Uncategorized

T.i.ến s.ĩ L.u.ậ.t Đ.ặng A.nh Qu.ân

T̳i̳ế̳n̳ ̳s̳ĩ̳ ̳L̳u̳ậ̳t̳ ̳Đ̳ặ̳n̳g̳ ̳A̳n̳h̳ ̳Q̳u̳â̳n̳ ̳–̳ ̳G̳i̳ả̳n̳g̳ ̳v̳i̳ê̳n̳ ̳t̳r̳ư̳ờ̳n̳g̳ ̳Đ̳H̳ ̳L̳u̳ậ̳t̳ ̳T̳P̳.̳H̳C̳M̳,̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳k̳h̳á̳c̳h̳ ̳m̳ờ̳i̳ ̳đ̳ặ̳c̳ ̳b̳i̳ệ̳t̳ ̳t̳h̳ư̳ờ̳n̳g̳ ̳x̳u̳y̳ê̳n̳ ̳x̳u̳ấ̳t̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳b̳u̳ổ̳i̳ ̳t̳r̳ò̳ ̳c̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳b̳à̳ ̳N̳g̳u̳y̳ễ̳n̳ ̳P̳h̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳H̳ằ̳n̳g̳ ̳v̳ớ̳i̳ ̳v̳a̳i̳ ̳t̳r̳ò̳ ̳đ̳ư̳a̳ ̳r̳a̳ ̳c̳á̳c̳ ̳q̳u̳a̳n̳ ̳đ̳i̳ể̳m̳ ̳v̳ề̳ ̳v̳ụ̳ ̳v̳i̳ệ̳c̳ ̳t̳r̳ê̳n̳ ̳g̳ó̳c̳ ̳đ̳ộ̳ ̳p̳h̳á̳p̳ ̳l̳ý̳ ̳đ̳ã̳ ̳t̳i̳ế̳t̳ ̳l̳ộ̳ ̳b̳ả̳n̳ ̳t̳h̳â̳n̳ ̳t̳ừ̳n̳g̳ ̳b̳ị̳ ̳“̳t̳ấ̳.̳n̳ ̳c̳ô̳.̳n̳g̳”̳ ̳n̳h̳i̳ề̳u̳ ̳l̳ầ̳n̳.̳

̳T̳i̳ế̳p̳ ̳t̳a̳y̳”̳ ̳c̳h̳o̳ ̳b̳à̳ ̳P̳h̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳H̳ằ̳n̳g̳ ̳s̳ỉ̳ ̳v̳ả̳ ̳n̳g̳h̳ệ̳ ̳s̳ĩ̳,̳ ̳l̳u̳ậ̳t̳ ̳s̳ư̳ ̳t̳h̳â̳n̳ ̳t̳í̳n̳ ̳b̳ị̳ ̳đ̳ò̳i̳ ̳“̳t̳ố̳n̳g̳ ̳c̳ổ̳”̳ ̳k̳h̳ỏ̳i̳ ̳Đ̳ạ̳i̳ ̳h̳ọ̳c̳ ̳l̳u̳ậ̳t̳. ̳Ô̳n̳g̳ ̳Đ̳ặ̳n̳g̳ ̳A̳n̳h̳ ̳Q̳u̳â̳n̳ ̳c̳h̳o̳ ̳h̳a̳y̳,̳ ̳đ̳ã̳ ̳c̳ó̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳d̳ù̳n̳g̳ ̳“̳t̳á̳c̳ ̳đ̳ộ̳n̳g̳ ̳c̳ử̳a̳ ̳s̳a̳u̳”̳ ̳n̳h̳i̳ề̳u̳ ̳l̳ầ̳n̳ ̳b̳u̳ộ̳c̳ ̳ô̳n̳g̳ ̳p̳h̳ả̳i̳ ̳i̳m̳ ̳t̳i̳ế̳n̳g̳ ̳t̳r̳ê̳n̳ ̳s̳ó̳n̳g̳ ̳l̳i̳v̳e̳s̳t̳r̳e̳a̳m̳ ̳n̳h̳ư̳n̳g̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳t̳h̳à̳n̳h̳ ̳c̳ô̳n̳g̳.̳

̳K̳h̳ô̳n̳g̳ ̳c̳h̳ỉ̳ ̳v̳ậ̳y̳,̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳n̳à̳y̳ ̳c̳ò̳n̳ ̳d̳ù̳n̳g̳ ̳d̳ư̳ ̳l̳u̳ậ̳n̳ ̳x̳.̳ã̳ ̳h̳.̳ộ̳i̳ ̳,̳ ̳đ̳ư̳a̳ ̳l̳ê̳n̳ ̳F̳a̳c̳e̳b̳o̳o̳k̳ ̳v̳à̳ ̳c̳á̳c̳ ̳t̳r̳a̳n̳g̳ ̳c̳á̳ ̳n̳h̳â̳n̳ ̳b̳à̳n̳ ̳l̳u̳ậ̳n̳ ̳v̳ề̳ ̳v̳i̳ệ̳c̳ ̳T̳i̳ế̳n̳ ̳s̳ĩ̳ ̳L̳u̳ậ̳t̳ ̳Đ̳ặ̳n̳g̳ ̳A̳n̳h̳ ̳Q̳u̳â̳n̳ ̳l̳ê̳n̳ ̳s̳ó̳n̳g̳ ̳t̳r̳ự̳c̳ ̳t̳i̳ế̳p̳ ̳l̳à̳ ̳b̳.̳ô̳i̳ ̳n̳.̳h̳ọ̳ ̳h̳ì̳n̳h̳ ̳ả̳n̳h̳ ̳Đ̳ạ̳i̳ ̳h̳ọ̳c̳ ̳L̳u̳ậ̳t̳ ̳T̳P̳.̳H̳C̳M̳,̳ ̳v̳.̳i̳ ̳p̳h̳ạ̳.̳m̳ ̳p̳h̳á̳p̳ ̳l̳u̳ậ̳t̳ ̳…̳

̳C̳ó̳ ̳t̳h̳ể̳ ̳l̳à̳ ̳h̳ì̳n̳h̳ ̳ả̳n̳h̳ ̳v̳ề̳ ̳6̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳,̳ ̳m̳ọ̳i̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳đ̳a̳n̳g̳ ̳n̳g̳ồ̳i̳ ̳v̳à̳ ̳v̳ă̳n̳ ̳b̳ả̳n̳

̳T̳i̳ế̳n̳ ̳s̳ĩ̳ ̳L̳u̳ậ̳t̳ ̳Đ̳ặ̳n̳g̳ ̳A̳n̳h̳ ̳Q̳u̳â̳n̳ ̳t̳r̳ê̳n̳ ̳s̳ó̳n̳g̳ ̳l̳i̳v̳e̳s̳t̳r̳a̳m̳ ̳c̳ù̳n̳g̳ ̳b̳à̳ ̳N̳g̳u̳y̳ễ̳n̳ ̳P̳h̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳H̳ằ̳n̳g̳ ̳(̳T̳h̳ứ̳ ̳3̳ ̳b̳ê̳n̳ ̳t̳r̳á̳i̳ ̳q̳u̳a̳)̳.̳ ̳B̳ê̳n̳ ̳c̳ạ̳n̳h̳ ̳v̳i̳ệ̳c̳ ̳p̳.̳h̳ê̳ ̳p̳.̳h̳á̳n̳ ̳h̳à̳n̳h̳ ̳đ̳ộ̳n̳g̳ ̳l̳i̳v̳e̳s̳t̳r̳e̳a̳m̳ ̳t̳r̳ê̳n̳ ̳m̳.̳ạ̳n̳g̳ ̳x̳.̳ã̳ ̳h̳.̳ộ̳i̳ ̳,̳ ̳n̳h̳i̳ề̳u̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳c̳ò̳n̳ ̳d̳ự̳a̳ ̳v̳à̳o̳ ̳v̳i̳ệ̳c̳ ̳ô̳n̳g̳ ̳c̳ù̳n̳g̳ ̳b̳à̳ ̳N̳g̳u̳y̳ễ̳n̳ ̳P̳h̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳H̳ằ̳n̳g̳ ̳c̳ư̳ờ̳i̳ ̳n̳ó̳i̳ ̳k̳h̳i̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳c̳a̳ ̳s̳ĩ̳ ̳q̳u̳.̳a̳ ̳đ̳ờ̳.̳i̳ ̳đ̳ể̳ ̳“̳t̳ấ̳.̳n̳ ̳c̳ô̳n̳.̳g̳”̳.̳

̳Ô̳n̳g̳ ̳Đ̳ặ̳n̳g̳ ̳A̳n̳h̳ ̳Q̳u̳â̳n̳ ̳k̳h̳ẳ̳n̳g̳ ̳đ̳ị̳n̳h̳,̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳t̳h̳ể̳ ̳b̳ắ̳t̳ ̳b̳u̳ộ̳c̳ ̳ô̳n̳g̳ ̳k̳.̳h̳ó̳c̳ ̳t̳h̳ư̳.̳ơ̳n̳g̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳c̳a̳ ̳s̳ĩ̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳V̳i̳ệ̳t̳ ̳N̳a̳m̳ ̳t̳ừ̳ ̳n̳ư̳ớ̳c̳ ̳n̳g̳o̳à̳i̳ ̳t̳r̳ở̳ ̳v̳ề̳:̳ ̳“̳N̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳k̳h̳á̳c̳ ̳c̳ó̳ ̳t̳h̳ể̳ ̳k̳h̳.̳ó̳c̳ ̳t̳h̳ư̳.̳ơ̳n̳g̳ ̳n̳h̳ư̳n̳g̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳t̳h̳ể̳ ̳b̳u̳ộ̳c̳ ̳t̳ô̳i̳ ̳c̳ũ̳n̳g̳ ̳k̳h̳ó̳.̳c̳ ̳t̳h̳ư̳ơ̳.̳n̳g̳.̳ ̳C̳ó̳ ̳k̳h̳.̳ó̳c̳ ̳t̳h̳ư̳.̳ơ̳n̳g̳ ̳t̳h̳ì̳ ̳t̳ô̳i̳ ̳c̳ũ̳n̳g̳ ̳k̳h̳.̳ó̳c̳ ̳t̳h̳ư̳ơ̳.̳n̳g̳ ̳d̳ư̳ớ̳i̳ ̳c̳ờ̳ ̳đ̳ỏ̳ ̳s̳a̳o̳ ̳v̳à̳n̳g̳,̳ ̳k̳h̳.̳ó̳c̳ ̳t̳h̳ư̳ơ̳.̳n̳g̳ ̳t̳r̳ư̳ớ̳c̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳b̳ộ̳ ̳đ̳ộ̳i̳,̳ ̳y̳ ̳b̳á̳c̳ ̳s̳ĩ̳ ̳đ̳ã̳ ̳h̳.̳y̳ ̳s̳i̳.̳n̳h̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳m̳ù̳a̳ ̳d̳ị̳c̳h̳ ̳đ̳ể̳ ̳n̳h̳â̳n̳ ̳d̳â̳n̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳a̳n̳ ̳l̳à̳n̳h̳.̳”̳

̳T̳i̳ế̳n̳ ̳S̳ĩ̳ ̳L̳u̳ậ̳t̳ ̳”̳Đ̳ồ̳n̳g̳ ̳H̳à̳n̳h̳”̳ ̳C̳ù̳n̳g̳ ̳B̳à̳ ̳C̳h̳ủ̳ ̳Đ̳ạ̳i̳ ̳N̳a̳m̳ ̳C̳h̳i̳ề̳u̳ ̳N̳a̳y̳:̳ ̳L̳à̳ ̳G̳i̳ả̳n̳g̳ ̳V̳i̳ê̳n̳ ̳T̳r̳ư̳ờ̳n̳g̳ ̳Đ̳ạ̳i̳ ̳H̳ọ̳c̳ ̳L̳u̳ậ̳t̳ ̳T̳P̳.̳H̳C̳M̳,̳ ̳N̳ổ̳i̳ ̳T̳i̳ế̳n̳g̳ ̳T̳ư̳ ̳V̳ấ̳n̳ ̳L̳u̳ậ̳t̳ ̳B̳ấ̳t̳ ̳Đ̳ộ̳n̳g̳ ̳S̳ả̳n̳

̳“̳T̳ô̳i̳ ̳c̳ũ̳n̳g̳ ̳x̳i̳n̳ ̳n̳ó̳i̳ ̳t̳h̳ẳ̳n̳g̳,̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳c̳ự̳u̳ ̳s̳i̳n̳h̳ ̳v̳i̳ê̳n̳ ̳“̳n̳.̳ú̳p̳ ̳l̳ù̳.̳m̳”̳ ̳n̳ó̳i̳ ̳x̳.̳ấ̳u̳ ̳t̳ô̳i̳ ̳t̳h̳ì̳ ̳x̳i̳n̳ ̳m̳ờ̳i̳ ̳c̳ứ̳ ̳v̳i̳ệ̳c̳ ̳n̳ó̳i̳ ̳x̳.̳ấ̳u̳.̳ ̳N̳ê̳n̳ ̳n̳h̳ớ̳,̳ ̳t̳r̳ư̳ờ̳n̳g̳ ̳Đ̳H̳ ̳L̳u̳ậ̳t̳ ̳T̳P̳.̳H̳C̳M̳ ̳c̳ó̳ ̳p̳h̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳c̳h̳â̳m̳ ̳l̳à̳ ̳“̳S̳á̳n̳g̳ ̳t̳r̳i̳ ̳t̳h̳ứ̳c̳,̳ ̳v̳ữ̳n̳g̳ ̳c̳ô̳n̳g̳ ̳m̳i̳n̳h̳”̳.̳ ̳C̳á̳c̳ ̳a̳n̳h̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳d̳á̳m̳ ̳đ̳.̳ấ̳u̳ ̳t̳r̳a̳.̳n̳h̳ ̳b̳ả̳o̳ ̳v̳ệ̳ ̳x̳.̳ã̳ ̳h̳.̳ộ̳i̳,̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳d̳á̳m̳ ̳đ̳.̳ấ̳u̳ ̳t̳r̳a̳.̳n̳h̳ ̳v̳ì̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳n̳g̳h̳è̳o̳ ̳t̳h̳ì̳ ̳i̳m̳ ̳l̳ặ̳n̳g̳ ̳đ̳i̳,̳ ̳đ̳ể̳ ̳t̳ô̳i̳ ̳l̳à̳m̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳c̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ̳đ̳ó̳.̳

̳K̳h̳i̳ ̳t̳ô̳i̳ ̳l̳à̳m̳,̳ ̳c̳á̳c̳ ̳a̳n̳h̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳l̳ạ̳i̳ ̳v̳ì̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳l̳ợ̳i̳ ̳í̳c̳h̳ ̳n̳h̳ỏ̳ ̳c̳á̳ ̳n̳h̳â̳n̳ ̳đ̳i̳ ̳“̳n̳ú̳.̳p̳ ̳l̳ù̳.̳m̳”̳ ̳n̳ó̳i̳ ̳x̳.̳ấ̳u̳,̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳d̳á̳m̳ ̳n̳ó̳i̳ ̳t̳r̳ự̳c̳ ̳t̳i̳ế̳p̳,̳ ̳đ̳ồ̳n̳g̳ ̳t̳h̳ờ̳i̳ ̳v̳ậ̳n̳ ̳đ̳ộ̳n̳g̳ ̳k̳ý̳ ̳đ̳ơ̳n̳ ̳v̳ề̳ ̳t̳r̳ư̳ờ̳n̳g̳.̳”̳ ̳–̳ ̳T̳i̳ế̳n̳ ̳s̳ĩ̳ ̳L̳u̳ậ̳t̳ ̳Đ̳ặ̳n̳g̳ ̳A̳n̳h̳ ̳Q̳u̳â̳n̳ ̳k̳h̳ẳ̳n̳g̳ ̳đ̳ị̳n̳h̳ ̳b̳ả̳n̳ ̳t̳h̳â̳n̳ ̳đ̳a̳n̳g̳ ̳“̳c̳h̳i̳.̳ế̳n̳ ̳đ̳.̳ấ̳u̳”̳ ̳v̳ì̳ ̳l̳ẽ̳ ̳p̳h̳ả̳i̳ ̳c̳h̳o̳ ̳x̳.̳ã̳ ̳h̳.̳ộ̳i̳.̳

Ô̳n̳g̳ ̳c̳ũ̳n̳g̳ ̳c̳h̳o̳ ̳h̳a̳y̳,̳ ̳b̳ả̳n̳ ̳t̳h̳â̳n̳ ̳s̳ẽ̳ ̳k̳i̳ê̳n̳ ̳q̳u̳y̳ế̳t̳ ̳c̳h̳ố̳.̳n̳g̳ ̳l̳ạ̳i̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳h̳.̳à̳n̳h̳ ̳v̳.̳i̳ ̳v̳.̳u̳ ̳k̳h̳.̳ố̳n̳g̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳t̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳l̳a̳i̳:̳ ̳“̳T̳ô̳i̳ ̳đ̳a̳n̳g̳ ̳b̳ì̳n̳h̳ ̳t̳h̳ả̳n̳ ̳c̳h̳ờ̳ ̳đ̳ợ̳i̳ ̳đ̳ợ̳t̳ ̳s̳ó̳n̳g̳ ̳t̳ố̳ ̳c̳.̳á̳o̳ ̳t̳i̳ế̳p̳ ̳t̳h̳e̳o̳.̳ ̳A̳i̳ ̳t̳ố̳ ̳c̳.̳á̳o̳ ̳đ̳ừ̳n̳g̳ ̳h̳è̳.̳n̳ ̳m̳ọ̳.̳n̳ ̳h̳ã̳y̳ ̳g̳h̳i̳ ̳h̳ọ̳ ̳t̳ê̳n̳,̳ ̳đ̳ị̳a̳ ̳c̳h̳ỉ̳ ̳v̳à̳ ̳s̳ố̳ ̳đ̳i̳ệ̳n̳ ̳t̳h̳o̳ạ̳i̳.̳ ̳N̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳t̳ố̳ ̳c̳.̳á̳o̳ ̳đ̳ó̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳đ̳ú̳n̳g̳,̳ ̳t̳ô̳i̳ ̳s̳ẽ̳ ̳l̳i̳ê̳n̳ ̳h̳ệ̳ ̳t̳r̳ư̳ờ̳n̳g̳ ̳v̳à̳ ̳c̳.̳ơ̳ ̳q̳u̳.̳a̳n̳ ̳c̳ô̳n̳g̳ ̳a̳n̳ ̳đ̳ị̳a̳ ̳p̳h̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳đ̳ể̳ ̳p̳h̳ả̳n̳ ̳á̳n̳h̳ ̳l̳ạ̳i̳ ̳v̳ấ̳n̳ ̳đ̳ề̳ ̳v̳.̳u̳ ̳k̳h̳ố̳.̳n̳g̳.̳ ̳N̳ế̳u̳ ̳m̳u̳ố̳n̳ ̳t̳ô̳i̳ ̳i̳m̳ ̳l̳ặ̳n̳g̳ ̳t̳h̳ì̳ ̳đ̳ể̳ ̳t̳ô̳i̳ ̳t̳i̳ế̳p̳ ̳t̳ụ̳c̳ ̳b̳ả̳o̳ ̳v̳ệ̳ ̳x̳.̳ã̳ ̳h̳.̳ộ̳i̳.̳ ̳N̳ế̳u̳ ̳m̳u̳ố̳n̳ ̳t̳h̳ì̳ ̳t̳ô̳i̳ ̳s̳ẽ̳ ̳c̳ô̳n̳g̳ ̳k̳h̳a̳i̳.̳”̳

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button