Uncategorized

2̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲.̲ẹ̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲.̲o̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲.̲ả̲n̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲.̲ụ̲̼̲ ̲̼̲q̲̼̲u̲̼̲.̲a̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲.̲ờ̲̼̲.̲i̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ỉ̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ì̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲.̲i̲̼̲ế̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲1̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ờ̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲i̲̼̲ấ̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲.̲ồ̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲.̲ơ̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲.̲ị̲̼̲ ̲̼̲7̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲.̲ệ̲̼̲.̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲.̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲.̲ừ̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲.̲ố̲̼̲i̲̼̲

̲̼̲T̲̼̲h̲̼̲ậ̲̼̲t̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲m̲̼̲a̲̼̲y̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲đ̲̼̲i̲̼̲ ̲s̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲,̲̼̲ ̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲r̲̼̲ấ̲̼̲t̲̼̲ ̲n̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ề̲̼̲u̲̼̲ ̲t̲̼̲a̲̼̲i̲̼̲ ̲b̲̼̲i̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲b̲̼̲i̲̼̲ế̲̼̲t̲̼̲ ̲t̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ớ̲̼̲c̲̼̲ ̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲x̲̼̲ả̲̼̲y̲̼̲ ̲r̲̼̲a̲̼̲.̲̼̲ ̲N̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ề̲̼̲u̲̼̲ ̲m̲̼̲ẹ̲̼̲ ̲b̲̼̲ầ̲̼̲u̲̼̲ ̲c̲̼̲ò̲̼̲n̲̼̲ ̲b̲̼̲ấ̲̼̲t̲̼̲ ̲h̲̼̲ạ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲h̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲t̲̼̲i̲̼̲ế̲̼̲p̲̼̲ ̲n̲̼̲h̲̼̲ậ̲̼̲n̲̼̲.̲̼̲ ̲T̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲c̲̼̲â̲̼̲u̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲g̲̼̲ầ̲̼̲n̲̼̲ ̲đ̲̼̲â̲̼̲y̲̼̲,̲̼̲ ̲m̲̼̲ẹ̲̼̲ ̲c̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲ ̲s̲̼̲ả̲̼̲n̲̼̲ ̲p̲̼̲h̲̼̲ụ̲̼̲ ̲b̲̼̲ị̲̼̲ ̲7̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲t̲̼̲ừ̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲ố̲̼̲i̲̼̲ ̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲t̲̼̲h̲̼̲ể̲̼̲ ̲q̲̼̲u̲̼̲a̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲ỏ̲̼̲i̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲N̲̼̲g̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲i̲̼̲ ̲p̲̼̲h̲̼̲ụ̲̼̲ ̲n̲̼̲ữ̲̼̲ ̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲t̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲H̲̼̲a̲̼̲r̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲a̲̼̲,̲̼̲ ̲ở̲̼̲ ̲N̲̼̲a̲̼̲m̲̼̲ ̲S̲̼̲u̲̼̲l̲̼̲a̲̼̲w̲̼̲e̲̼̲s̲̼̲i̲̼̲,̲̼̲ ̲I̲̼̲n̲̼̲d̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲e̲̼̲s̲̼̲a̲̼̲,̲̼̲ ̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲.ế̲̼̲t̲̼̲ ̲v̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲ ̲đ̲̼̲ứ̲̼̲a̲̼̲ ̲c̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲ ̲v̲̼̲ẫ̲̼̲n̲̼̲ ̲c̲̼̲ò̲̼̲n̲̼̲ ̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲b̲̼̲ụ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲m̲̼̲ẹ̲̼̲ ̲v̲̼̲ì̲̼̲ ̲c̲̼̲ô̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲ă̲̼̲m̲̼̲ ̲s̲̼̲ó̲̼̲c̲̼̲ ̲v̲̼̲à̲̼̲ ̲đ̲̼̲i̲̼̲ề̲̼̲u̲̼̲ ̲t̲̼̲r̲̼̲ị̲̼̲ ̲k̲̼̲ị̲̼̲p̲̼̲ ̲t̲̼̲h̲̼̲ờ̲̼̲i̲̼̲

̲T̲̼̲h̲̼̲e̲̼̲o̲̼̲ ̲K̲̼̲o̲̼̲m̲̼̲p̲̼̲a̲̼̲s̲̼̲,̲̼̲ ̲l̲̼̲ý̲̼̲ ̲d̲̼̲o̲̼̲ ̲đ̲̼̲a̲̼̲u̲̼̲ ̲l̲̼̲ò̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲l̲̼̲à̲̼̲ ̲7̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲t̲̼̲ừ̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲ố̲̼̲i̲̼̲ ̲t̲̼̲h̲̼̲a̲̼̲i̲̼̲ ̲p̲̼̲h̲̼̲ụ̲̼̲.̲̼̲ ̲B̲̼̲a̲̼̲o̲̼̲ ̲g̲̼̲ồ̲̼̲m̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲B̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲t̲̼̲a̲̼̲e̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲,̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲J̲̼̲e̲̼̲n̲̼̲e̲̼̲p̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲t̲̼̲o̲̼̲,̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲T̲̼̲a̲̼̲k̲̼̲a̲̼̲l̲̼̲a̲̼̲r̲̼̲,̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲L̲̼̲a̲̼̲b̲̼̲u̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲B̲̼̲a̲̼̲j̲̼̲i̲̼̲,̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲K̲̼̲a̲̼̲r̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲i̲̼̲,̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲A̲̼̲n̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲d̲̼̲a̲̼̲ ̲v̲̼̲à̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲P̲̼̲e̲̼̲l̲̼̲a̲̼̲m̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲i̲̼̲.̲̼̲

̲K̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲c̲̼̲ả̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲h̲̼̲ỗ̲̼̲n̲̼̲ ̲l̲̼̲o̲̼̲ạ̲̼̲n̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲n̲̼̲g̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲i̲̼̲ ̲n̲̼̲h̲̼̲à̲̼̲ ̲t̲̼̲h̲̼̲a̲̼̲i̲̼̲ ̲p̲̼̲h̲̼̲ụ̲̼̲ ̲b̲̼̲u̲̼̲ộ̲̼̲c̲̼̲ ̲p̲̼̲h̲̼̲ả̲̼̲i̲̼̲ ̲q̲̼̲u̲̼̲a̲̼̲y̲̼̲ ̲x̲̼̲e̲̼̲ ̲n̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ề̲̼̲u̲̼̲ ̲l̲̼̲ầ̲̼̲n̲̼̲ ̲v̲̼̲ì̲̼̲ ̲b̲̼̲ị̲̼̲ ̲t̲̼̲ừ̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲ố̲̼̲i̲̼̲

̲T̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲đ̲̼̲a̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲a̲̼̲ ̲W̲̼̲a̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲d̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲,̲̼̲ ̲H̲̼̲a̲̼̲r̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲a̲̼̲ ̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲k̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲t̲̼̲ ̲s̲̼̲ứ̲̼̲c̲̼̲ ̲v̲̼̲à̲̼̲ ̲q̲̼̲u̲̼̲a̲̼̲ ̲đ̲̼̲ờ̲̼̲i̲̼̲,̲̼̲ ̲s̲̼̲a̲̼̲u̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲b̲̼̲ị̲̼̲ ̲7̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲t̲̼̲ừ̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲ố̲̼̲i̲̼̲ ̲t̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ớ̲̼̲c̲̼̲ ̲đ̲̼̲ó̲̼̲,̲̼̲ ̲v̲̼̲à̲̼̲o̲̼̲ ̲n̲̼̲g̲̼̲à̲̼̲y̲̼̲ ̲9̲̼̲/̲̼̲1̲̼̲2̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲L̲̼̲ú̲̼̲c̲̼̲ ̲1̲̼̲7̲̼̲ ̲g̲̼̲i̲̼̲ờ̲̼̲ ̲2̲̼̲8̲̼̲,̲̼̲ ̲g̲̼̲i̲̼̲a̲̼̲ ̲đ̲̼̲ì̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲đ̲̼̲ư̲̼̲a̲̼̲ ̲t̲̼̲h̲̼̲a̲̼̲i̲̼̲ ̲p̲̼̲h̲̼̲ụ̲̼̲ ̲đ̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲L̲̼̲a̲̼̲b̲̼̲u̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲B̲̼̲a̲̼̲j̲̼̲i̲̼̲ ̲n̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲b̲̼̲ị̲̼̲ ̲t̲̼̲ừ̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲ố̲̼̲i̲̼̲ ̲v̲̼̲ì̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲k̲̼̲ế̲̼̲t̲̼̲ ̲q̲̼̲u̲̼̲ả̲̼̲ ̲x̲̼̲é̲̼̲t̲̼̲ ̲n̲̼̲g̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲m̲̼̲ ̲n̲̼̲h̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲l̲̼̲à̲̼̲ ̲â̲̼̲m̲̼̲ ̲t̲̼̲í̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲ ̲C̲̼̲o̲̼̲v̲̼̲-̲̼̲1̲̼̲9̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲L̲̼̲ú̲̼̲c̲̼̲ ̲1̲̼̲8̲̼̲:̲̼̲2̲̼̲2̲̼̲,̲̼̲ ̲h̲̼̲ọ̲̼̲ ̲đ̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲K̲̼̲a̲̼̲r̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲i̲̼̲,̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲p̲̼̲h̲̼̲ò̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲ă̲̼̲m̲̼̲ ̲s̲̼̲ó̲̼̲c̲̼̲ ̲đ̲̼̲ặ̲̼̲c̲̼̲ ̲b̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲t̲̼̲

̲̼̲L̲̼̲ú̲̼̲c̲̼̲ ̲1̲̼̲9̲̼̲ ̲g̲̼̲i̲̼̲ờ̲̼̲,̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲A̲̼̲n̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲d̲̼̲a̲̼̲ ̲t̲̼̲ừ̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲ố̲̼̲i̲̼̲ ̲v̲̼̲ì̲̼̲ ̲p̲̼̲h̲̼̲ò̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲s̲̼̲ă̲̼̲n̲̼̲ ̲s̲̼̲ó̲̼̲c̲̼̲ ̲đ̲̼̲ặ̲̼̲c̲̼̲ ̲b̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲t̲̼̲ ̲đ̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲ử̲̼̲ ̲t̲̼̲r̲̼̲ù̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲C̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲t̲̼̲i̲̼̲ế̲̼̲p̲̼̲ ̲t̲̼̲h̲̼̲e̲̼̲o̲̼̲ ̲đ̲̼̲ề̲̼̲u̲̼̲ ̲l̲̼̲ấ̲̼̲y̲̼̲ ̲l̲̼̲ý̲̼̲ ̲d̲̼̲o̲̼̲ ̲l̲̼̲à̲̼̲ ̲t̲̼̲h̲̼̲a̲̼̲i̲̼̲ ̲p̲̼̲h̲̼̲ụ̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲g̲̼̲i̲̼̲ấ̲̼̲y̲̼̲ ̲x̲̼̲é̲̼̲t̲̼̲ ̲n̲̼̲g̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲m̲̼̲ ̲â̲̼̲m̲̼̲ ̲t̲̼̲í̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲C̲̼̲.̲o̲̼̲.̲v̲̼̲i̲̼̲.̲d̲̼̲-̲̼̲1̲̼̲.̲9̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲H̲̼̲a̲̼̲r̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲a̲̼̲ ̲c̲̼̲u̲̼̲ố̲̼̲i̲̼̲ ̲c̲̼̲ù̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲đ̲̼̲i̲̼̲ề̲̼̲u̲̼̲ ̲t̲̼̲r̲̼̲ị̲̼̲ ̲t̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲P̲̼̲e̲̼̲l̲̼̲a̲̼̲m̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲i̲̼̲.̲̼̲ ̲T̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ ̲n̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲,̲̼̲ ̲c̲̼̲ô̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲ỉ̲̼̲ ̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲c̲̼̲u̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲c̲̼̲ấ̲̼̲p̲̼̲ ̲o̲̼̲x̲̼̲y̲̼̲ ̲v̲̼̲à̲̼̲ ̲h̲̼̲ỗ̲̼̲ ̲t̲̼̲r̲̼̲ợ̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲ố̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲c̲̼̲o̲̼̲ ̲g̲̼̲i̲̼̲ậ̲̼̲t̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲ở̲̼̲ ̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲x̲̼̲e̲̼̲ ̲c̲̼̲ấ̲̼̲p̲̼̲ ̲c̲̼̲ứ̲̼̲u̲̼̲.̲̼̲ ̲T̲̼̲h̲̼̲a̲̼̲i̲̼̲ ̲p̲̼̲h̲̼̲ụ̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲đ̲̼̲ư̲̼̲a̲̼̲ ̲x̲̼̲u̲̼̲ố̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲ỏ̲̼̲i̲̼̲ ̲x̲̼̲e̲̼̲ ̲c̲̼̲ấ̲̼̲p̲̼̲ ̲c̲̼̲ứ̲̼̲u̲̼̲.̲̼̲ ̲T̲̼̲h̲̼̲a̲̼̲y̲̼̲ ̲v̲̼̲à̲̼̲o̲̼̲ ̲đ̲̼̲ó̲̼̲,̲̼̲ ̲c̲̼̲ô̲̼̲ ̲ấ̲̼̲y̲̼̲ ̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲đ̲̼̲ư̲̼̲a̲̼̲ ̲đ̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲W̲̼̲a̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲d̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲.̲̼̲

̲T̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲W̲̼̲a̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲d̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲ ̲S̲̼̲u̲̼̲d̲̼̲i̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲s̲̼̲o̲̼̲d̲̼̲o̲̼̲,̲̼̲ ̲H̲̼̲a̲̼̲r̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲a̲̼̲ ̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲đ̲̼̲i̲̼̲ề̲̼̲u̲̼̲ ̲t̲̼̲r̲̼̲ị̲̼̲ ̲y̲̼̲ ̲t̲̼̲ế̲̼̲.̲̼̲ ̲N̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲t̲̼̲ấ̲̼̲t̲̼̲ ̲c̲̼̲ả̲̼̲ ̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲q̲̼̲u̲̼̲á̲̼̲ ̲m̲̼̲u̲̼̲ộ̲̼̲n̲̼̲ ̲m̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲.̲̼̲ ̲C̲̼̲h̲̼̲ỉ̲̼̲ ̲v̲̼̲ì̲̼̲ ̲1̲̼̲ ̲t̲̼̲ờ̲̼̲ ̲g̲̼̲i̲̼̲ấ̲̼̲y̲̼̲ ̲x̲̼̲é̲̼̲t̲̼̲ ̲n̲̼̲g̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲m̲̼̲,̲̼̲ ̲h̲̼̲a̲̼̲i̲̼̲ ̲m̲̼̲ẹ̲̼̲ ̲c̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲ ̲s̲̼̲ả̲̼̲n̲̼̲ ̲p̲̼̲h̲̼̲ụ̲̼̲ ̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲q̲̼̲u̲̼̲a̲̼̲ ̲đ̲̼̲ờ̲̼̲i̲̼̲ ̲t̲̼̲ứ̲̼̲c̲̼̲ ̲t̲̼̲ư̲̼̲ở̲̼̲i̲̼̲.̲̼̲

̲N̲̼̲g̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲i̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲ồ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲đ̲̼̲a̲̼̲u̲̼̲ ̲b̲̼̲u̲̼̲ồ̲̼̲n̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ ̲b̲̼̲i̲̼̲ế̲̼̲t̲̼̲:̲̼̲

̲̼̲“̲̼̲C̲̼̲ô̲̼̲ ̲ấ̲̼̲y̲̼̲ ̲l̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲c̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲ ̲đ̲̼̲ộ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲k̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲t̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ớ̲̼̲c̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲s̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲c̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲.̲̼̲ ̲V̲̼̲ậ̲̼̲y̲̼̲ ̲m̲̼̲à̲̼̲ ̲h̲̼̲ọ̲̼̲ ̲đ̲̼̲ề̲̼̲u̲̼̲ ̲l̲̼̲ầ̲̼̲n̲̼̲ ̲l̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲t̲̼̲ ̲t̲̼̲ừ̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲ố̲̼̲i̲̼̲.̲̼̲ ̲H̲̼̲ọ̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲t̲̼̲h̲̼̲ể̲̼̲ ̲l̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲đ̲̼̲ộ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲g̲̼̲i̲̼̲ả̲̼̲i̲̼̲ ̲q̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ế̲̼̲t̲̼̲ ̲m̲̼̲à̲̼̲ ̲c̲̼̲ứ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲n̲̼̲h̲̼̲ắ̲̼̲c̲̼̲ ̲v̲̼̲à̲̼̲ ̲q̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ ̲t̲̼̲ắ̲̼̲c̲̼̲”̲̼̲

̲̼̲“̲̼̲C̲̼̲h̲̼̲ú̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲t̲̼̲ô̲̼̲i̲̼̲ ̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲c̲̼̲ố̲̼̲ ̲g̲̼̲ắ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲ạ̲̼̲y̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲ắ̲̼̲p̲̼̲ ̲n̲̼̲ơ̲̼̲i̲̼̲ ̲n̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲q̲̼̲u̲̼̲á̲̼̲ ̲n̲̼̲g̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲t̲̼̲ắ̲̼̲c̲̼̲.̲̼̲ ̲Đ̲̼̲i̲̼̲ề̲̼̲u̲̼̲ ̲g̲̼̲ì̲̼̲ ̲s̲̼̲ẽ̲̼̲ ̲x̲̼̲ả̲̼̲y̲̼̲ ̲r̲̼̲a̲̼̲ ̲n̲̼̲ế̲̼̲u̲̼̲ ̲đ̲̼̲â̲̼̲y̲̼̲ ̲l̲̼̲à̲̼̲ ̲n̲̼̲h̲̼̲ữ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲n̲̼̲g̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲i̲̼̲ ̲t̲̼̲h̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲g̲̼̲i̲̼̲a̲̼̲ ̲đ̲̼̲ì̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲h̲̼̲ọ̲̼̲?̲̼̲”̲̼̲,̲̼̲ ̲n̲̼̲g̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲i̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲ồ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲đ̲̼̲a̲̼̲u̲̼̲ ̲đ̲̼̲ớ̲̼̲n̲̼̲ ̲n̲̼̲ó̲̼̲i̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲đ̲̼̲ó̲̼̲,̲̼̲ ̲G̲̼̲i̲̼̲á̲̼̲m̲̼̲ ̲đ̲̼̲ố̲̼̲c̲̼̲ ̲D̲̼̲ị̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲ụ̲̼̲ ̲Y̲̼̲ ̲t̲̼̲ế̲̼̲ ̲B̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲A̲̼̲n̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲d̲̼̲a̲̼̲,̲̼̲ ̲F̲̼̲i̲̼̲r̲̼̲a̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ ̲b̲̼̲i̲̼̲ế̲̼̲t̲̼̲,̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲p̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲t̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲s̲̼̲â̲̼̲u̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ ̲H̲̼̲a̲̼̲r̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲a̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲“̲̼̲K̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲c̲̼̲ô̲̼̲ ̲ấ̲̼̲y̲̼̲ ̲đ̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲,̲̼̲ ̲b̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲s̲̼̲ĩ̲̼̲ ̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲c̲̼̲ố̲̼̲ ̲g̲̼̲ắ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲k̲̼̲i̲̼̲ể̲̼̲m̲̼̲ ̲t̲̼̲r̲̼̲a̲̼̲ ̲H̲̼̲a̲̼̲r̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲a̲̼̲ ̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲x̲̼̲e̲̼̲ ̲v̲̼̲à̲̼̲ ̲p̲̼̲h̲̼̲á̲̼̲t̲̼̲ ̲h̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲c̲̼̲ô̲̼̲ ̲ấ̲̼̲y̲̼̲ ̲b̲̼̲ị̲̼̲ ̲c̲̼̲o̲̼̲ ̲g̲̼̲i̲̼̲ậ̲̼̲t̲̼̲ ̲v̲̼̲à̲̼̲ ̲h̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ế̲̼̲t̲̼̲ ̲á̲̼̲p̲̼̲ ̲c̲̼̲a̲̼̲o̲̼̲.̲̼̲ ̲T̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲t̲̼̲ì̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲h̲̼̲u̲̼̲ố̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲n̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲ ̲v̲̼̲ậ̲̼̲y̲̼̲,̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲ú̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲t̲̼̲ô̲̼̲i̲̼̲ ̲c̲̼̲ả̲̼̲m̲̼̲ ̲t̲̼̲h̲̼̲ấ̲̼̲y̲̼̲ ̲r̲̼̲ằ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲c̲̼̲ô̲̼̲ ̲ấ̲̼̲y̲̼̲ ̲c̲̼̲ầ̲̼̲n̲̼̲ ̲t̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ế̲̼̲t̲̼̲ ̲b̲̼̲ị̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲ă̲̼̲m̲̼̲ ̲s̲̼̲ó̲̼̲c̲̼̲ ̲đ̲̼̲ặ̲̼̲c̲̼̲ ̲b̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲t̲̼̲ ̲m̲̼̲à̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲c̲̼̲ủ̲̼̲a̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲ú̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲t̲̼̲ô̲̼̲i̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲c̲̼̲ó̲̼̲.̲̼̲ ̲V̲̼̲ì̲̼̲ ̲v̲̼̲ậ̲̼̲y̲̼̲,̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲ú̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲t̲̼̲ô̲̼̲i̲̼̲ ̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲y̲̼̲ê̲̼̲u̲̼̲ ̲c̲̼̲ầ̲̼̲u̲̼̲ ̲n̲̼̲g̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲i̲̼̲ ̲n̲̼̲h̲̼̲à̲̼̲ ̲c̲̼̲ủ̲̼̲a̲̼̲ ̲H̲̼̲a̲̼̲r̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲a̲̼̲ ̲g̲̼̲i̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲ ̲t̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲u̲̼̲ ̲c̲̼̲ô̲̼̲ ̲ấ̲̼̲y̲̼̲ ̲đ̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲L̲̼̲a̲̼̲b̲̼̲u̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲B̲̼̲a̲̼̲j̲̼̲i̲̼̲”̲̼̲

̲Đ̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲d̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲m̲̼̲ộ̲̼̲t̲̼̲ ̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲7̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲g̲̼̲ử̲̼̲i̲̼̲ ̲l̲̼̲ờ̲̼̲i̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲a̲̼̲ ̲b̲̼̲u̲̼̲ồ̲̼̲n̲̼̲ ̲đ̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲t̲̼̲h̲̼̲a̲̼̲i̲̼̲ ̲p̲̼̲h̲̼̲ụ̲̼̲ ̲v̲̼̲à̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ ̲b̲̼̲i̲̼̲ế̲̼̲t̲̼̲ ̲h̲̼̲ọ̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲n̲̼̲h̲̼̲ậ̲̼̲n̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲l̲̼̲à̲̼̲ ̲d̲̼̲o̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲p̲̼̲h̲̼̲ò̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲s̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲

̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲đ̲̼̲ó̲̼̲,̲̼̲ ̲G̲̼̲i̲̼̲á̲̼̲m̲̼̲ ̲đ̲̼̲ố̲̼̲c̲̼̲ ̲D̲̼̲ị̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲ụ̲̼̲ ̲Q̲̼̲u̲̼̲ả̲̼̲n̲̼̲ ̲l̲̼̲ý̲̼̲ ̲Y̲̼̲ ̲t̲̼̲ế̲̼̲ ̲c̲̼̲ủ̲̼̲a̲̼̲ ̲B̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲B̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲t̲̼̲a̲̼̲e̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲,̲̼̲ ̲b̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲s̲̼̲ĩ̲̼̲ ̲H̲̼̲i̲̼̲k̲̼̲m̲̼̲a̲̼̲w̲̼̲a̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲ ̲p̲̼̲h̲̼̲ủ̲̼̲ ̲n̲̼̲h̲̼̲ậ̲̼̲n̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲c̲̼̲ ̲t̲̼̲i̲̼̲ế̲̼̲p̲̼̲ ̲n̲̼̲h̲̼̲ậ̲̼̲n̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲n̲̼̲h̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲t̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲H̲̼̲a̲̼̲r̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲a̲̼̲ ̲đ̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲á̲̼̲m̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲“̲̼̲C̲̼̲h̲̼̲ú̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲t̲̼̲ô̲̼̲i̲̼̲ ̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲k̲̼̲i̲̼̲ể̲̼̲m̲̼̲ ̲t̲̼̲r̲̼̲a̲̼̲ ̲h̲̼̲ồ̲̼̲ ̲s̲̼̲ơ̲̼̲ ̲n̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲n̲̼̲h̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲n̲̼̲à̲̼̲o̲̼̲ ̲t̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲H̲̼̲a̲̼̲r̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲a̲̼̲ ̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲đ̲̼̲ă̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲k̲̼̲ý̲̼̲.̲̼̲ ̲N̲̼̲ế̲̼̲u̲̼̲ ̲c̲̼̲ó̲̼̲,̲̼̲ ̲t̲̼̲ấ̲̼̲t̲̼̲ ̲n̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲t̲̼̲h̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲t̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲ ̲s̲̼̲ẽ̲̼̲ ̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲h̲̼̲ồ̲̼̲ ̲s̲̼̲ơ̲̼̲ ̲c̲̼̲ủ̲̼̲a̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲ú̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲t̲̼̲ô̲̼̲i̲̼̲”̲̼̲,̲̼̲ ̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲n̲̼̲ó̲̼̲i̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲V̲̼̲ụ̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲c̲̼̲ ̲đ̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲n̲̼̲h̲̼̲ậ̲̼̲n̲̼̲ ̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲s̲̼̲ự̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲ú̲̼̲ ̲ý̲̼̲ ̲c̲̼̲ủ̲̼̲a̲̼̲ ̲d̲̼̲ư̲̼̲ ̲l̲̼̲u̲̼̲ậ̲̼̲n̲̼̲.̲̼̲ ̲N̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ề̲̼̲u̲̼̲ ̲n̲̼̲g̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲i̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲đ̲̼̲ồ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲t̲̼̲ì̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲ ̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲x̲̼̲ử̲̼̲ ̲l̲̼̲ý̲̼̲ ̲c̲̼̲ủ̲̼̲a̲̼̲ ̲n̲̼̲h̲̼̲ữ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲n̲̼̲à̲̼̲y̲̼̲,̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲s̲̼̲ả̲̼̲n̲̼̲ ̲p̲̼̲h̲̼̲ụ̲̼̲ ̲q̲̼̲u̲̼̲a̲̼̲ ̲đ̲̼̲ờ̲̼̲i̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲b̲̼̲ị̲̼̲ ̲7̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲t̲̼̲ừ̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲ố̲̼̲i̲̼̲.̲̼̲ ̲N̲̼̲g̲̼̲o̲̼̲à̲̼̲i̲̼̲ ̲r̲̼̲a̲̼̲ ̲c̲̼̲ầ̲̼̲n̲̼̲ ̲l̲̼̲à̲̼̲m̲̼̲ ̲r̲̼̲õ̲̼̲ ̲t̲̼̲r̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲n̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲m̲̼̲ ̲c̲̼̲ủ̲̼̲a̲̼̲ ̲n̲̼̲h̲̼̲ữ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲n̲̼̲à̲̼̲y̲̼̲,̲̼̲ ̲l̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲u̲̼̲ ̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲q̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ề̲̼̲n̲̼̲ ̲t̲̼̲ừ̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲ố̲̼̲i̲̼̲ ̲m̲̼̲ộ̲̼̲t̲̼̲ ̲s̲̼̲ả̲̼̲n̲̼̲ ̲p̲̼̲h̲̼̲ụ̲̼̲ ̲đ̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲n̲̼̲g̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ ̲k̲̼̲ị̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲h̲̼̲a̲̼̲y̲̼̲ ̲k̲̼̲h̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲?̲̼̲

̲̼̲N̲̼̲g̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲i̲̼̲ ̲đ̲̼̲ứ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲đ̲̼̲ầ̲̼̲u̲̼̲ ̲D̲̼̲ị̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲ụ̲̼̲ ̲Y̲̼̲ ̲t̲̼̲ế̲̼̲ ̲B̲̼̲u̲̼̲l̲̼̲u̲̼̲k̲̼̲u̲̼̲m̲̼̲b̲̼̲a̲̼̲ở̲̼̲ ̲N̲̼̲a̲̼̲m̲̼̲ ̲S̲̼̲u̲̼̲l̲̼̲a̲̼̲w̲̼̲e̲̼̲s̲̼̲i̲̼̲ ̲T̲̼̲i̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲s̲̼̲ĩ̲̼̲ ̲H̲̼̲j̲̼̲ ̲W̲̼̲a̲̼̲h̲̼̲y̲̼̲u̲̼̲n̲̼̲i̲̼̲ ̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲x̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲n̲̼̲h̲̼̲ậ̲̼̲n̲̼̲ ̲l̲̼̲ờ̲̼̲i̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲a̲̼̲ ̲b̲̼̲u̲̼̲ồ̲̼̲n̲̼̲ ̲c̲̼̲ủ̲̼̲a̲̼̲ ̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲v̲̼̲ề̲̼̲ ̲c̲̼̲á̲̼̲i̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲ế̲̼̲t̲̼̲ ̲t̲̼̲h̲̼̲a̲̼̲i̲̼̲ ̲p̲̼̲h̲̼̲ụ̲̼̲ ̲v̲̼̲à̲̼̲o̲̼̲ ̲n̲̼̲g̲̼̲à̲̼̲y̲̼̲ ̲1̲̼̲4̲̼̲/̲̼̲1̲̼̲2̲̼̲.̲̼̲ ̲T̲̼̲h̲̼̲e̲̼̲o̲̼̲ ̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲,̲̼̲ ̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲ở̲̼̲ ̲t̲̼̲h̲̼̲ờ̲̼̲i̲̼̲ ̲đ̲̼̲i̲̼̲ể̲̼̲m̲̼̲ ̲đ̲̼̲ó̲̼̲ ̲l̲̼̲ẽ̲̼̲ ̲r̲̼̲a̲̼̲ ̲p̲̼̲h̲̼̲ả̲̼̲i̲̼̲ ̲ư̲̼̲u̲̼̲ ̲t̲̼̲i̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲b̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲p̲̼̲h̲̼̲á̲̼̲p̲̼̲ ̲c̲̼̲ấ̲̼̲p̲̼̲ ̲c̲̼̲ứ̲̼̲u̲̼̲ ̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲n̲̼̲h̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲h̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲ ̲l̲̼̲à̲̼̲ ̲p̲̼̲h̲̼̲ả̲̼̲i̲̼̲ ̲l̲̼̲à̲̼̲m̲̼̲ ̲t̲̼̲h̲̼̲e̲̼̲o̲̼̲ ̲t̲̼̲h̲̼̲ủ̲̼̲ ̲t̲̼̲ụ̲̼̲c̲̼̲ ̲h̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲c̲̼̲h̲̼̲í̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲

̲T̲ổ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲:̲ ̲W̲e̲b̲t̲r̲e̲t̲h̲o̲

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button