Uncategorized

C̼.l̼i̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼á̼c̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼7̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼í̼t̼ ̼g̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼,̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼”̼.̼

Tà̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼á̼c̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼9̼B̼-̼2̼0̼8̼.̼6̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼X̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼(̼H̼a̼n̼o̼i̼b̼u̼s̼)̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼1̼/̼7̼)̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ọ̼c̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼9̼B̼-̼2̼0̼8̼.̼6̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼a̼n̼o̼i̼b̼u̼s̼.̼ ̼X̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼–̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ộ̼ ̼L̼a̼o̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼v̼à̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼b̼è̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼0̼A̼-̼0̼9̼5̼.̼7̼6̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼.̼

t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼á̼c̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼”̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼3̼0̼A̼-̼0̼9̼5̼.̼7̼6̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼3̼0̼A̼-̼0̼9̼5̼.̼7̼6̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ă̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼d̼o̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼.̼

̼”̼M̼á̼u̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼u̼y̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼x̼o̼a̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼a̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼.̼ ̼Đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼n̼g̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼

H̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼3̼0̼A̼-̼0̼9̼5̼.̼7̼6̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ộ̼ ̼L̼a̼o̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼u̼y̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼.̼

t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼á̼c̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼í̼ ̼x̼e̼ ̼3̼0̼A̼-̼0̼9̼5̼.̼7̼6̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼.̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button