Uncategorized

H.ình Ả.nh C.u.ối Đ.ời C.ủa Phi Nhung Và L.ời Nh.ắn Th.ư.ơng Y.êu V.ới C.on G.ái R.u.ột Wen.dy

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼T̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼h̼é̼ ̼m̼ẹ̼ ̼y̼ê̼u̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼C̼a̼l̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼é̼?̼”̼.̼

̼V̼ì̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼-̼1̼9̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼8̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼8̼/̼9̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼9̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼9̼/̼4̼)̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼:̼ ̼“̼T̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼h̼é̼ ̼m̼ẹ̼ ̼y̼ê̼u̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼C̼a̼l̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼é̼?̼”̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼8̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼ ̼k̼è̼m̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼:̼ ̼”̼B̼à̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼é̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼,̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button