Uncategorized

T̼,ạ̼,m̼ ̼đ̼,ì̼,n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼C̼A̼ ̼d̼,ù̼n̼g̼ ̼d̼,ù̼,i̼ ̼c̼,u̼,i̼ ̼đ̼,i̼,ệ̼,n̼ ̼d̼,í̼ ̼v̼.à̼o̼ ̼n̼.a̼m̼ ̼t̼h̼.a̼n̼h̼ ̼n̼.i̼ê̼n̼ ̼đ̼.a̼n̼g̼ ̼b̼.ị̼ ̼c̼.ò̼.n̼g̼ ̼t̼.a̼y̼

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼1̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼í̼ ̼d̼ù̼i̼ ̼c̼u̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼C̼A̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ù̼i̼ ̼c̼u̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼í̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼à̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼.̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼ ̼–̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼“̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

C̼.̼L̼.̼I̼.̼P̼ ̼:̼C̼A̼.̼ ̼d̼í̼ ̼r̼o̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼g̼:̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ù̼ ̼d̼o̼ạ̼”̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼4̼0̼ ̼g̼i̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼ù̼i̼ ̼c̼u̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼í̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼C̼.̼L̼.̼I̼.̼P̼ ̼:̼C̼A̼.̼ ̼d̼í̼ ̼r̼o̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼g̼:̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ù̼ ̼d̼o̼ạ̼”̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼í̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼1̼0̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼4̼0̼ ̼g̼i̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼ù̼i̼ ̼c̼u̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼í̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼y̼,̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼“̼c̼h̼ú̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ú̼!̼”̼.̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼í̼ ̼r̼o̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼l̼i̼p̼)̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼à̼ ̼–̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼“̼V̼à̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼l̼u̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼-̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼à̼ ̼–̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼ ̼–̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼-̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼“̼V̼à̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼l̼u̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button