Uncategorized

M̼.ẹ̼ ̼q̼.̼u̼.ỳ̼ ̼s̼.̼ụ̼.p̼ ̼l̼.ầ̼n̼ ̼l̼.ư̼ợ̼t̼ ̼n̼h̼.ì̼n̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼é̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼.ị̼ ̼s̼.̼ậ̼.p̼

M̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲â̲̼̲y̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲a̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ổ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲á̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲C̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲P̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲H̲̼̲C̲̼̲M̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ã̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ạ̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲U̲̼̲B̲̼̲N̲̼̲D̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲L̲̼̲ộ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ỉ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲B̲̼̲ì̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲P̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲ớ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲.̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ậ̲̼̲n̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ị̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲L̲̼̲ộ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲H̲̼̲ư̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ự̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ố̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ồ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲ư̲̼̲ớ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ừ̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲i̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲r̲̼̲ơ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲u̲̼̲ố̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ấ̲̼̲.̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲.̲̼̲è̲̼̲ ̲̼̲3̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲.̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲.̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲

̲̼̲N̲̼̲.̲̼̲ạ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲.̲̼̲h̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲.̲̼̲T̲̼̲.̲̼̲Đ̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲(̲̼̲7̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲u̲̼̲ổ̲̼̲i̲̼̲)̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲ ̲̼̲e̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ị̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲.̲̼̲T̲̼̲.̲̼̲P̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲(̲̼̲7̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲u̲̼̲ổ̲̼̲i̲̼̲)̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲.̲̼̲T̲̼̲.̲̼̲P̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲(̲̼̲1̲̼̲2̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲u̲̼̲ổ̲̼̲i̲̼̲)̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲C̲̼̲ả̲̼̲ ̲̼̲3̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲e̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲r̲̼̲u̲̼̲ộ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ộ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲i̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ì̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲T̲̼̲h̲̼̲e̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ó̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ả̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲7̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲á̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ù̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲à̲̼̲y̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲3̲̼̲ ̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲e̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲r̲̼̲u̲̼̲ộ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲(̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲é̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲7̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲u̲̼̲ổ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ộ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲e̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲1̲̼̲2̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲u̲̼̲ổ̲̼̲i̲̼̲)̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ơ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ư̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ấ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲ở̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲i̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲ộ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲ấ̲̼̲p̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲L̲̼̲ộ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲H̲̼̲ư̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲L̲̼̲ú̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲à̲̼̲y̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ồ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ứ̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲ư̲̼̲ớ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ạ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ủ̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲i̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ì̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲ở̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲i̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ấ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ờ̲̼̲ ̲̼̲r̲̼̲ơ̲̼̲.̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲u̲̼̲ố̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲.̲̼̲è̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲.̲̼̲ú̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲P̲̼̲h̲̼̲á̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ự̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲c̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ề̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ỗ̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ợ̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ộ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲é̲̼̲ ̲̼̲7̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲u̲̼̲ổ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲.̲̼̲ử̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲.̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲H̲̼̲a̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲é̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ò̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ị̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲.̲̼̲ư̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ư̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ơ̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ở̲̼̲ ̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ế̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ể̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ấ̲̼̲p̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ứ̲̼̲u̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲a̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ể̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲B̲̼̲V̲̼̲ ̲̼̲C̲̼̲h̲̼̲ợ̲̼̲ ̲̼̲R̲̼̲ẫ̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲i̲̼̲ề̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ị̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲h̲̼̲ờ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲i̲̼̲ể̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲ả̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲r̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ự̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ố̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ố̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ẹ̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲e̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲à̲̼̲m̲̼̲.̲̼̲
̲̼̲N̲̼̲g̲̼̲a̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲a̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲ả̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲r̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ự̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲c̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ự̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ứ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲ă̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ặ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ậ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ự̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲c̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲L̲̼̲ã̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ạ̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲U̲̼̲B̲̼̲N̲̼̲D̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲L̲̼̲ộ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲a̲̼̲y̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ị̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ỉ̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ạ̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ự̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ứ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲ă̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲i̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲q̲̼̲u̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ă̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ỏ̲̼̲i̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ỗ̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ợ̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲i̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ì̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲ạ̲̼̲.̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲N̲̼̲.̲̼̲ạ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲.̲̼̲h̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲.̲̼̲T̲̼̲.̲̼̲Đ̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲(̲̼̲7̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲u̲̼̲ổ̲̼̲i̲̼̲)̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲ ̲̼̲e̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ị̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲.̲̼̲T̲̼̲.̲̼̲P̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲(̲̼̲7̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲u̲̼̲ổ̲̼̲i̲̼̲)̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲.̲̼̲T̲̼̲.̲̼̲P̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲(̲̼̲1̲̼̲2̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲u̲̼̲ổ̲̼̲i̲̼̲)̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲C̲̼̲ả̲̼̲ ̲̼̲3̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲e̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲r̲̼̲u̲̼̲ộ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ộ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲i̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ì̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲T̲̼̲h̲̼̲e̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ề̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ụ̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ể̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ệ̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ố̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ồ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲ư̲̼̲ớ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲à̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ằ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲ỗ̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ị̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ư̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲ắ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲â̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲à̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ị̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ụ̲̼̲.̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲.̲̼̲ọ̲̼̲t̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ồ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ứ̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲ư̲̼̲ớ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ầ̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ể̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲ặ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ả̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ấ̲̼̲.̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲â̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲.̲̼̲ậ̲̼̲p̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲.̲̼̲ổ̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲Đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲i̲̼̲ế̲̼̲t̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲i̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ì̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲é̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ả̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲r̲̼̲ấ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲ă̲̼̲n̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲S̲̼̲a̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲ả̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲r̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ự̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲.̲̼̲a̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ò̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲í̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲q̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ề̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ị̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲ê̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲ọ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ự̲̼̲ ̲̼̲ủ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ộ̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲i̲̼̲ú̲̼̲p̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ỡ̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ủ̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ả̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲â̲̼̲m̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ạ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲q̲̼̲u̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ể̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲í̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ậ̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ự̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲á̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲Đ̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲ề̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲í̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲á̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲i̲̼̲ề̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ị̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲.̲̼̲

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button