Uncategorized

X.ô.n x.a.o s.ổ t.i.ết k.i.ệm mẹ Hồ Văn Cường c.ầ.m là m.ẫ.u m.ới nh.ất

Nhữɳʛ ồɳ ào ẍʊɳʛ qʊaɳh số tiềɳ cᴀ́t-ẍê cᴜ̉a Hồ Văɳ Cườɳʛ dườɳʛ ɳhư ᶌẫɳ chưa cᴏ́ dᴀ̂́ʊ hiệʊ kᴇ̂́t thúc.

Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ɴʜᴀ̂́ᴛ sʜᴏᴡʙɪᴢ Vɪᴇ̣̂ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴛʀᴀ̉ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴀ́ᴛ-ẍᴇ̂ ᴄʜᴏ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ʟᴜ̀ᴍ ẍᴜ̀ᴍ ɴᴀ̀ʏ, ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ đᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ 9 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ 10 ʏ́. Kʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ “ɴᴇ́ᴍ đᴀ́” Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠɪ̀ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴᴀᴍ ᴄᴀ sɪ̃ “ᴠᴏ̂ ᴏ̛ɴ”, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ʟᴀ̣ɪ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴛʜᴀ̆́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴍᴀ̀ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ.

Tʀᴏɴɢ sᴏ̂́ đᴏ́, sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢɪᴜ̛̃ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ 200 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ Qᴜᴀ́ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Vɪᴇᴛɴᴀᴍ Iᴅᴏʟ Kɪᴅs 2016 đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ʜᴀ̀ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 6/2021 – ᴛᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 4 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴠᴀ̂̃ɴ ɢɪᴜ̛̃ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đᴏ́ ᴠɪ̀ ᴄᴏ̂́ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ đᴀ̃ ᴛʜᴏᴀ̉ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Tʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀʏ ᴋʜɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴇ̣ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ ɴɢᴀʏ ᴛᴜ̛̀ đᴀ̂̀ᴜ. Bᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄᴜᴏ̂́ɴ sᴏ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ ᴍᴇ̣ ɴᴀᴍ ᴄᴀ sɪ̃ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀʏ ᴋʜɪ ǫᴜᴀʏ ᴄʟɪᴘ.

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏɴ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴛɪɴʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ sᴏɪ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ɪ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̣ ᴋʜᴀ́ᴄ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴜᴏ̂́ɴ sᴏ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ ɴᴀ̀ʏ. Tʜᴇᴏ đᴏ́, ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ – đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴜ̣ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ ᴛᴀ̣ɪ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ Tᴇᴄʜᴄᴏᴍʙᴀɴᴋ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴀ̂̃ᴜ sᴏ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ ᴍᴀ̀ ᴍᴇ̣ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀʏ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴍᴀ̂̃ᴜ sᴏ̂̉ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜᴀ̀ɴʜ. Cᴏ̀ɴ ɴᴇ̂́ᴜ ʟᴀ̀ sᴏ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ ᴛᴜ̛̀ 5-6 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ – ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ẍᴏɴɢ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ̂̃ᴜ sᴏ̂̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴋᴇ̂́ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ.

Cʊốɳ sᴏ̂̉ tiᴇ̂́t kiệm mẹ Hồ Văɳ Cườɳʛ cᴀ̂̀m thực ra là mẫʊ mới ɳhᴀ̂́t Techcombaɳk ᶈhᴀ́t hàɳh

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴘ ʜᴀ̆̉ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴜᴏ̂́ɴ sᴏ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 2020 sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ sᴏ̂́ sᴏ̂̉ ᴄᴏ́ đᴀ̂̀ᴜ “0344XXX” ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴄᴜᴏ̂́ɴ sᴏ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ɴᴀᴍ ᴄᴀ sɪ̃ ᴛʜᴇᴏ ʟʏ́ ʟᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛᴜ̛̀ 2016 ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ đᴀ̂̀ᴜ “0395XXX”. Đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴛᴏ̉ sᴏ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ ᴍᴇ̣ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̣̂ᴘ sᴀᴜ sᴏ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴋɪᴀ, ᴛᴜ̛́ᴄ ᴄʜɪ̉ ᴛᴜ̛̀ 2020 đᴏ̂̉ ʟᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button