Uncategorized

C̲ô̲n̲g a̲n̲ Nam Định quyết x̲ó̲a̲ n̲ạ̲n̲ m̲.ạ̲i̲ d̲.â̲m̲ ở̲ b̲i̲ể̲n̲ Qu̲ấ̲t̲ L̲â̲m̲

N̲h̲ằ̲m̲ l̲à̲m̲ t̲r̲o̲n̲g s̲ạ̲c̲h̲ đ̲ị̲a̲ b̲à̲n̲, C̲ô̲n̲g a̲n̲ t̲ỉ̲n̲h̲ N̲a̲m̲ Đ̲ị̲n̲h̲ đ̲ã̲ t̲r̲i̲ể̲n̲ k̲h̲a̲i̲ k̲ế̲ h̲o̲ạ̲c̲h̲ n̲h̲ằ̲m̲ b̲à̲i̲ t̲r̲ừ̲ t̲.ệ̲ n̲.ạ̲n̲ x̲ã̲ h̲ộ̲i̲, n̲h̲ấ̲t̲ l̲à̲ n̲ạ̲n̲ m̲.ạ̲i̲ d̲.â̲m̲ ở̲ b̲i̲ể̲n̲ Qu̲ấ̲t̲ L̲â̲m̲.

 

N̲gà̲y 3̲0-6, t̲i̲n̲ t̲ừ̲ C̲ô̲n̲g a̲n̲ t̲ỉ̲n̲h̲ N̲a̲m̲ Đ̲ị̲n̲h̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ế̲t̲ đ̲ơ̲n̲ v̲ị̲ n̲à̲y v̲ừ̲a̲ t̲ổ̲ c̲h̲ứ̲c̲ h̲ộ̲i̲ n̲gh̲ị̲ t̲r̲i̲ể̲n̲ k̲h̲a̲i̲ k̲ế̲ h̲o̲ạ̲c̲h̲ “Ph̲ò̲n̲g n̲gừ̲a̲, đ̲ấ̲u̲ t̲r̲a̲n̲h̲ c̲h̲ố̲n̲g t̲.ộ̲i̲ ph̲.ạ̲m̲ v̲à̲ b̲à̲i̲ t̲r̲ừ̲ t̲.ệ̲ n̲.ạ̲n̲ x̲ã̲ h̲ộ̲i̲ t̲ạ̲i̲ k̲h̲u̲ d̲u̲ l̲ị̲c̲h̲ b̲i̲ể̲n̲ Qu̲ấ̲t̲ L̲â̲m̲, t̲h̲ị̲ t̲r̲ấ̲n̲ Qu̲ấ̲t̲ L̲â̲m̲, h̲u̲yệ̲n̲ Gi̲a̲o̲ T̲h̲ủ̲y”.

Công an Nam Định quyết xóa nạn mại dâm ở biển Quất Lâm - Ảnh 1.

B̲ã̲i̲ b̲i̲ể̲n̲ Qu̲ấ̲t̲ L̲â̲m̲ – N̲a̲m̲ Đ̲ị̲n̲h̲

T̲h̲e̲o̲ C̲ô̲n̲g a̲n̲ t̲ỉ̲n̲h̲ N̲a̲m̲ Đ̲ị̲n̲h̲, K̲h̲u̲ d̲u̲ l̲ị̲c̲h̲ b̲i̲ể̲n̲ t̲h̲ị̲ t̲r̲ấ̲n̲ Qu̲ấ̲t̲ L̲â̲m̲ đ̲ư̲ợ̲c̲ h̲ì̲n̲h̲ t̲h̲à̲n̲h̲ t̲ừ̲ n̲ă̲m̲ 1̲9̲9̲7 đ̲ế̲n̲ n̲a̲y, h̲à̲n̲g n̲ă̲m̲ đ̲ó̲n̲ h̲à̲n̲g v̲ạ̲n̲ l̲ư̲ợ̲t̲ k̲h̲á̲c̲h̲ d̲u̲ l̲ị̲c̲h̲ t̲r̲o̲n̲g v̲à̲ n̲go̲à̲i̲ t̲ỉ̲n̲h̲ v̲ề̲ t̲ắ̲m̲ b̲i̲ể̲n̲, n̲gh̲ỉ̲ d̲ư̲ỡ̲n̲g, gó̲p ph̲ầ̲n̲ ph̲á̲t̲ t̲r̲i̲ể̲n̲ k̲i̲n̲h̲ t̲ế̲, x̲ã̲ h̲ộ̲i̲ c̲ủ̲a̲ đ̲ị̲a̲ ph̲ư̲ơ̲n̲g.

T̲u̲y n̲h̲i̲ê̲n̲, t̲r̲o̲n̲g n̲h̲ữ̲n̲g n̲ă̲m̲ qu̲a̲, d̲o̲ n̲h̲i̲ề̲u̲ n̲gu̲yê̲n̲ n̲h̲â̲n̲ c̲ả̲ c̲h̲ủ̲ qu̲a̲n̲ v̲à̲ k̲h̲á̲c̲h̲ qu̲a̲n̲, t̲ì̲n̲h̲ h̲ì̲n̲h̲ t̲.ộ̲i̲ ph̲.ạ̲m̲ h̲ì̲n̲h̲ s̲ự̲ v̲à̲ t̲.ệ̲ n̲.ạ̲n̲ x̲ã̲ h̲ộ̲i̲, n̲h̲ấ̲t̲ l̲à̲ t̲.ệ̲ n̲.ạ̲n̲ m̲.ạ̲i̲ d̲.â̲m̲ t̲ạ̲i̲ đ̲â̲y c̲ó̲ t̲h̲ờ̲i̲ đ̲i̲ể̲m̲ d̲i̲ễ̲n̲ b̲i̲ế̲n̲ ph̲ứ̲c̲ t̲ạ̲p, g.â̲y d̲ư̲ l̲u̲ậ̲n̲ x̲.ấ̲u̲ t̲r̲o̲n̲g c̲á̲n̲ b̲ộ̲, n̲h̲â̲n̲ d̲â̲n̲ c̲ả̲ t̲r̲o̲n̲g v̲à̲ n̲go̲à̲i̲ t̲ỉ̲n̲h̲.

Bức huyết thư từ Quất Lâm

T̲h̲ố̲n̲g k̲ê̲ t̲ừ̲ n̲ă̲m̲ 2̲0̲1̲6 đ̲ế̲n̲ t̲h̲á̲n̲g 5-2̲0̲2̲1 t̲r̲ê̲n̲ đ̲ị̲a̲ b̲à̲n̲ t̲h̲ị̲ t̲r̲ấ̲n̲ Qu̲ấ̲t̲ L̲â̲m̲ x̲ả̲y r̲a̲ 2̲3 v̲ụ̲ ph̲.ạ̲m̲ ph̲.á̲p h̲ì̲n̲h̲ s̲ự̲, đ̲ã̲ đ̲i̲ề̲u̲ t̲r̲a̲ l̲à̲m̲ r̲õ̲ 2̲3 v̲ụ̲, b̲ắ̲t̲ k̲h̲.ở̲i̲ t̲.ố̲ 2̲4 b̲ị̲ c̲a̲n̲, k̲h̲.ở̲i̲ t̲.ố̲ 4̲2 v̲ụ̲, 4̲3 đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợ̲n̲g m̲u̲a̲ b̲á̲n̲, t̲.à̲n̲g t̲r̲.ữ̲, s̲ử̲ d̲ụ̲n̲g t̲r̲á̲i̲ ph̲é̲p c̲h̲ấ̲t̲ m̲.a̲ t̲.ú̲y, x̲ả̲y r̲a̲ 1̲ v̲ụ̲ gi̲.ế̲.t̲ n̲gư̲ờ̲i̲ d̲o̲ n̲gu̲yê̲n̲ n̲h̲â̲n̲ x̲ã̲ h̲ộ̲i̲, 1 v̲ụ̲ h̲.i̲.ế̲.p d̲.â̲m̲ n̲gư̲ờ̲i̲ d̲.ư̲.ớ̲.i̲ 1̲6 t̲u̲ổ̲i̲. ph̲á̲t̲ h̲i̲ệ̲n̲ k̲h̲.ở̲i̲ t̲.ố̲ 3̲0 v̲ụ̲, 3̲8 đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợ̲n̲g c̲h̲ứ̲a̲ c̲h̲ấ̲p, m̲ô̲i̲ gi̲ớ̲i̲ m̲.ạ̲i̲ d̲.â̲m̲, 4 v̲ụ̲, 2̲3 đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợ̲n̲g đ̲.á̲n̲h̲ b̲ạ̲c̲, x̲.ử̲ l̲ý̲ h̲à̲n̲h̲ c̲h̲í̲n̲h̲ 1̲4 v̲ụ̲, 5̲5 đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợ̲n̲g đ̲.á̲n̲h̲ b̲ạ̲c̲, 6̲4 đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợ̲n̲g v̲ề̲ h̲à̲n̲h̲ v̲i̲ m̲u̲a̲, b̲.á̲n̲ d̲.â̲m̲.

T̲ừ̲ đ̲ó̲, v̲ớ̲i̲ qu̲yế̲t̲ t̲â̲m̲ l̲à̲m̲ t̲r̲o̲n̲g s̲ạ̲c̲h̲ đ̲ị̲a̲ b̲à̲n̲, t̲ạ̲o̲ m̲ô̲i̲ t̲r̲ư̲ờ̲n̲g l̲à̲n̲h̲ m̲ạ̲n̲h̲, ph̲ụ̲c̲ v̲ụ̲ n̲h̲â̲n̲ d̲â̲n̲, d̲u̲ k̲h̲á̲c̲h̲ đ̲ế̲n̲ n̲gh̲ỉ̲ d̲ư̲ỡ̲n̲g t̲ạ̲i̲ b̲i̲ể̲n̲ Qu̲ấ̲t̲ L̲â̲m̲, C̲ô̲n̲g a̲n̲ N̲a̲m̲ Đ̲ị̲n̲h̲ x̲.á̲.c̲ đ̲ị̲n̲h̲ c̲ầ̲n̲ h̲u̲y đ̲ộ̲n̲g s̲ứ̲c̲ m̲ạ̲n̲h̲ t̲ổ̲n̲g h̲ợ̲p c̲ủ̲a̲ c̲á̲c̲ b̲a̲n̲, n̲gà̲n̲h̲, đ̲o̲à̲n̲ t̲h̲ể̲ t̲r̲o̲n̲g c̲ô̲n̲g t̲á̲c̲ ph̲ố̲i̲ h̲ợ̲p, t̲r̲i̲ể̲n̲ k̲h̲a̲i̲ đ̲ồ̲n̲g b̲ộ̲ c̲á̲c̲ b̲i̲ệ̲n̲ ph̲á̲p ph̲ò̲n̲g n̲gừ̲a̲ đ̲ấ̲u̲ t̲r̲a̲n̲h̲ ph̲ò̲n̲g, c̲h̲ố̲n̲g t̲.ộ̲i̲ ph̲.ạ̲m̲, b̲à̲i̲ t̲r̲ừ̲ t̲.ệ̲ n̲.ạ̲n̲ x̲ã̲ h̲ộ̲i̲, n̲h̲ấ̲t̲ l̲à̲ t̲.ệ̲ n̲.ạ̲n̲ m̲.ạ̲i̲ d̲.â̲m̲.

Xem Thêm
N̲h̲ó̲m̲ 10 t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ê̲n̲ c̲h̲u̲ố̲c̲ r̲ư̲ợ̲u̲, h̲.i̲.ế̲.p d̲.â̲.m̲ t̲ậ̲p t̲h̲ể̲ m̲ộ̲t̲ n̲ữ̲ s̲i̲n̲h̲ l̲ĩ̲n̲h̲ á̲n̲

1̲0 đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợ̲n̲g t̲r̲o̲n̲g v̲ụ̲ á̲n̲ h̲.i̲.ế̲.p d̲.â̲.m̲ t̲ậ̲p t̲h̲ể̲ n̲ữ̲ s̲i̲n̲h̲ l̲ớ̲p 1̲0 ở̲ t̲ỉ̲n̲h̲ Qu̲ả̲n̲g T̲r̲ị̲ g.â̲y c̲h̲ấ̲n̲ đ̲ộ̲n̲g d̲ư̲ l̲u̲ậ̲n̲ đ̲ã̲ b̲ị̲ t̲ò̲a̲ á̲n̲ x̲é̲t̲ x̲.ử̲.

N̲gà̲y 1̲9̲/1̲1, T̲A̲N̲D̲ h̲u̲yệ̲n̲ T̲r̲i̲ệ̲u̲ Ph̲o̲n̲g (Qu̲ả̲n̲g T̲r̲ị̲) m̲ở̲ ph̲i̲ê̲n̲ t̲ò̲a̲ s̲ơ̲ t̲h̲ẩ̲m̲ x̲é̲t̲ x̲.ử̲ n̲h̲ó̲m̲ n̲a̲m̲ s̲i̲n̲h̲ c̲ấ̲p 3 v̲ề̲ t̲ộ̲i̲ h̲.i̲.ế̲.p d̲.â̲.m̲. V̲ụ̲ á̲n̲ đ̲ư̲ợ̲c̲ x̲.ử̲ k̲í̲n̲.

K̲h̲i̲ t̲u̲yê̲n̲ á̲n̲ c̲ô̲n̲g k̲h̲a̲i̲, n̲h̲i̲ề̲u̲ n̲gư̲ờ̲i̲ d̲â̲n̲ v̲à̲ n̲gư̲ờ̲i̲ t̲h̲â̲n̲ c̲ủ̲a̲ c̲á̲c̲ b̲ị̲ c̲á̲o̲ đ̲ế̲n̲ t̲h̲e̲o̲ d̲õ̲i̲. Ả̲n̲h̲: N̲gọ̲c̲ V̲ũ̲

1̲0 đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợ̲n̲g gồ̲m̲: N̲.T̲.Q (S̲N̲ 2̲0̲0̲2), L̲.H̲.M̲.Q (S̲N̲ 2̲0̲0̲2), L̲.V̲.M̲.D̲ (S̲N̲ 2̲0̲0̲1), L̲.V̲.M̲.H̲ (S̲N̲ 2̲0̲0̲1), N̲.H̲.P (S̲N̲ 2̲0̲0̲1̲), N̲.T̲.V̲ (S̲N̲ 2̲0̲0̲1), N̲.Q.A̲ (S̲N̲ 2̲0̲0̲1), N̲.N̲.V̲ (S̲N̲ 2̲0̲0̲2), L̲.V̲.A̲.D̲ (S̲N̲ 2̲0̲0̲3), N̲.V̲.A̲ (S̲N̲ 2̲0̲0̲2), c̲ù̲n̲g t̲r̲ú̲ t̲ạ̲i̲ T̲r̲i̲ệ̲u̲ T̲r̲ạ̲c̲h̲, T̲r̲i̲ệ̲u̲ Ph̲o̲n̲g, Qu̲ả̲n̲g T̲r̲ị̲, b̲ị̲ t̲r̲u̲y t̲.ố̲ t̲.ộ̲i̲ h̲.i̲.ế̲.p d̲.â̲.m̲.

T̲h̲e̲o̲ đ̲ó̲, v̲à̲o̲ l̲ú̲c̲ 1̲7h̲ n̲gà̲y 2̲4̲/3, L̲.H̲.M̲.Q t̲ổ̲ c̲h̲ứ̲c̲ s̲i̲n̲h̲ n̲h̲ậ̲t̲ t̲ạ̲i̲ n̲h̲à̲ m̲ì̲n̲h̲ ở̲ t̲h̲ô̲n̲ L̲ệ̲ X̲u̲yê̲n̲ (T̲r̲i̲ệ̲u̲ T̲r̲ạ̲c̲h̲). B̲ữ̲a̲ t̲i̲ệ̲c̲ c̲ó̲ s̲ử̲ d̲ụ̲n̲g r̲ư̲ợ̲u̲.

T̲h̲a̲m̲ gi̲a̲ t̲i̲ệ̲c̲ s̲i̲n̲h̲ n̲h̲ậ̲t̲ c̲ó̲ N̲.T̲.Q, L̲.V̲.M̲.D̲, N̲.H̲.P, N̲.T̲.V̲, N̲.N̲.V̲, L̲.V̲.A̲.D̲, N̲.V̲.A̲.

Đ̲ế̲n̲ 1̲8h̲3̲0, L̲.H̲.M̲.Q n̲ó̲i̲ v̲ớ̲i̲ c̲ả̲ n̲h̲ó̲m̲ a̲i̲ c̲ó̲ n̲gư̲ờ̲i̲ yê̲u̲ t̲h̲ì̲ r̲ủ̲ v̲ề̲ d̲ự̲ t̲i̲ệ̲c̲ s̲i̲n̲h̲ n̲h̲ậ̲t̲. N̲gh̲e̲ v̲ậ̲y, N̲.T̲.Q l̲ấ̲y đ̲i̲ệ̲n̲ t̲h̲o̲ạ̲i̲ c̲ủ̲a̲ L̲.H̲.M̲.Q n̲h̲ắ̲n̲ t̲i̲n̲ r̲ủ̲ N̲.T̲.B̲.P (S̲N̲ 2̲0̲0̲3, t̲r̲ú̲ x̲ã̲ T̲r̲i̲ệ̲u̲ H̲o̲à̲, T̲r̲i̲ệ̲u̲ Ph̲o̲n̲g) v̲ề̲ c̲h̲ơ̲i̲ v̲à̲ đ̲ư̲ợ̲c̲ n̲ữ̲ s̲i̲n̲h̲ n̲à̲y đ̲ồ̲n̲g ý. T̲ạ̲i̲ t̲h̲ờ̲i̲ đ̲i̲ể̲m̲ x̲ả̲y r̲a̲ v̲ụ̲ á̲n̲, P l̲à̲ h̲ọ̲c̲ s̲i̲n̲h̲ l̲ớ̲p 1̲0 T̲r̲ư̲ờ̲n̲g T̲H̲PT̲ N̲gu̲yễ̲n̲ H̲ữ̲u̲ T̲h̲ậ̲n̲.

C̲á̲c̲ b̲ị̲ c̲á̲o̲ đ̲ứ̲n̲g t̲r̲ư̲ớ̲c̲ b̲ụ̲c̲ k̲h̲a̲i̲ b̲á̲o̲ n̲gh̲e̲ t̲u̲yê̲n̲ á̲n̲ v̲ề̲ h̲à̲n̲h̲ v̲i̲ đ̲.ồ̲i̲ b̲.ạ̲i̲ c̲ủ̲a̲ m̲ì̲n̲h̲. Ả̲n̲h̲: N̲gọ̲c̲ V̲ũ̲

N̲.T̲.Q m̲u̲ố̲n̲ c̲ả̲ n̲h̲ó̲m̲ c̲h̲u̲ố̲c̲ r̲ư̲ợ̲u̲ c̲h̲o̲ P đ̲ể̲ c̲ù̲n̲g n̲h̲a̲u̲ q.u̲.a̲n̲. h̲.ệ̲ t̲.ì̲.n̲.h̲ d̲.ụ̲.c̲ v̲ớ̲i̲ P n̲ê̲n̲ đ̲ư̲a̲ n̲ộ̲i̲ d̲u̲n̲g t̲i̲n̲ n̲h̲ắ̲n̲ r̲a̲ c̲h̲o̲ c̲ả̲ n̲h̲ó̲m̲ c̲ù̲n̲g x̲e̲m̲ v̲à̲ n̲ó̲i̲: “Đ̲ể̲ t̲a̲o̲ c̲h̲ở̲ P v̲ề̲ m̲ờ̲i̲ r̲ư̲ợ̲u̲ c̲h̲o̲ s̲a̲y r̲ồ̲i̲ b̲ụ̲p”. N̲gh̲e̲ v̲ậ̲y c̲ả̲ n̲h̲ó̲m̲ h̲i̲ể̲u̲ ý Q n̲ê̲n̲ đ̲ồ̲n̲g ý.

T̲r̲o̲n̲g l̲ú̲c̲ N̲.T̲.Q v̲à̲ L̲.H̲.M̲.Q đ̲i̲ đ̲ó̲n̲ P, N̲.Q.A̲ v̲à̲ L̲.V̲.M̲.H̲ đ̲ế̲n̲ c̲ù̲n̲g n̲gồ̲i̲ c̲h̲ơ̲i̲ ở̲ t̲i̲ệ̲c̲ s̲i̲n̲h̲ n̲h̲ậ̲t̲.

K̲h̲i̲ P x̲u̲ấ̲t̲ h̲i̲ệ̲n̲ t̲ạ̲i̲ b̲ữ̲a̲ t̲i̲ệ̲c̲, c̲ả̲ n̲h̲ó̲m̲ t̲h̲a̲y n̲h̲a̲u̲ c̲h̲u̲ố̲c̲ r̲ư̲ợ̲u̲ P n̲h̲ư̲ đ̲ã̲ t̲h̲ố̲n̲g n̲h̲ấ̲t̲ t̲ừ̲ t̲r̲ư̲ớ̲c̲. N̲ạ̲n̲ n̲h̲â̲n̲ P k̲h̲ô̲n̲g b̲i̲ế̲t̲ ý đ̲ồ̲ c̲ủ̲a̲ n̲h̲ó̲m̲ b̲ạ̲n̲ n̲ê̲n̲ a̲i̲ m̲ờ̲i̲ n̲ữ̲ s̲i̲n̲h̲ n̲à̲y c̲ũ̲n̲g u̲ố̲n̲g h̲ế̲t̲.

K̲h̲o̲ả̲n̲g 2̲0h̲, P c̲ó̲ b̲i̲ể̲u̲ h̲i̲ệ̲n̲ s̲a̲y r̲ư̲ợ̲u̲, N̲.T̲.Q đ̲ư̲a̲ n̲ạ̲n̲ n̲h̲â̲n̲ v̲à̲o̲ ph̲ò̲n̲g n̲gủ̲. T̲ạ̲i̲ đ̲â̲y, n̲h̲ó̲m̲ n̲a̲m̲ s̲i̲n̲h̲ t̲h̲a̲y ph̲i̲ê̲n̲ n̲h̲a̲u̲ gi̲.a̲.o̲ c̲.ấ̲.u̲ v̲ớ̲i̲ P. M̲ộ̲t̲ l̲ú̲c̲ s̲a̲u̲, s̲ợ̲ gi̲a̲ đ̲ì̲n̲h̲ ph̲á̲t̲ h̲i̲ệ̲n̲, c̲á̲c̲ đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợ̲n̲g đ̲ư̲a̲ p r̲a̲ k̲h̲u̲ v̲ự̲c̲ c̲h̲u̲ồ̲n̲g b̲ò̲ v̲à̲ r̲ừ̲n̲g t̲r̲à̲m̲ gầ̲n̲ n̲h̲à̲ đ̲ể̲ t̲i̲ế̲p t̲ụ̲c̲ h̲.i̲.ế̲.p d̲.â̲.m̲ n̲ạ̲n̲ n̲h̲â̲n̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲h̲ự̲c̲ h̲i̲ệ̲n̲ h̲à̲n̲h̲ v̲i̲ đ̲.ồ̲i̲ b̲.ạ̲i̲, N̲.T̲.Q v̲à̲ L̲.H̲.M̲.Q m̲ư̲ợ̲n̲ x̲e̲ m̲á̲y c̲h̲ở̲ n̲ạ̲n̲ n̲h̲â̲n̲ P v̲ề̲ n̲h̲à̲. K̲h̲i̲ gặ̲p l̲ạ̲i̲ n̲h̲a̲u̲, c̲ả̲ n̲h̲ó̲m̲ b̲à̲n̲ b̲ạ̲c̲ s̲á̲n̲g h̲ô̲m̲ s̲a̲u̲ s̲ẽ̲ m̲u̲a̲ t̲h̲u̲ố̲c̲ t̲r̲á̲n̲h̲ t̲h̲.a̲i̲ t̲r̲ộ̲n̲ v̲ớ̲i̲ t̲r̲à̲ s̲ữ̲a̲ đ̲ư̲a̲ c̲h̲o̲ P u̲ố̲n̲g đ̲ể̲ P k̲h̲ỏ̲i̲ c̲ó̲ t̲h̲.a̲i̲.

Qu̲á̲ t̲r̲ì̲n̲h̲ đ̲i̲ề̲u̲ t̲r̲a̲ x̲.á̲.c̲ đ̲ị̲n̲h̲, N̲.T̲.Q, L̲.H̲.M̲.Q, L̲.V̲.M̲.D̲, L̲.V̲.M̲.H̲, N̲.H̲.P, N̲.T̲.V̲ c̲ó̲ h̲à̲n̲h̲ v̲i̲ gi̲.a̲.o̲ c̲.ấ̲.u̲ t̲r̲á̲i̲ v̲ớ̲i̲ ý m̲u̲ố̲n̲ c̲ủ̲a̲ n̲ữ̲ s̲i̲n̲h̲ P. C̲ò̲n̲ N̲.Q.A̲, N̲.N̲.V̲, L̲.V̲.A̲.D̲, N̲.V̲.A̲ đ̲ã̲ gi̲ú̲p s̲ứ̲c̲ c̲h̲o̲ c̲á̲c̲ đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợ̲n̲g t̲r̲ê̲n̲ t̲h̲ự̲c̲ h̲i̲ệ̲n̲ h̲à̲n̲h̲ v̲i̲ h̲.i̲.ế̲.p d̲.â̲.m̲.

X̲e̲m̲ x̲é̲t̲ c̲á̲c̲ t̲ì̲n̲h̲ t̲i̲ế̲t̲ t̲ă̲n̲g n̲ặ̲n̲g, gi̲ả̲m̲ n̲h̲ẹ̲, T̲A̲N̲D̲ h̲u̲yệ̲n̲ T̲r̲i̲ệ̲u̲ ph̲o̲n̲g đ̲ã̲ t̲u̲yê̲n̲ á̲n̲ x̲.ử̲ p.h̲ạ̲t̲ N̲.T̲.Q 8 n̲ă̲m̲ t̲.ù̲, L̲.H̲.M̲.Q, N̲.H̲.P v̲à̲ N̲.T̲.V̲ c̲ù̲n̲g c̲h̲ị̲u̲ 7 n̲ă̲m̲ t̲.ù̲, L̲.V̲.M̲.D̲ 6 n̲ă̲m̲ t̲.ù̲, N̲.Q.A̲ 3 n̲ă̲m̲ 6 t̲h̲á̲n̲g t̲.ù̲, L̲.V̲.M̲.H̲ 3̲6 t̲h̲á̲n̲g t̲.ù̲ t̲r̲e̲o̲, N̲.N̲.V̲, L̲.V̲.A̲.D̲ v̲à̲ N̲.V̲.A̲ c̲ù̲n̲g c̲h̲ị̲u̲ 3̲0 t̲h̲á̲n̲g t̲.ù̲ t̲r̲e̲o̲.

N̲gh̲e̲ t̲ò̲a̲ t̲u̲yê̲n̲ á̲n̲, b̲ố̲ m̲ẹ̲ c̲á̲c̲ b̲ị̲ c̲á̲o̲ đ̲ã̲ gà̲o̲ k̲h̲ó̲c̲, đ̲a̲u̲ đ̲ớ̲n̲ k̲h̲i̲ n̲gh̲ĩ̲ v̲ề̲ n̲h̲ữ̲n̲g s̲a̲i̲ l̲ầ̲m̲ c̲ủ̲a̲ c̲o̲n̲ m̲ì̲n̲h̲ m̲à̲ h̲.ủ̲y h̲.o̲ạ̲i̲ t̲ư̲ơ̲n̲g l̲a̲i̲.

Đ̲ư̲ợ̲c̲ b̲i̲ế̲t̲, s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ x̲ả̲y r̲a̲ v̲ụ̲ á̲n̲ đ̲a̲u̲ l̲ò̲n̲g, n̲ữ̲ s̲i̲n̲h̲ P đ̲ã̲ b̲ỏ̲ h̲ọ̲c̲, r̲ờ̲i̲ k̲h̲ỏ̲i̲ đ̲ị̲a̲ ph̲ư̲ơ̲n̲g.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button