ̳ɢ̳ᴜ̛̳̳̳̉ᴀ̳ ̳ɢ̳ɪ̳ᴜ̛̳̳̳̃ᴀ̳ ̳đ̳ᴜ̛̳̳ᴏ̛̳̳̳̀ɴ̳ɢ̳.̳

T̳ʀ̳ᴜ̛̳̳ᴏ̛̳̳̳́ᴄ̳ ̳ᴋ̳ʜ̳ɪ̳ ̳x̳ᴀ̳̳̉ʏ̳ ̳ʀ̳ᴀ̳ ̳ᴠ̳ᴀ̳ ̳ᴄ̳ʜ̳ᴀ̳̣̳ᴍ̳,̳ ̳ᴄ̳ʜ̳ɪ̳ᴇ̳̳̳̂́ᴄ̳ ̳x̳ᴇ̳ ̳ɴ̳ᴀ̳̳̀ʏ̳ ̳đ̳ᴀ̳̳̃ ̳ᴠ̳ᴜ̛̳̳ᴏ̛̳̳̣̳ᴛ̳ ̳ʟ̳ᴇ̳̳̂ɴ̳ ̳đ̳ᴇ̳̳̀ ̳ᴠ̳ᴀ̳̣̳ᴄ̳ʜ̳,̳ ̳ᴠ̳ᴜ̛̳̳ᴏ̛̳̳̣̳ᴛ̳ ̳ᴀ̳̳̳̂̉ᴜ̳.̳ ̳S̳ᴀ̳ᴜ̳ ̳ᴘ̳ʜ̳ᴀ̳ ̳“̳ʙ̳ᴀ̳ʏ̳ ̳ʟ̳ᴏ̳̣̳̳̂ɴ̳”̳ ̳ɴ̳ʜ̳ɪ̳ᴇ̳̳̳̂̀ᴜ̳ ̳ᴠ̳ᴏ̳̳̀ɴ̳ɢ̳,̳ ̳ɴ̳ɢ̳ᴜ̛̳̳ᴏ̛̳̳̳̀ɪ̳ ̳ᴛ̳ʀ̳ᴇ̳̳̂ɴ̳ ̳x̳ᴇ̳ ̳ᴍ̳ᴀ̳ʏ̳ ̳ᴍ̳ᴀ̳̳̳̆́ɴ̳ ̳ᴄ̳ʜ̳ɪ̳̳̉ ̳ʙ̳ɪ̳̣̳ ̳ᴛ̳ʜ̳ᴜ̛̳̳ᴏ̛̳̳ɴ̳ɢ̳ ̳ɴ̳ʜ̳ᴇ̳̣̳.̳ ̳H̳ɪ̳ᴇ̳̣̳̳̂ɴ̳ ̳đ̳ᴏ̳ᴀ̳̣̳ɴ̳ ̳ᴄ̳ʟ̳ɪ̳ᴘ̳ ̳ᴄ̳ʜ̳ɪ̳ᴇ̳̳̳̂́ᴄ̳ ̳x̳ᴇ̳ ̳“̳ʙ̳ᴀ̳ʏ̳ ̳ʟ̳ᴏ̳̣̳̳̂ɴ̳”̳ ̳ɴ̳ʜ̳ᴜ̛̳̳ ̳ᴘ̳ʜ̳ɪ̳ᴍ̳ ̳ʜ̳ᴀ̳̳̀ɴ̳ʜ̳ ̳đ̳ᴏ̳̣̳̳̂ɴ̳ɢ̳ ̳ᴠ̳ᴀ̳̳̳̂̃ɴ̳ ̳đ̳ᴀ̳ɴ̳ɢ̳ ̳ᴛ̳ʜ̳ᴜ̳ ̳ʜ̳ᴜ̳̳́ᴛ̳ ̳s̳ᴜ̛̳̳̣̳ ̳ǫ̳ᴜ̳ᴀ̳ɴ̳ ̳ᴛ̳ᴀ̳̳̂ᴍ̳ ̳ʟ̳ᴏ̛̳̳̳́ɴ̳ ̳ᴄ̳ᴜ̳̳̉ᴀ̳ ̳ᴅ̳ᴜ̛̳̳ ̳ʟ̳ᴜ̳ᴀ̳̣̳̳̂ɴ̳.̳

̳C̳ʜ̳ᴜ̳̳́ɴ̳ɢ̳ ̳ᴛ̳ᴀ̳ ̳ᴄ̳ᴏ̳̳́ ̳ᴛ̳ʜ̳ᴇ̳̳̳̂̉ ̳ᴅ̳ᴇ̳̳̳̂̃ ̳ᴅ̳ᴀ̳̳̀ɴ̳ɢ̳ ̳ɴ̳ʜ̳ᴀ̳̣̳̳̂ɴ̳ ̳ʀ̳ᴀ̳ ̳ᴄ̳ʜ̳ɪ̳ᴇ̳̳̳̂́ᴄ̳ ̳x̳ᴇ̳ ̳ɴ̳ᴀ̳̳̀ʏ̳ ̳ʀ̳ᴀ̳̳̳̂́ᴛ̳ ̳ɢ̳ɪ̳ᴏ̳̳̳̂́ɴ̳ɢ̳ ̳ᴄ̳ʜ̳ɪ̳ᴇ̳̳̳̂́ᴄ̳ ̳x̳ᴇ̳ ̳ᴋ̳ɪ̳ᴀ̳ ̳ᴍ̳ᴀ̳̳̀ ̳N̳ᴀ̳ᴍ̳ ̳O̳K̳ ̳đ̳ᴀ̳̳̃ ̳ʟ̳ᴀ̳̳́ɪ̳ ̳ᴛ̳ʀ̳ᴏ̳ɴ̳ɢ̳ ̳ᴠ̳ᴜ̳̣̳ ̳ᴛ̳ᴀ̳ɪ̳ ̳ɴ̳ᴀ̳̣̳ɴ̳ ̳ɢ̳ᴀ̳̳̳̂̀ɴ̳ ̳đ̳ᴀ̳̳̂ʏ̳ ̳ᴋ̳ʜ̳ɪ̳ᴇ̳̳̳̂́ɴ̳ ̳3̳ ̳ɴ̳ɢ̳ᴜ̛̳̳ᴏ̛̳̳̳̀ɪ̳ ̳ᴛ̳ʜ̳ɪ̳.̳ᴇ̳̣̳̳̂ᴛ̳ ̳ᴍ̳.̳ᴀ̳̣̳ɴ̳ɢ̳

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button