Uncategorized

P̲ʜ̲.ᴀ̲̲́ᴛ̲ ̲ʜ̲.ɪ̲ᴇ̲̣̲̲̂ɴ̲ ̲4̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲ ̲ᴅ̲.ᴜ̛̲̲.ᴏ̛̲̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲.ɪ̲̲́.ɴ̲ʜ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̲̲̲̂́ɴ̲ ̲ʙ̲.ᴀ̲ʏ̲ ̲đ̲ᴏ̲̲́ɴ̲ ̲ᴄ̲.ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴅ̲.ᴀ̲̲̂ɴ̲ ̲ᴛ̲ᴜ̛̲̲̲̀ ̲T̲P̲ ̲H̲C̲M̲ ̲ᴠ̲ᴇ̲̲̲̂̀ ̲B̲ᴀ̲̲̲̆́ᴄ̲ ̲G̲ɪ̲ᴀ̲ɴ̲ɢ̲

UBND ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ 4 ᴄᴀ ᴅᴜ̛.ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́.ɴʜ đɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ʙᴀʏ VN9268 ᴋʜᴏ̛̉ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̀ sᴀ̂ɴ ʙᴀʏ Tᴀ̂ɴ Sᴏ̛ɴ Nʜᴀ̂́ᴛ, TP HCM.

Tʜᴇᴏ đᴏ́, ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 26/9, ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ đᴀ̃ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ đᴏ́ɴ ɢᴀ̂̀ɴ 1.000 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ TP Hᴏ̂̀ Cʜɪ́ Mɪɴʜ, Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂. 3 ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ʙᴀʏ ᴅᴏ ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ ᴛʜᴜᴇ̂ ʀɪᴇ̂ɴɢ đɪ ᴛᴜ̛̀ sᴀ̂ɴ ʙᴀʏ Tᴀ̂ɴ Sᴏ̛ɴ Nʜᴀ̂́ᴛ, TP HCM đᴀ̃ ʜᴀ̣ ᴄᴀ́ɴʜ xᴜᴏ̂́ɴɢ sᴀ̂ɴ ʙᴀʏ Nᴏ̣̂ɪ Bᴀ̀ɪ (Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ) ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ тᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴏ́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴜ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴄᴜ̉ᴀ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 27/9 ǫᴜᴀ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̂̃ᴜ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ, ɴɢᴀ̀ɴʜ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ đᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ 4 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠɪʀᴜs SARS-CᴏV-2 đɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ʙᴀʏ VN9268.

Tʜᴇᴏ UBND ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣.ᴄʜ, ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ đᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ, ᴍᴀ̣̆ᴄ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ʙᴀ̉ᴏ ʜᴏ̣̂, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴜ́ᴄ, ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ вᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ, sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴏ̂̉ɴ đɪ̣ɴʜ, ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ sᴏ̂́ᴛ, ᴋʜᴏ́ ᴛʜᴏ̛̉.

Cᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ, TP ᴘʜɪ́ᴀ Nᴀᴍ ᴛᴀ̣ɪ Cᴀ̉ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́ Nᴏ̣̂ɪ Bᴀ̀ɪ.

Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ F0 ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ, Bᴀɴ Cʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ Pʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19 ᴄᴀ́ᴄ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̣̂ᴘ ᴅᴀɴʜ sᴀ́ᴄʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴜ́ᴄ đᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ, xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ. Bᴀɴ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴜ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀɴʜ ϲհᴏ́ɴɢ ᴘʜᴜɴ ᴋʜᴜ̛̉ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ, xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴍᴏ̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ вᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴏ̛̉.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ ɴɢᴀ̀ʏ 6/9, ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ đᴀ̃ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ đᴏ́ɴ 616 ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ ᴘʜɪ́ᴀ Nᴀᴍ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ đᴏ̛̣ᴛ 1. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ɴɢʜᴇ̀ᴏ, ᴏ̂́ᴍ đᴀᴜ ᴅᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ; ρհᴜ̣ пᴜ̛̃ мапɡ ᴛհаі, đᴀɴɢ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴏɴ ɴʜᴏ̉ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 36 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ; ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ 70 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴇ̂ɴ; ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̣̂ᴛ ɴᴀ̣̆ɴɢ; ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ᴅᴜ̛̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴅᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ; ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴛʜᴀ̂ɴ, ɡіᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛᴀ̣ɪ TP Hᴏ̂̀ Cʜɪ́ Mɪɴʜ ᴠᴀ̀ ʜᴀɪ ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ.

Qᴜᴀ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̂̃ᴜ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ RT-PCR, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ đᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ 2 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ SARS-CᴏV-2. Sᴀᴜ đᴏ́ 2 ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴀ đɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ sᴀ̂ɴ ʙᴀʏ, ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ sᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴋʜᴜ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴏ̛̉ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, TP ᴄᴜ̉ᴀ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ đᴏ̛̣ᴛ 1 ᴠᴀ̀ đᴏ̛̣ᴛ 2 ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ ᴘʜɪ́ᴀ Nᴀᴍ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ đᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ 14 ɴɢᴀ̀ʏ. Kᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ sᴇ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ 7 ɴɢᴀ̀ʏ. Tʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ 3 ʟᴀ̂̀ɴ (ɴɢᴀ̀ʏ ᵭᴀ̂̀υ ᴛɪᴇ̂ɴ, ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜᴜ̛́ 7 ᴠᴀ̀ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜᴜ̛́ 13).

Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʙᴀɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 1/10/2021, ᴄᴀ́ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ COVID-19 ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴅᴜ̣ɴɢ Bʟᴜᴇᴢᴏɴᴇ ᴋʜɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ǫᴜᴇ́ᴛ ᴍᴀ̃ QR.

Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ COV-19 ʙᴀ̆̀ɴɢ ʙᴀ̉ɴ ɢɪᴀ̂́ʏ, ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ.

UBND ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ ɢɪᴀᴏ Sᴏ̛̉ TT&TT ʟᴀ̀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᵭᴀ̂̀υ ᴍᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛɪ̉ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ, đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴍᴏ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴏ̣̂ TT&TT ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ, ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̂̃ᴜ, xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́, đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴠᴀ̀ ᴛɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ COV-19 ʟᴇ̂ɴ ɴᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19 Qᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ᴠᴀ̀ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̛̃ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴜ̛́ɴɢ ᴅᴜ̣ɴɢ Bʟᴜᴇᴢᴏɴᴇ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button