Uncategorized

H͢o͢ả͢ ͢t͢ó͢c͢ ͢T͢h͢ủ͢ ͢t͢ư͢ớ͢n͢g͢ ͢H͢Ộ͢P͢ ͢g͢ấ͢p͢ ͢S͢á͢n͢g͢ ͢2͢7͢/͢1͢0͢ ͢

T̲̼̲h̲̼̲ủ̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ư̲̼̲ớ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ộ̲̼̲p̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲ẩ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ấ̲̼̲p̲̼̲;̲̼̲ ̲̼̲S̲̼̲á̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲7̲̼̲/̲̼̲1̲̼̲0̲̼̲:̲̼̲ ̲̼̲1̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲9̲̼̲.̲̼̲0̲̼̲9̲̼̲9̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ắ̲̼̲c̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲B̲̼̲ắ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲G̲̼̲i̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ấ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ờ̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲u̲̼̲ấ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ù̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲â̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲ứ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ạ̲̼̲p̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲Q̲̼̲u̲̼̲ả̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲a̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ă̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲F̲̼̲0̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ó̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ử̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ọ̲̼̲c̲̼̲

̲̼̲K̲̼̲ể̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ừ̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ầ̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ị̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲a̲̼̲y̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲V̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲a̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲8̲̼̲9̲̼̲6̲̼̲.̲̼̲1̲̼̲7̲̼̲4̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ễ̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲C̲̼̲o̲̼̲v̲̼̲-̲̼̲1̲̼̲9̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ò̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲.̲̼̲7̲̼̲2̲̼̲2̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲ặ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲i̲̼̲ề̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ị̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ả̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲ư̲̼̲ớ̲̼̲c̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲H̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲V̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲Y̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ỉ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲B̲̼̲ắ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲G̲̼̲i̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲ẩ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ấ̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ẫ̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲é̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲C̲̼̲o̲̼̲v̲̼̲-̲̼̲1̲̼̲9̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲r̲̼̲ộ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲o̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲L̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲ầ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲1̲̼̲0̲̼̲.̲̼̲0̲̼̲0̲̼̲0̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲ẩ̲̼̲u̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲(̲̼̲N̲̼̲g̲̼̲u̲̼̲ồ̲̼̲n̲̼̲:̲̼̲ ̲̼̲S̲̼̲K̲̼̲Đ̲̼̲S̲̼̲)̲̼̲

̲̼̲T̲̼̲ì̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ì̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ị̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲C̲̼̲o̲̼̲v̲̼̲-̲̼̲1̲̼̲9̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲V̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲a̲̼̲m̲̼̲

̲̼̲K̲̼̲ể̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ừ̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ầ̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ị̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲a̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲V̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲a̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲8̲̼̲9̲̼̲6̲̼̲.̲̼̲1̲̼̲7̲̼̲4̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ễ̲̼̲m̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ứ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ứ̲̼̲ ̲̼̲4̲̼̲0̲̼̲/̲̼̲2̲̼̲2̲̼̲3̲̼̲ ̲̼̲q̲̼̲u̲̼̲ố̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲i̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ù̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ã̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ổ̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ỷ̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ệ̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ố̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ễ̲̼̲m̲̼̲/̲̼̲1̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲V̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲a̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ứ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ứ̲̼̲ ̲̼̲1̲̼̲5̲̼̲2̲̼̲/̲̼̲2̲̼̲2̲̼̲3̲̼̲ ̲̼̲q̲̼̲u̲̼̲ố̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲i̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ù̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ã̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ổ̲̼̲ ̲̼̲(̲̼̲b̲̼̲ì̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲q̲̼̲u̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ứ̲̼̲ ̲̼̲1̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲9̲̼̲.̲̼̲0̲̼̲9̲̼̲9̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ễ̲̼̲m̲̼̲)̲̼̲

̲̼̲Đ̲̼̲ợ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ị̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ứ̲̼̲ ̲̼̲4̲̼̲ ̲̼̲(̲̼̲t̲̼̲ừ̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲à̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲7̲̼̲/̲̼̲4̲̼̲/̲̼̲2̲̼̲0̲̼̲2̲̼̲1̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲a̲̼̲y̲̼̲)̲̼̲:̲̼̲

̲̼̲S̲̼̲ố̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ễ̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ậ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲ư̲̼̲ớ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲8̲̼̲9̲̼̲1̲̼̲.̲̼̲3̲̼̲8̲̼̲9̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲8̲̼̲0̲̼̲7̲̼̲.̲̼̲4̲̼̲7̲̼̲3̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ố̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲ỏ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲C̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ị̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ậ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ố̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ễ̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲í̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ũ̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ợ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ị̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲à̲̼̲y̲̼̲:̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲P̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲H̲̼̲ồ̲̼̲ ̲̼̲C̲̼̲h̲̼̲í̲̼̲ ̲̼̲M̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲(̲̼̲4̲̼̲2̲̼̲6̲̼̲.̲̼̲8̲̼̲7̲̼̲3̲̼̲)̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲B̲̼̲ì̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲D̲̼̲ư̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲(̲̼̲2̲̼̲2̲̼̲9̲̼̲.̲̼̲8̲̼̲8̲̼̲5̲̼̲)̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲Đ̲̼̲ồ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲a̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲(̲̼̲6̲̼̲2̲̼̲.̲̼̲4̲̼̲7̲̼̲1̲̼̲)̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲L̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲A̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲(̲̼̲3̲̼̲4̲̼̲.̲̼̲3̲̼̲6̲̼̲7̲̼̲)̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲i̲̼̲ề̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲G̲̼̲i̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲(̲̼̲1̲̼̲5̲̼̲.̲̼̲8̲̼̲5̲̼̲8̲̼̲)̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲T̲̼̲í̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ừ̲̼̲ ̲̼̲1̲̼̲7̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲à̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲5̲̼̲/̲̼̲1̲̼̲0̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲1̲̼̲7̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲à̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲6̲̼̲/̲̼̲1̲̼̲0̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲V̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲a̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ậ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲3̲̼̲.̲̼̲5̲̼̲9̲̼̲5̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ễ̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲3̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ậ̲̼̲p̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ả̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲3̲̼̲.̲̼̲5̲̼̲9̲̼̲2̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ậ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲ư̲̼̲ớ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲(̲̼̲g̲̼̲i̲̼̲ả̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲8̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲à̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ớ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ó̲̼̲)̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲4̲̼̲9̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ỉ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲ố̲̼̲ ̲̼̲(̲̼̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲1̲̼̲.̲̼̲4̲̼̲3̲̼̲1̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ộ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ồ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲)̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲C̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ị̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ậ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ố̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ễ̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲i̲̼̲ả̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ề̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ấ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲à̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ớ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ó̲̼̲:̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲P̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲H̲̼̲ồ̲̼̲ ̲̼̲C̲̼̲h̲̼̲í̲̼̲ ̲̼̲M̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲(̲̼̲-̲̼̲1̲̼̲8̲̼̲6̲̼̲)̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲S̲̼̲ó̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲ă̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲(̲̼̲-̲̼̲8̲̼̲7̲̼̲)̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲B̲̼̲ạ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲L̲̼̲i̲̼̲ê̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲(̲̼̲-̲̼̲5̲̼̲0̲̼̲)̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲u̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ì̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ố̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ễ̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲ư̲̼̲ớ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ậ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲7̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲à̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲q̲̼̲u̲̼̲a̲̼̲:̲̼̲ ̲̼̲3̲̼̲.̲̼̲6̲̼̲9̲̼̲0̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲/̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲à̲̼̲y̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲B̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ố̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲ỏ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲à̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲6̲̼̲/̲̼̲1̲̼̲0̲̼̲:̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲.̲̼̲9̲̼̲8̲̼̲9̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ổ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ố̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲i̲̼̲ề̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ị̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲ỏ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲8̲̼̲1̲̼̲0̲̼̲.̲̼̲2̲̼̲9̲̼̲0̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲S̲̼̲ố̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲ặ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲i̲̼̲ề̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ị̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲.̲̼̲7̲̼̲2̲̼̲2̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲

̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲à̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲6̲̼̲/̲̼̲1̲̼̲0̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ậ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲6̲̼̲4̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ử̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲u̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ì̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ố̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ử̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ậ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲7̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲à̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲q̲̼̲u̲̼̲a̲̼̲:̲̼̲ ̲̼̲6̲̼̲5̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲ổ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ố̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ử̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲C̲̼̲o̲̼̲v̲̼̲i̲̼̲d̲̼̲-̲̼̲1̲̼̲9̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲V̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲a̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲í̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲a̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲1̲̼̲.̲̼̲8̲̼̲0̲̼̲2̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ế̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ỷ̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ệ̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲,̲̼̲5̲̼̲%̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ổ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ố̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ễ̲̼̲m̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲B̲̼̲ắ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲G̲̼̲i̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲u̲̼̲ấ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ù̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲â̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲

̲̼̲T̲̼̲ố̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲6̲̼̲/̲̼̲1̲̼̲0̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ừ̲̼̲ ̲̼̲U̲̼̲B̲̼̲N̲̼̲D̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ỉ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲B̲̼̲ắ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲G̲̼̲i̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲i̲̼̲ế̲̼̲t̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲à̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ị̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲á̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ắ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲C̲̼̲o̲̼̲v̲̼̲-̲̼̲1̲̼̲9̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ộ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ồ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲H̲̼̲ạ̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲L̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲V̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲Y̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲Đ̲̼̲â̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ẹ̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲y̲̼̲ế̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ố̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ị̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ễ̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲i̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲q̲̼̲u̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲ổ̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ị̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲ở̲̼̲ ̲̼̲H̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲ộ̲̼̲i̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲N̲̼̲g̲̼̲a̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲a̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲á̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ắ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲B̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲C̲̼̲h̲̼̲ỉ̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ạ̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲ò̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ố̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ị̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲C̲̼̲o̲̼̲v̲̼̲-̲̼̲1̲̼̲9̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ỉ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲B̲̼̲ắ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲G̲̼̲i̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲y̲̼̲ê̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ầ̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ể̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ạ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲á̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ừ̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲ò̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ị̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ố̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ị̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲í̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ạ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲á̲̼̲p̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ố̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ị̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲L̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ị̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲i̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲q̲̼̲u̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ủ̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲V̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲Y̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲N̲̼̲g̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ế̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ỗ̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ợ̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲V̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲Y̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲i̲̼̲ể̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲a̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ầ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ố̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲i̲̼̲ề̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲a̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ế̲̼̲t̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲é̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ợ̲̼̲p̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲i̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲q̲̼̲u̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ắ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲;̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ệ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ố̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ỏ̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ó̲̼̲t̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ỏ̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ọ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ấ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ứ̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ợ̲̼̲p̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲à̲̼̲o̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲Đ̲̼̲ặ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ư̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲ý̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲ế̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ợ̲̼̲p̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲ế̲̼̲p̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲ú̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ủ̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ọ̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲à̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ụ̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲p̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲Đ̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲u̲̼̲ố̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ề̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲6̲̼̲/̲̼̲1̲̼̲0̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ự̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ứ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲ă̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ế̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲4̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ợ̲̼̲p̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲F̲̼̲1̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲1̲̼̲3̲̼̲6̲̼̲ ̲̼̲F̲̼̲2̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲i̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲q̲̼̲u̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ắ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲C̲̼̲o̲̼̲v̲̼̲-̲̼̲1̲̼̲9̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲ê̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ố̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ó̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ộ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ố̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ợ̲̼̲p̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲e̲̼̲s̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲ế̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲q̲̼̲u̲̼̲ả̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ư̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲í̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲B̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ạ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ấ̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ẫ̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲é̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ị̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ơ̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲V̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲Y̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲ẩ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ấ̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ẫ̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲é̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲r̲̼̲ộ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲o̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲L̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲ầ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲1̲̼̲0̲̼̲.̲̼̲0̲̼̲0̲̼̲0̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ố̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲C̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ạ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ộ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲u̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ơ̲̼̲i̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲u̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲á̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ộ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ố̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ị̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ụ̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ị̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲y̲̼̲ê̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ầ̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ạ̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ừ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲.̲

̲̼̲T̲̼̲h̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲H̲̼̲ó̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ê̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲5̲̼̲0̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲C̲̼̲o̲̼̲v̲̼̲-̲̼̲1̲̼̲9̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲

̲̼̲T̲̼̲h̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ừ̲̼̲ ̲̼̲B̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ỉ̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ạ̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲ò̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ố̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ị̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ỉ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲h̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲H̲̼̲ó̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲i̲̼̲ế̲̼̲t̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲à̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲6̲̼̲/̲̼̲1̲̼̲0̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ị̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ỉ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ậ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ê̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲5̲̼̲0̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ổ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ố̲̼̲ ̲̼̲5̲̼̲0̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲3̲̼̲8̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲â̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ễ̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ỉ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ữ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ò̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲h̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲H̲̼̲ó̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ở̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ề̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ừ̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ỉ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲í̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲a̲̼̲m̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲ấ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ả̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ậ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲y̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ụ̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ể̲̼̲:̲̼̲

̲̼̲3̲̼̲8̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲â̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ễ̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ỉ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲;̲̼̲ ̲̼̲r̲̼̲i̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲ổ̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ị̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ị̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲B̲̼̲ỉ̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲S̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲ầ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲3̲̼̲.̲̼̲0̲̼̲0̲̼̲0̲̼̲ ̲̼̲F̲̼̲1̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ậ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ê̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲9̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲y̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ổ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ố̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲â̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲1̲̼̲6̲̼̲6̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲H̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲h̲̼̲ạ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲h̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ậ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲7̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲h̲̼̲ọ̲̼̲ ̲̼̲X̲̼̲u̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ậ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲1̲̼̲2̲̼̲ ̲̼b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ò̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ề̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ừ̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ỉ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲í̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲a̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ự̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ậ̲̼̲p̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲u̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲H̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲h̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲H̲̼̲ó̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ậ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ạ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ộ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ơ̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ở̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲i̲̼̲ề̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ị̲̼̲ ̲̼̲C̲̼̲o̲̼̲v̲̼̲-̲̼̲1̲̼̲9̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ố̲̼̲ ̲̼̲1̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲q̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ô̲̼̲ ̲̼̲3̲̼̲5̲̼̲0̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲i̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲L̲̼̲ấ̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ẫ̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲é̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲C̲̼̲o̲̼̲v̲̼̲-̲̼̲1̲̼̲9̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲Q̲̼̲u̲̼̲ả̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲a̲̼̲m̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲(̲̼̲N̲̼̲g̲̼̲u̲̼̲ồ̲̼̲n̲̼̲:̲̼̲ ̲̼̲V̲̼̲i̲̼̲e̲̼̲t̲̼̲n̲̼̲a̲̼̲m̲̼̲n̲̼̲e̲̼̲t̲̼̲)̲̼̲

̲̼̲9̲̼̲2̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲e̲̼̲s̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ư̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲í̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ọ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ó̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ử̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲ẩ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ấ̲̼̲p̲̼̲

̲̼̲T̲̼̲ố̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲6̲̼̲/̲̼̲1̲̼̲0̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲B̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲C̲̼̲h̲̼̲ỉ̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ạ̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲ò̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ố̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ị̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲C̲̼̲o̲̼̲v̲̼̲-̲̼̲1̲̼̲9̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ỉ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲Q̲̼̲u̲̼̲ả̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲a̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ỉ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲à̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ừ̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ậ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲0̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ễ̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲C̲̼̲o̲̼̲v̲̼̲-̲̼̲1̲̼̲9̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲1̲̼̲1̲̼̲2̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ợ̲̼̲p̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲ế̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲q̲̼̲u̲̼̲ả̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲e̲̼̲s̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ư̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲í̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲S̲̼̲A̲̼̲R̲̼̲S̲̼̲-̲̼̲C̲̼̲o̲̼̲V̲̼̲-̲̼̲2̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲a̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲M̲̼̲y̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲C̲̼̲ụ̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ể̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ừ̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲à̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲4̲̼̲/̲̼̲1̲̼̲0̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ề̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲6̲̼̲/̲̼̲1̲̼̲0̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲a̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲M̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ậ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲0̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ễ̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲C̲̼̲o̲̼̲v̲̼̲-̲̼̲1̲̼̲9̲̼̲ ̲̼̲ở̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲M̲̼̲a̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲ậ̲̼̲p̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ó̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲1̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲ở̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲i̲̼̲ể̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ọ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲K̲̼̲i̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲Đ̲̼̲ồ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲1̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲ở̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲P̲̼̲h̲̼̲ổ̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲D̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ộ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲B̲̼̲á̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ú̲̼̲ ̲̼̲-̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲H̲̼̲C̲̼̲S̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲ậ̲̼̲p̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲4̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲ở̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲P̲̼̲h̲̼̲ổ̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲D̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ộ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲ộ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ú̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲a̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲M̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲ở̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲H̲̼̲C̲̼̲S̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲M̲̼̲a̲̼̲i̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲N̲̼̲g̲̼̲o̲̼̲à̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲r̲̼̲a̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ố̲̼̲ ̲̼̲1̲̼̲1̲̼̲2̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ợ̲̼̲p̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲ế̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲q̲̼̲u̲̼̲ả̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲e̲̼̲s̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ư̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲í̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲S̲̼̲A̲̼̲R̲̼̲S̲̼̲-̲̼̲C̲̼̲o̲̼̲V̲̼̲-̲̼̲2̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲9̲̼̲2̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲ở̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲P̲̼̲h̲̼̲ổ̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲D̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ộ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲ộ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ú̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲a̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲M̲̼̲y̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲3̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲H̲̼̲C̲̼̲S̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲M̲̼̲a̲̼̲i̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲i̲̼̲ể̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ọ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲K̲̼̲i̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲Đ̲̼̲ồ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲Ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲V̲̼̲õ̲̼̲ ̲̼̲Đ̲̼̲ă̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲ậ̲̼̲n̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ở̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲ò̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲G̲̼̲D̲̼̲-̲̼̲Đ̲̼̲T̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲a̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲M̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲i̲̼̲ế̲̼̲t̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲a̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲ắ̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ắ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ữ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ợ̲̼̲p̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ễ̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲C̲̼̲o̲̼̲v̲̼̲-̲̼̲1̲̼̲9̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ị̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲a̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲M̲̼̲a̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲ậ̲̼̲p̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲U̲̼̲B̲̼̲N̲̼̲D̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲q̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ế̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ị̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ọ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲ở̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲ộ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ị̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲à̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲h̲̼̲ỉ̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ọ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ừ̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲à̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲6̲̼̲/̲̼̲1̲̼̲0̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲á̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲Ổ̲̼̲ ̲̼̲d̲ị̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲a̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲M̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲S̲̼̲ở̲̼̲ ̲̼̲Y̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ế̲̼̲ ̲̼̲Q̲̼̲u̲̼̲ả̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲a̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲á̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲i̲̼̲á̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ộ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲ổ̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ị̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲á̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲ứ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ạ̲̼̲p̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲â̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ễ̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲q̲̼̲u̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲à̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲ỳ̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ặ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲u̲̼̲ấ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ọ̲̼̲c̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲H̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲S̲̼̲ở̲̼̲ ̲̼̲Y̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ế̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ũ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ă̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ê̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ự̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ể̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲i̲̼̲ú̲̼̲p̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ị̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ẩ̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ộ̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲é̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲m̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ế̲̼̲t̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ù̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲ổ̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ị̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲T̲̼̲ừ̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲á̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲1̲̼̲1̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ị̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲ê̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲a̲̼̲c̲̼̲c̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲e̲̼̲ ̲̼̲C̲̼̲o̲̼̲v̲̼̲-̲̼̲1̲̼̲9̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ẻ̲̼̲ ̲̼̲e̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ẽ̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ổ̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ứ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲o̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲q̲̼̲u̲̼̲ố̲̼̲c̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲P̲̼̲f̲̼̲i̲̼̲z̲̼̲e̲̼̲r̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲a̲̼̲c̲̼̲c̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲e̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ự̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ọ̲̼̲n̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲(̲̼̲N̲̼̲g̲̼̲u̲̼̲ồ̲̼̲n̲̼̲:̲̼̲ ̲̼̲I̲̼̲a̲̼̲m̲̼̲e̲̼̲x̲̼̲p̲̼̲a̲̼̲t̲̼̲)̲̼̲

̲̼̲V̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲a̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ẽ̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲ê̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲a̲̼̲c̲̼̲c̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲e̲̼̲ ̲̼̲P̲̼̲f̲̼̲i̲̼̲z̲̼̲e̲̼̲r̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ẻ̲̼̲ ̲̼̲1̲̼̲2̲̼̲-̲̼̲1̲̼̲7̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲u̲̼̲ổ̲̼̲i̲̼̲

̲̼̲N̲̼̲g̲̼̲à̲̼̲y̲̼ ̲̼̲2̲̼̲6̲̼̲/̲̼̲1̲̼̲0̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲B̲̼̲ộ̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ở̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲Y̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ế̲̼̲ ̲̼̲N̲̼̲g̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ễ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲h̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲L̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲i̲̼̲ế̲̼̲t̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ừ̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲á̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲1̲̼̲1̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ị̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲ê̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲a̲̼̲c̲̼̲c̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲e̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲ò̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲C̲̼̲o̲̼̲v̲̼̲-̲̼̲1̲̼̲9̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ẻ̲̼̲ ̲̼̲e̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ẽ̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ổ̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ứ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲o̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲q̲̼̲u̲̼̲ố̲̼̲c̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲V̲̼̲a̲̼̲c̲̼̲.c̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲e̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ử̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ụ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲a̲̼̲c̲̼̲c̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲e̲̼̲ ̲̼̲C̲̼̲o̲̼̲m̲̼̲i̲̼̲r̲̼̲n̲̼̲a̲̼̲t̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲P̲̼̲f̲̼̲i̲̼̲z̲̼̲e̲̼̲r̲̼̲-̲̼̲B̲̼̲i̲̼̲o̲̼̲N̲̼̲T̲̼̲e̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ủ̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲M̲̼̲ỹ̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ả̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲u̲̼̲ấ̲̼̲t̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲ổ̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ứ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲Y̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ế̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ế̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲i̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲ê̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ủ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ẻ̲̼̲ ̲̼̲e̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ề̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲ư̲̼̲ớ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ử̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ụ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲Đ̲̼̲â̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲a̲̼̲c̲̼̲c̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲e̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ả̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ả̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲o̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ẻ̲̼̲ ̲̼̲e̲̼̲m̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲V̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲ê̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲a̲̼̲c̲̼̲.c̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲e̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲ò̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲C̲̼̲o̲̼̲v̲̼̲-̲̼̲1̲̼̲9̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ẻ̲̼̲ ̲̼̲1̲̼̲2̲̼̲ ̲̼̲-̲̼̲ ̲̼̲1̲̼̲7̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲u̲̼̲ổ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ẽ̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ự̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲e̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ộ̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ì̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ừ̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ứ̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲u̲̼̲ổ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ấ̲̼̲p̲̼̲ ̲̼̲(̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲ê̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ớ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ứ̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲u̲̼̲ổ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲1̲̼̲6̲̼̲-̲̼̲1̲̼̲7̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲u̲̼̲ổ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ạ̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ầ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ộ̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲u̲̼̲ổ̲̼̲i̲̼̲)̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲B̲̼̲ộ̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ở̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲y̲̼̲ê̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ầ̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ị̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲i̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲q̲̼̲u̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ủ̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲B̲̼̲ộ̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ị̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲ẩ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ị̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲i̲̼̲ể̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲a̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲ê̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ủ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲a̲̼̲c̲̼̲c̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲e̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲e̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ộ̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲u̲̼̲ổ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲ớ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ẫ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ă̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ả̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲8̲̼̲6̲̼̲8̲̼̲8̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ả̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ả̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲o̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ọ̲̼̲c̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲q̲̼̲u̲̼̲ả̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲V̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ổ̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ứ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ị̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲ê̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ư̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ự̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲à̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ờ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲i̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲q̲̼̲u̲̼̲a̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ể̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲ê̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ạ̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ế̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲ã̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲ê̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲u̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲â̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ế̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲(̲̼̲đ̲̼̲ố̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ớ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ộ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ố̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ẻ̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲ề̲̼̲n̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲é̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲ì̲̼̲)̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲B̲̼̲ộ̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ở̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲ẳ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ị̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲y̲̼̲ê̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ầ̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ầ̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ổ̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ứ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲ê̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ẻ̲̼̲ ̲̼̲e̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲à̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ả̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲b̲̼̲ả̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲a̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲o̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲S̲̼̲ở̲̼̲ ̲̼̲Y̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ế̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ị̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ă̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ư̲̼̲ờ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲e̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲õ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲ả̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲ứ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲a̲̼̲u̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲ê̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ể̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲ị̲̼̲p̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ờ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ỗ̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ợ̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲ử̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ý̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲e̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ú̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲q̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ị̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ủ̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲B̲̼̲ộ̲̼̲ ̲̼̲Y̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ế̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲V̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲ê̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ẽ̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ư̲̼̲ợ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲ế̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ư̲̼̲ớ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ạ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ị̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ả̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲q̲̼̲u̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ợ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲i̲̼̲ã̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲x̲̼̲ã̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ộ̲̼̲i̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ỷ̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲ệ̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲â̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ễ̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲S̲̼̲A̲̼̲R̲̼̲S̲̼̲-̲̼̲C̲̼̲o̲̼̲V̲̼̲-̲̼̲2̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲o̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ị̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ó̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ậ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ộ̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲â̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲ố̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ơ̲̼̲ ̲̼̲l̲̼̲â̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲i̲̼̲ễ̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲a̲̼̲o̲̼̲.̲̼̲

̲̼̲B̲̼̲ộ̲̼̲ ̲̼̲Y̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ế̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲i̲̼̲a̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲V̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲V̲̼̲ệ̲̼̲ ̲̼̲s̲̼̲i̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ị̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ễ̲̼̲ ̲̼̲T̲̼̲r̲̼̲u̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲ư̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ổ̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ứ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ậ̲̼̲p̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲ấ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ấ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ả̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ỉ̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲à̲̼̲n̲̼̲h̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲ố̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ề̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲ê̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ủ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ẻ̲̼̲ ̲̼̲e̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲à̲̼̲y̲̼̲ ̲̼̲2̲̼̲9̲̼̲/̲̼̲1̲̼̲0̲̼̲.̲̼̲ ̲̼̲Đ̲̼̲ồ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲ờ̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲ũ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲g̲̼̲i̲̼̲a̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲ị̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲ớ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲d̲̼̲ẫ̲̼̲n̲̼̲,̲̼̲ ̲̼̲h̲̼̲ỗ̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲ợ̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲y̲̼̲ê̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲m̲̼̲ô̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲ỹ̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲h̲̼̲u̲̼̲ậ̲̼̲t̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲o̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲á̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲đ̲̼̲ị̲̼̲a̲̼̲ ̲̼̲p̲̼̲h̲̼̲ư̲̼̲ơ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲o̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲̼̲v̲̼̲i̲̼̲ệ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲ổ̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ứ̲̼̲c̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲r̲̼̲i̲̼̲ể̲̼̲n̲̼̲ ̲̼̲k̲̼̲h̲̼̲a̲̼̲i̲̼̲ ̲̼̲t̲̼̲i̲̼̲ê̲̼̲m̲̼̲ ̲̼̲c̲̼̲h̲̼̲ủ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲.̲

N̳g̳u̳ồ̳n̳:̳ ̳h̳t̳t̳p̳:̳/̳/̳k̳a̳n̳t̳i̳p̳u̳r̳x̳p̳r̳e̳s̳s̳.̳c̳o̳m̳/̳h̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳o̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳a̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳-̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳t̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳o̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳c̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳-̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳t̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳h̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳u̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳-̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳t̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳u̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳o̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳n̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳g̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳-̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳h̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳o̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳p̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳-̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳g̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳a̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳p̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳-̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳s̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳a̳%̳c̳d̳%̳a̳2̳n̳/̳

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button