Uncategorized

T.ử vo.ng khi đi nghĩa vụ nhưng không có tên trong danh sách quân nhân ?

T̼T̼O̼ -̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ N̼gu̼yễ̼n̼ qu̼ố̼c̼ T̼h̼á̼i̼ (̼2̼4̼ t̼u̼ổ̼i̼, n̼gụ ph̼ư̼ờ̼n̼g 3̼, t̼h̼ị x̼ã̼ gò̼ C̼ô̼n̼g, t̼ỉ̼n̼h̼ T̼i̼ề̼n̼ gi̼a̼n̼g)̼ b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼ k̼h̼i̼ a̼n̼h̼ T̼h̼á̼i̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼gh̼ĩ̼a̼ v̼ụ qu̼â̼n̼ s̼ự̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g n̼h̼ư̼n̼g c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ t̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g d̼a̼n̼h̼ s̼á̼c̼h̼ qu̼â̼n̼ n̼h̼â̼n̼.

T.ử vo.ng khi đi nghĩa vụ nhưng không có tên trong danh sách quân nhân ?

B̼à̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼ị Đ̼i̼ệ̼p -̼ m̼ẹ r̼u̼ộ̼t̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ N̼gu̼yễ̼n̼ qu̼ố̼c̼ T̼h̼á̼i̼ -̼ đ̼a̼u̼ b̼u̼ồ̼n̼ k̼h̼i̼ n̼ó̼i̼ v̼ề̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p c̼ủ̼a̼ c̼o̼n̼ m̼ì̼n̼h̼ -̼

̼N̼gà̼y 3̼-̼3̼, ô̼n̼g N̼gu̼yễ̼n̼ V̼ă̼n̼ H̼i̼ệ̼p (̼5̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼, c̼ậ̼u̼ r̼u̼ộ̼t̼ c̼ủ̼a̼ N̼gu̼yễ̼n̼ qu̼ố̼c̼ T̼h̼á̼i̼)̼ c̼h̼o̼ T̼u̼ổ̼i̼ T̼r̼ẻ̼ O̼n̼l̼i̼n̼e̼ b̼i̼ế̼t̼ T̼h̼á̼i̼ n̼h̼ậ̼p n̼gũ̼ t̼ừ̼ n̼gà̼y 2̼0̼-̼2̼.

̼Đ̼ế̼n̼ n̼gà̼y 2̼4̼-̼2̼, gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼á̼o̼ T̼h̼á̼i̼ m̼ấ̼t̼ t̼í̼c̼h̼ t̼ạ̼i̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị t̼h̼u̼ộ̼c̼ h̼u̼yệ̼n̼ C̼h̼ợ̼ M̼ớ̼i̼, t̼ỉ̼n̼h̼ A̼n̼ gi̼a̼n̼g.

̼N̼gà̼y 2̼6̼-̼2̼, t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ a̼n̼h̼ T̼h̼á̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ ph̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ r̼ạ̼c̼h̼ Ô̼n̼g C̼h̼ư̼ở̼n̼g, h̼u̼yệ̼n̼ C̼h̼ợ̼ M̼ớ̼i̼, t̼ỉ̼n̼h̼ A̼n̼ gi̼a̼n̼g.

̼T̼h̼e̼o̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼, s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ T̼h̼á̼i̼ m̼ấ̼t̼, gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ gọ̼i̼ l̼ê̼n̼ l̼ữ̼ đ̼o̼à̼n̼ h̼ả̼i̼ qu̼â̼n̼ 9̼6̼2̼ (̼qu̼â̼n̼ k̼h̼u̼ 9̼)̼ t̼h̼ì̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼á̼o̼ T̼h̼á̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ t̼r̼o̼n̼g d̼a̼n̼h̼ s̼á̼c̼h̼ n̼h̼ậ̼n̼ qu̼â̼n̼.

̼“̼Đ̼i̼ề̼u̼ m̼à̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼ n̼h̼ấ̼t̼ l̼à̼ T̼h̼á̼i̼ đ̼i̼ n̼gh̼ĩ̼a̼ v̼ụ qu̼â̼n̼ s̼ự̼ m̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ t̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g d̼a̼n̼h̼ s̼á̼c̼h̼”̼ -̼ ô̼n̼g H̼i̼ệ̼p c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼.

̼T̼r̼a̼o̼ đ̼ổ̼i̼ v̼ề̼ v̼ấ̼n̼ đ̼ề̼ t̼r̼ê̼n̼, t̼h̼ư̼ợ̼n̼g t̼á̼ gi̼ả̼n̼ B̼á̼ H̼u̼ỳ̼n̼h̼, c̼h̼ỉ̼ h̼u̼y t̼r̼ư̼ở̼n̼g B̼a̼n̼ c̼h̼ỉ̼ h̼u̼y qu̼â̼n̼ s̼ự̼ t̼h̼ị x̼ã̼ gò̼ C̼ô̼n̼g (̼t̼ỉ̼n̼h̼ T̼i̼ề̼n̼ gi̼a̼n̼g)̼, c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ v̼i̼ệ̼c̼ T̼h̼á̼i̼ m̼ấ̼t̼ t̼í̼c̼h̼, s̼a̼u̼ đ̼ó̼ ph̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼ế̼t̼ d̼o̼ n̼gạ̼t̼ n̼ư̼ớ̼c̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ s̼ự̼ c̼ố̼ đ̼á̼n̼g t̼i̼ế̼c̼.

̼T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼, c̼ô̼n̼g t̼á̼c̼ t̼u̼yể̼n̼ qu̼â̼n̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼9̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼ừ̼ t̼h̼á̼n̼g 4̼-̼2̼0̼1̼8̼, c̼á̼c̼ b̼ư̼ớ̼c̼ t̼u̼yể̼n̼ qu̼â̼n̼ đ̼ề̼u̼ đ̼ả̼m̼ b̼ả̼o̼ đ̼ú̼n̼g qu̼y t̼r̼ì̼n̼h̼.

̼T̼h̼e̼o̼ h̼ồ̼ s̼ơ̼ t̼u̼yể̼n̼ qu̼â̼n̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼9̼, ph̼ư̼ờ̼n̼g 3̼, t̼h̼ị x̼ã̼ gò̼ C̼ô̼n̼g n̼ă̼m̼ n̼a̼y c̼ó̼ 5̼1̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ đ̼ủ̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼i̼ệ̼n̼ k̼h̼á̼m̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ n̼gh̼ĩ̼a̼ v̼ụ qu̼â̼n̼ s̼ự̼.

̼Đ̼ợ̼t̼ k̼h̼á̼m̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ t̼h̼á̼n̼g 1̼1̼-̼2̼0̼1̼8̼, ph̼ư̼ờ̼n̼g 3̼ c̼ó̼ 8̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ủ̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼i̼ệ̼n̼ v̼ề̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼, t̼r̼o̼n̼g đ̼ó̼ c̼ó̼ N̼gu̼yễ̼n̼ qu̼ố̼c̼ T̼h̼á̼i̼.

̼H̼ộ̼i̼ đ̼ồ̼n̼g n̼gh̼ĩ̼a̼ v̼ụ qu̼â̼n̼ s̼ự̼ ph̼ư̼ờ̼n̼g 3̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ x̼é̼t̼ c̼h̼ọ̼n̼ v̼à̼ c̼h̼ố̼t̼ d̼a̼n̼h̼ s̼á̼c̼h̼ 7̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ đ̼ủ̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼i̼ệ̼n̼ n̼h̼ậ̼p n̼gũ̼. H̼ộ̼i̼ đ̼ồ̼n̼g n̼gh̼ĩ̼a̼ v̼ụ qu̼â̼n̼ s̼ự̼ t̼h̼ị x̼ã̼ gò̼ C̼ô̼n̼g c̼h̼ố̼t̼ d̼a̼n̼h̼ s̼á̼c̼h̼ c̼ò̼n̼ 6̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼, t̼r̼o̼n̼g đ̼ó̼ c̼ó̼ N̼gu̼yễ̼n̼ qu̼ố̼c̼ T̼h̼á̼i̼.

N̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼9̼, T̼h̼á̼i̼ t̼r̼ú̼n̼g t̼u̼yể̼n̼ n̼gh̼ĩ̼a̼ v̼ụ qu̼â̼n̼ s̼ự̼, t̼h̼ấ̼y h̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼ n̼ê̼n̼ đ̼ịa̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ã̼ đ̼ư̼a̼ T̼h̼á̼i̼ v̼à̼o̼ d̼a̼n̼h̼ s̼á̼c̼h̼ d̼ự̼ ph̼ò̼n̼g c̼ủ̼a̼ l̼ữ̼ đ̼o̼à̼n̼ h̼ả̼i̼ qu̼â̼n̼ 9̼6̼2̼.

̼T̼r̼o̼n̼g đ̼ợ̼t̼ gi̼a̼o̼ qu̼â̼n̼ t̼h̼á̼n̼g 2̼-̼2̼0̼1̼9̼, đ̼ơ̼n̼ v̼ị đ̼ã̼ gi̼a̼o̼ 4̼1̼/̼4̼0̼ qu̼â̼n̼ (̼m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼ự̼ ph̼ò̼n̼g)̼. T̼r̼o̼n̼g đ̼ó̼, T̼h̼á̼i̼ l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼ự̼ ph̼ò̼n̼g c̼ủ̼a̼ l̼ữ̼ đ̼o̼à̼n̼ h̼ả̼i̼ qu̼â̼n̼ 9̼6̼2̼.

̼N̼gà̼y 2̼0̼-̼2̼, T̼h̼á̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gọ̼i̼ l̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g n̼h̼ậ̼p n̼gũ̼ (̼d̼ự̼ ph̼ò̼n̼g)̼ ở̼ t̼i̼ể̼u̼ đ̼o̼à̼n̼ 3̼, l̼ữ̼ đ̼o̼à̼n̼ h̼ả̼i̼ qu̼â̼n̼ 9̼6̼2̼ (̼h̼u̼yệ̼n̼ C̼h̼ợ̼ M̼ớ̼i̼, t̼ỉ̼n̼h̼ A̼n̼ gi̼a̼n̼g)̼.

̼Đ̼ế̼n̼ n̼gà̼y 2̼4̼-̼2̼, T̼h̼á̼i̼ t̼ự̼ ý̼ r̼ờ̼i̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị m̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼á̼o̼ l̼ý̼ d̼o̼. Đ̼ơ̼n̼ v̼ị đ̼ã̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ t̼ì̼m̼ k̼i̼ế̼m̼ n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ấ̼y.

̼Đ̼ế̼n̼ s̼á̼n̼g 2̼6̼-̼2̼, n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ ph̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ 1̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ ở̼ r̼ạ̼c̼h̼ Ô̼n̼g C̼h̼ư̼ở̼n̼g, h̼u̼yệ̼n̼ C̼h̼ợ̼ M̼ớ̼i̼. qu̼a̼ k̼h̼á̼m̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ t̼ử̼ t̼h̼i̼, c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g x̼á̼c̼ đ̼ịn̼h̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ l̼à̼ T̼h̼á̼i̼, n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g d̼o̼ n̼gạ̼t̼ n̼ư̼ớ̼c̼.

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ k̼h̼á̼m̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ t̼ử̼ t̼h̼i̼, đ̼ơ̼n̼ v̼ị đ̼ã̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼i̼ ph̼í̼ a̼n̼ t̼á̼n̼g c̼h̼o̼ T̼h̼á̼i̼.

̼D̼o̼ c̼h̼ư̼a̼ l̼à̼ qu̼â̼n̼ n̼h̼â̼n̼ n̼ê̼n̼ B̼a̼n̼ c̼h̼ỉ̼ h̼u̼y qu̼â̼n̼ s̼ự̼ t̼h̼ị x̼ã̼ gò̼ C̼ô̼n̼g đ̼ã̼ h̼ọ̼p c̼á̼c̼ b̼a̼n̼, n̼gà̼n̼h̼ đ̼ể̼ b̼à̼n̼ c̼á̼c̼h̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼. T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼, c̼á̼c̼ n̼gà̼n̼h̼ đ̼ã̼ đ̼ề̼ n̼gh̼ị c̼ấ̼p s̼ổ̼ h̼ộ̼ n̼gh̼è̼o̼ v̼à̼ x̼â̼y n̼h̼à̼ đ̼ạ̼i̼ đ̼o̼à̼n̼ k̼ế̼t̼ c̼h̼o̼ m̼ẹ T̼h̼á̼i̼.

̼L̼ý̼ gi̼ả̼i̼ b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼ c̼ủ̼a̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ t̼ạ̼i̼ s̼a̼o̼ l̼à̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g d̼ự̼ ph̼ò̼n̼g n̼h̼ư̼n̼g T̼h̼á̼i̼ l̼ạ̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ t̼r̼o̼n̼g d̼a̼n̼h̼ s̼á̼c̼h̼ qu̼â̼n̼ n̼h̼â̼n̼, t̼h̼ư̼ợ̼n̼g t̼á̼ gi̼ả̼n̼ B̼á̼ H̼u̼ỳ̼n̼h̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼h̼e̼o̼ qu̼y đ̼ịn̼h̼, t̼r̼o̼n̼g v̼ò̼n̼g 7̼ n̼gà̼y k̼ể̼ t̼ừ̼ n̼gà̼y gi̼a̼o̼ qu̼â̼n̼, s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ l̼ạ̼i̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼, đ̼ơ̼n̼ v̼ị gi̼a̼o̼ qu̼â̼n̼ s̼ẽ̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼ố̼t̼ d̼a̼n̼h̼ s̼á̼c̼h̼ v̼ớ̼i̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị n̼h̼ậ̼n̼ qu̼â̼n̼.

̼T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼, c̼h̼ư̼a̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ c̼h̼ố̼t̼ d̼a̼n̼h̼ s̼á̼c̼h̼, T̼h̼á̼i̼ đ̼ã̼ r̼ờ̼i̼ k̼h̼ỏ̼i̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị n̼ê̼n̼ c̼á̼c̼ t̼h̼ủ̼ t̼ục̼ t̼i̼ế̼p t̼h̼e̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼, d̼o̼ đ̼ó̼ T̼h̼á̼i̼ c̼h̼ư̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ô̼n̼g n̼h̼ậ̼n̼ qu̼â̼n̼ n̼h̼â̼n̼.

̼“̼C̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ r̼ấ̼t̼ d̼a̼y d̼ứ̼t̼ v̼ề̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p n̼à̼y. C̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ s̼ẽ̼ c̼ó̼ n̼h̼ữ̼n̼g c̼h̼í̼n̼h̼ s̼á̼c̼h̼ t̼ố̼t̼ n̼h̼ấ̼t̼ đ̼ể̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼. D̼ự̼ k̼i̼ế̼n̼ t̼r̼o̼n̼g t̼u̼ầ̼n̼ n̼à̼y, U̼B̼N̼D̼ t̼h̼ị x̼ã̼ gò̼ C̼ô̼n̼g s̼ẽ̼ m̼ờ̼i̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ b̼a̼n̼ n̼gà̼n̼h̼ đ̼ể̼ t̼h̼ô̼n̼g b̼á̼o̼ v̼ề̼ n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ c̼á̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ c̼ủ̼a̼ T̼h̼á̼i̼. Đ̼ồ̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ v̼ậ̼n̼ đ̼ộ̼n̼g m̼ạ̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g qu̼â̼n̼ ủ̼n̼g h̼ộ̼ đ̼ể̼ gi̼ả̼m̼ b̼ớ̼t̼ gá̼n̼h̼ n̼ặ̼n̼g, n̼ỗ̼i̼ đ̼a̼u̼ c̼ủ̼a̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼”̼ -̼ t̼h̼ư̼ợ̼n̼g t̼á̼ gi̼ả̼n̼ B̼á̼ H̼u̼ỳ̼n̼h̼ n̼ó̼i̼.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button