Uncategorized

Joh.n.ny Đ.ặng: Anh th.ợ ng.h..è.o gốc Việt thành ô.ng v.ua k.im h.oàn trên đ.ất M.ỹ

T̼ự̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ă̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼M̼ỹ̼.̼

̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼?̼

̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼i̼ề̼n̼g̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼c̼ỡ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼e̼y̼o̼n̼c̼é̼,̼ ̼C̼a̼r̼d̼i̼ ̼B̼,̼ ̼K̼a̼n̼y̼e̼ ̼W̼e̼s̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼N̼i̼c̼k̼i̼ ̼M̼i̼n̼a̼j̼,̼ ̼L̼i̼l̼ ̼W̼a̼y̼n̼e̼…̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼í̼ ̼F̼o̼r̼b̼e̼s̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

S̼ự̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼.̼

̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼7̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼k̼i̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼)̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼o̼u̼s̼t̼o̼n̼ ̼(̼T̼e̼x̼a̼s̼,̼ ̼M̼ỹ̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼x̼ứ̼ ̼c̼ờ̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼

J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼p̼p̼e̼r̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼8̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼V̼ ̼J̼e̼w̼e̼l̼r̼y̼ ̼(̼T̼ ̼l̼à̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼–̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼V̼ ̼l̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼i̼p̼ ̼h̼o̼p̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼2̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼a̼p̼p̼e̼r̼ ̼P̼a̼u̼l̼ ̼W̼a̼l̼l̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼.̼

̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼”̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼G̼r̼i̼l̼l̼z̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼p̼ ̼h̼o̼p̼

L̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼ô̼n̼g̼ ̼v̼u̼a̼ ̼k̼i̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼”̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼G̼r̼i̼l̼l̼z̼ ̼–̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼a̼u̼l̼ ̼W̼a̼l̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼h̼i̼p̼ ̼h̼o̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼6̼,̼ ̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼i̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼a̼p̼p̼e̼r̼ ̼N̼e̼l̼l̼y̼ ̼–̼ ̼G̼r̼i̼l̼l̼z̼.̼ ̼C̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼B̼i̼l̼l̼b̼o̼a̼r̼d̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼k̼i̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼“̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ồ̼n̼”̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼G̼r̼i̼l̼l̼z̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼,̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼i̼ó̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼n̼ữ̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼G̼r̼a̼m̼m̼y̼”̼ ̼B̼e̼y̼o̼n̼c̼é̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼K̼a̼n̼y̼e̼ ̼W̼e̼s̼t̼,̼ ̼J̼a̼y̼ ̼Z̼,̼ ̼B̼e̼y̼o̼n̼c̼é̼,̼ ̼N̼i̼c̼k̼i̼ ̼M̼i̼n̼a̼j̼,̼ ̼L̼i̼l̼ ̼W̼a̼y̼n̼e̼,̼ ̼C̼a̼r̼d̼i̼ ̼B̼,̼ ̼T̼r̼a̼v̼i̼s̼ ̼S̼c̼o̼t̼t̼,̼ ̼S̼n̼o̼o̼p̼ ̼D̼o̼g̼g̼…̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼G̼r̼i̼l̼l̼z̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼l̼a̼ ̼M̼ỹ̼.̼

Đ̼ể̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼G̼r̼i̼l̼l̼z̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼r̼a̼p̼p̼e̼r̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼“̼ô̼n̼g̼ ̼v̼u̼a̼ ̼k̼i̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼”̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼S̼u̼b̼o̼i̼,̼ ̼B̼i̼n̼z̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼c̼h̼ạ̼y̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼1̼ ̼b̼ộ̼ ̼G̼r̼i̼l̼l̼z̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ẫ̼y̼ ̼l̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼x̼a̼ ̼h̼o̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Á̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼J̼a̼c̼y̼ ̼D̼a̼n̼g̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼n̼g̼ ̼T̼i̼ê̼n̼)̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼J̼r̼ ̼D̼a̼n̼g̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ề̼n̼)̼.̼

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼u̼i̼ ̼s̼ư̼u̼ ̼t̼ầ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼B̼e̼n̼t̼l̼e̼y̼,̼ ̼R̼o̼l̼l̼s̼ ̼R̼o̼y̼c̼e̼ ̼G̼h̼o̼s̼t̼,̼ ̼L̼a̼m̼b̼o̼r̼g̼h̼i̼n̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼L̼a̼m̼b̼o̼r̼g̼h̼i̼n̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼V̼1̼2̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼0̼0̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼(̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼e̼l̼e̼b̼r̼i̼t̼y̼n̼e̼t̼w̼o̼r̼t̼h̼.̼c̼o̼m̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼“̼ô̼n̼g̼ ̼v̼u̼a̼ ̼k̼i̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼”̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼2̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼2̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button