Uncategorized

ᴍ.ᴏ̂́ɪ т.ɪ̀пһ Ԁ.ɑпɡ Ԁ.ᴏ̛̉ ɪ́т ɑɪ Ьɪᴇ̂́т ᴄ.ᴜ̉ɑ ᴄɑ ѕɪ̃ Рһɪ ɴһ.ᴜпɡ ᴠᴀ̀ Ь.ᴏ̂́ ᴄ.ᴏп ɡ.ᴀ́ɪ г.ᴜ.ᴏ̣̂т

M̲ặ̲c̲ ̲k̲ệ̲ ̲b̲a̲o̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲đ̲ồ̲n̲ ̲đ̲o̲á̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲b̲ố̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲–̲ ̲W̲e̲n̲d̲y̲,̲ ̲n̲ữ̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲.̲

̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲v̲ố̲n̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲k̲í̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲ì̲ ̲s̲h̲o̲w̲b̲i̲z̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲.̲ ̲N̲ữ̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ế̲m̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲.̲ ̲V̲à̲o̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲4̲/̲2̲0̲1̲7̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲o̲n̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲ở̲ ̲M̲ỹ̲ ̲s̲a̲u̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲g̲i̲ấ̲u̲ ̲k̲í̲n̲.̲ ̲T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲k̲h̲á̲n̲ ̲g̲i̲ả̲ ̲n̲g̲ỡ̲ ̲n̲g̲à̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲b̲a̲o̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲à̲y̲.̲

P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲

̲T̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲“̲k̲h̲o̲e̲”̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲W̲e̲n̲d̲y̲ ̲(̲t̲ê̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲)̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲a̲o̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲p̲h̲ổ̲n̲g̲ ̲p̲h̲a̲o̲,̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲đ̲ỗ̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲ở̲ ̲M̲ỹ̲ ̲c̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲ ̲Y̲ ̲t̲á̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲T̲h̲ạ̲c̲ ̲s̲ĩ̲.̲ ̲T̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲t̲i̲n̲ ̲đ̲ồ̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲h̲a̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲W̲e̲n̲d̲y̲ ̲n̲g̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲à̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲.̲ ̲T̲h̲ế̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲,̲ ̲n̲ữ̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ộ̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲b̲ố̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲.̲

̲T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲h̲i̲ế̲m̲ ̲h̲o̲i̲ ̲m̲à̲ ̲k̲h̲á̲n̲ ̲g̲i̲ả̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲l̲ý̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲b̲ố̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲g̲i̲ọ̲n̲g̲ ̲c̲a̲ ̲“̲L̲ấ̲y̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲x̲ứ̲ ̲l̲ạ̲”̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲.̲ ̲D̲ù̲ ̲c̲ả̲ ̲h̲a̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲d̲à̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲h̲a̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲.̲

P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲k̲h̲á̲ ̲k̲í̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲t̲ư̲

̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲s̲ự̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ả̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲2̲ ̲m̲ố̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲d̲a̲n̲g̲ ̲d̲ở̲.̲ ̲C̲ô̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲t̲h̲ử̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ợ̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲2̲ ̲m̲ố̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ó̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲d̲u̲y̲ê̲n̲ ̲p̲h̲ậ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ớ̲i̲,̲ ̲v̲à̲ ̲h̲ọ̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲n̲h̲a̲u̲.̲

̲N̲ữ̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲h̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲m̲à̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲d̲à̲n̲h̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲ ̲v̲ẹ̲n̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲(̲c̲ả̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲ẻ̲ ̲v̲à̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲u̲ô̲i̲)̲ ̲v̲à̲ ̲â̲m̲ ̲n̲h̲ạ̲c̲.̲ ̲C̲ó̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲,̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲v̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲đ̲ồ̲n̲ ̲h̲ẹ̲n̲ ̲h̲ò̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲M̲ạ̲n̲h̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲.̲ ̲T̲h̲ế̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲,̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲á̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲n̲a̲m̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ố̲i̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲b̲è̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲,̲ ̲x̲e̲m̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲l̲à̲ ̲t̲r̲i̲ ̲k̲ỷ̲.̲

P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲–̲ ̲M̲ạ̲n̲h̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲

̲C̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲M̲ạ̲n̲h̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲v̲ề̲ ̲m̲ố̲i̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲.̲ ̲T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲t̲h̲u̲ầ̲n̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ạ̲n̲,̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲q̲u̲ý̲ ̲v̲à̲ ̲n̲ể̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲.̲

̲T̲h̲ế̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲,̲ ̲m̲ố̲i̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲y̲ê̲u̲.̲ ̲T̲r̲ê̲n̲ ̲s̲â̲n̲ ̲k̲h̲ấ̲u̲,̲ ̲h̲ọ̲ ̲m̲ù̲i̲ ̲m̲ẫ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲s̲ự̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲đ̲ờ̲i̲,̲ ̲c̲ả̲ ̲h̲a̲i̲ ̲l̲à̲ ̲t̲r̲i̲ ̲k̲ỷ̲.̲

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button