Uncategorized

H̳.̳à̳ ̳N̳.̳ộ̳i̳:̳ ̳M̳ộ̳t̳ ̳q̳u̳.̳â̳.̳n̳ ̳n̳h̳.̳â̳.̳n̳ ̳1̳9̳ ̳t̳.̳u̳.ổ̳i̳ ̳b̳.̳ị̳ ̳đ̳.̳á̳.̳n̳.̳h̳ ̳t̳.̳ử̳ ̳v̳.̳o̳.̳n̳.̳g̳

(̳N̳L̳Đ̳O̳)̳-̳ ̳M̳ộ̳t̳ ̳q̳u̳â̳n̳ ̳n̳h̳â̳n̳ ̳1̳9̳ ̳t̳u̳ổ̳i̳ ̳b̳ị̳ ̳n̳h̳ó̳m̳ ̳g̳ầ̳n̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳c̳h̳ụ̳c̳ ̳đ̳ố̳i̳ ̳t̳ư̳ợ̳n̳g̳ ̳h̳.à̳n̳h̳ ̳h̳.u̳n̳g̳ ̳d̳ẫ̳n̳ ̳t̳ớ̳i̳ ̳t̳.ử̳ ̳v̳.o̳n̳g̳,̳ ̳C̳ơ̳ ̳q̳u̳a̳n̳ ̳đ̳i̳ề̳u̳ ̳t̳r̳a̳ ̳Q̳u̳â̳n̳ ̳đ̳o̳à̳n̳ ̳1̳ ̳(̳B̳ộ̳ ̳Q̳u̳ố̳c̳ ̳p̳h̳ò̳n̳g̳)̳ ̳đ̳ã̳ ̳v̳à̳o̳ ̳c̳u̳ộ̳c̳ ̳đ̳i̳ề̳u̳ ̳t̳r̳a̳.̳

̳N̳g̳à̳y̳ ̳2̳6̳-̳1̳0̳,̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳l̳ã̳n̳h̳ ̳đ̳ạ̳o̳ ̳C̳ô̳n̳g̳ ̳a̳n̳ ̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ̳C̳h̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳M̳ỹ̳ ̳(̳T̳P̳ ̳H̳à̳ ̳N̳ộ̳i̳)̳ ̳c̳h̳o̳ ̳b̳i̳ế̳t̳ ̳c̳ơ̳ ̳q̳u̳a̳n̳ ̳n̳à̳y̳ ̳v̳ừ̳a̳ ̳b̳à̳n̳ ̳g̳i̳a̳o̳ ̳B̳ù̳i̳ ̳V̳ă̳n̳ ̳T̳r̳i̳ệ̳u̳ ̳(̳1̳8̳ ̳t̳u̳ổ̳i̳,̳ ̳ở̳ ̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ̳C̳h̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳M̳ỹ̳)̳ ̳c̳ù̳n̳g̳ ̳7̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳k̳h̳á̳c̳ ̳c̳h̳o̳ ̳C̳ơ̳ ̳q̳u̳a̳n̳ ̳đ̳i̳ề̳u̳ ̳t̳r̳a̳ ̳Q̳u̳â̳n̳ ̳đ̳o̳à̳n̳ ̳1̳ ̳(̳B̳ộ̳ ̳Q̳u̳ố̳c̳ ̳p̳h̳ò̳n̳g̳)̳ ̳đ̳ể̳ ̳đ̳i̳ề̳u̳ ̳t̳r̳a̳ ̳n̳g̳u̳y̳ê̳n̳ ̳n̳h̳â̳n̳ ̳t̳ử̳ ̳v̳o̳n̳g̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳q̳u̳â̳n̳ ̳n̳h̳â̳n̳ ̳t̳r̳ê̳n̳ ̳đ̳ị̳a̳ ̳b̳à̳n̳.̳

T̳h̳e̳o̳ ̳t̳h̳ô̳n̳g̳ ̳t̳i̳n̳ ̳b̳a̳n̳ ̳đ̳ầ̳u̳,̳ ̳k̳h̳o̳ả̳n̳g̳ ̳0̳ ̳g̳i̳ờ̳ ̳n̳g̳à̳y̳ ̳2̳4̳-̳1̳0̳,̳ ̳a̳n̳h̳ ̳T̳.̳L̳.̳ ̳(̳S̳N̳ ̳2̳0̳0̳2̳,̳ ̳t̳r̳ú̳ ̳t̳ạ̳i̳ ̳x̳ã̳ ̳Đ̳ô̳n̳g̳ ̳Y̳ê̳n̳,̳ ̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ̳C̳h̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳M̳ỹ̳)̳ ̳l̳à̳ ̳c̳o̳n̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳ô̳n̳g̳ ̳T̳.̳Đ̳.̳,̳ ̳đ̳i̳ề̳u̳ ̳k̳h̳i̳ể̳n̳ ̳x̳e̳ ̳m̳á̳y̳ ̳c̳h̳ở̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳N̳.̳A̳.̳ ̳(̳S̳N̳ ̳2̳0̳0̳4̳,̳ ̳ở̳ ̳c̳ù̳n̳g̳ ̳x̳ã̳)̳.̳ ̳K̳h̳i̳ ̳h̳a̳i̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳đ̳i̳ ̳đ̳ế̳n̳ ̳t̳ổ̳ ̳d̳â̳n̳ ̳p̳h̳ố̳ ̳Đ̳ồ̳n̳g̳ ̳V̳a̳i̳,̳ ̳t̳h̳ị̳ ̳t̳r̳ấ̳n̳ ̳X̳u̳â̳n̳ ̳M̳a̳i̳ ̳(̳C̳h̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳M̳ỹ̳)̳ ̳t̳h̳ì̳ ̳b̳ấ̳t̳ ̳n̳g̳ờ̳ ̳b̳ị̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳x̳e̳ ̳ô̳t̳ô̳ ̳m̳à̳u̳ ̳t̳r̳ắ̳n̳g̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳r̳õ̳ ̳b̳i̳ể̳n̳ ̳k̳i̳ể̳m̳ ̳s̳o̳á̳t̳ ̳é̳p̳ ̳x̳e̳ ̳v̳à̳o̳ ̳l̳ề̳ ̳đ̳ư̳ờ̳n̳g̳.̳

N̳g̳a̳y̳ ̳s̳a̳u̳ ̳đ̳ó̳,̳ ̳g̳ầ̳n̳ ̳1̳0̳ ̳đ̳ố̳i̳ ̳t̳ư̳ợ̳n̳g̳ ̳l̳a̳o̳ ̳t̳ừ̳ ̳ô̳t̳ô̳ ̳x̳u̳ố̳n̳g̳,̳ ̳d̳ù̳n̳g̳ ̳h̳u̳n̳g̳ ̳k̳h̳í̳ ̳t̳ấ̳n̳ ̳c̳ô̳n̳g̳ ̳a̳n̳h̳ ̳L̳.̳ ̳k̳h̳i̳ế̳n̳ ̳n̳ạ̳n̳ ̳n̳h̳â̳n̳ ̳b̳ị̳ ̳t̳h̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳t̳í̳c̳h̳ ̳n̳ặ̳n̳g̳.̳ ̳N̳ạ̳n̳ ̳n̳h̳â̳n̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳d̳â̳n̳ ̳đ̳ư̳a̳ ̳đ̳i̳ ̳c̳ấ̳p̳ ̳c̳ứ̳u̳ ̳t̳ạ̳i̳ ̳B̳ệ̳n̳h̳ ̳v̳i̳ệ̳n̳ ̳V̳i̳ệ̳t̳ ̳–̳ ̳Đ̳ứ̳c̳ ̳(̳T̳P̳ ̳H̳à̳ ̳N̳ộ̳i̳)̳ ̳n̳h̳ư̳n̳g̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳q̳u̳a̳ ̳k̳h̳ỏ̳i̳.̳ ̳S̳a̳u̳ ̳đ̳ó̳,̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳n̳h̳à̳ ̳a̳n̳h̳ ̳L̳.̳ ̳đ̳ã̳ ̳t̳r̳ì̳n̳h̳ ̳b̳á̳o̳ ̳s̳ự̳ ̳v̳i̳ệ̳c̳ ̳l̳ê̳n̳ ̳c̳ơ̳ ̳q̳u̳a̳n̳ ̳c̳h̳ứ̳c̳ ̳n̳ă̳n̳g̳.̳

T̳h̳e̳o̳ ̳l̳ã̳n̳h̳ ̳đ̳ạ̳o̳ ̳C̳ô̳n̳g̳ ̳a̳n̳ ̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ̳C̳h̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳M̳ỹ̳,̳ ̳v̳à̳o̳ ̳c̳u̳ộ̳c̳ ̳đ̳i̳ề̳u̳ ̳t̳r̳a̳,̳ ̳c̳ả̳n̳h̳ ̳s̳á̳t̳ ̳đ̳ã̳ ̳x̳á̳c̳ ̳đ̳ị̳n̳h̳ ̳T̳r̳i̳ệ̳u̳ ̳c̳ù̳n̳g̳ ̳7̳ ̳n̳g̳h̳i̳ ̳p̳h̳ạ̳m̳ ̳h̳à̳n̳h̳ ̳h̳u̳n̳g̳ ̳n̳ạ̳n̳ ̳n̳h̳â̳n̳.̳ ̳D̳o̳ ̳a̳n̳h̳ ̳L̳.̳ ̳l̳à̳ ̳q̳u̳â̳n̳ ̳n̳h̳â̳n̳ ̳n̳ê̳n̳ ̳C̳ô̳n̳g̳ ̳a̳n̳ ̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ̳C̳h̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳M̳ỹ̳ ̳đ̳ã̳ ̳b̳à̳n̳ ̳g̳i̳a̳o̳ ̳c̳h̳o̳ ̳c̳ơ̳ ̳q̳u̳a̳n̳ ̳đ̳i̳ề̳u̳ ̳t̳r̳a̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳Q̳u̳â̳n̳ ̳đ̳o̳à̳n̳ ̳1̳ ̳t̳i̳ế̳p̳ ̳t̳ụ̳c̳ ̳t̳h̳ụ̳ ̳l̳ý̳ ̳đ̳i̳ề̳u̳ ̳t̳r̳a̳ ̳t̳h̳e̳o̳ ̳t̳h̳ẩ̳m̳ ̳q̳u̳y̳ề̳n̳.̳

̳N̳g̳u̳y̳ê̳n̳ ̳n̳h̳â̳n̳ ̳b̳a̳n̳ ̳đ̳ầ̳u̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳x̳á̳c̳ ̳đ̳ị̳n̳h̳ ̳d̳o̳ ̳m̳â̳u̳ ̳t̳h̳u̳ẫ̳n̳ ̳c̳á̳ ̳n̳h̳â̳n̳ ̳g̳i̳ữ̳a̳ ̳a̳n̳h̳ ̳L̳.̳ ̳v̳à̳ ̳đ̳ố̳i̳ ̳B̳ù̳i̳ ̳V̳ă̳n̳ ̳T̳r̳i̳ệ̳u̳.̳

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button