Uncategorized

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼-̼Q̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼.ộ̼c̼ ̼h̼.ạ̼i̼ ̼t̼.à̼n̼ ̼p̼.h̼á̼ ̼p̼h̼.ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼

P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ ̼Q̼ ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼. ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼ở̼ ̼N̼a̼m̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼ ̼Q̼ ̼. ̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ ̼Q̼ ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼̼.

B̼ộ̼ ̼Y̼ t̼ế̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼á̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ ̼Q̼ ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼G̼r̼a̼p̼h̼e̼n̼e̼,̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼A̼m̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼B̼ụ̼i̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼.̼ ̼A̼m̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼8̼0̼%̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ô̼ ̼á̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

K̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼S̼N̼N̼2̼0̼0̼6̼4̼2̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ ̼Q̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼é̼t̼a̼l̼l̼i̼f̼e̼r̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼e̼b̼e̼c̼ ̼(̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼)̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼x̼ứ̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼ ̼Q̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼g̼r̼a̼p̼h̼e̼n̼e̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼í̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼r̼a̼p̼h̼e̼n̼e̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

̼“̼G̼r̼a̼p̼h̼e̼n̼e̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼í̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼”̼ ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼,̼ ̼G̼r̼a̼p̼h̼e̼n̼e̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼ỳ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼r̼a̼p̼h̼e̼n̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼g̼ớ̼m̼.̼ ̼ ̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼B̼r̼o̼w̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼r̼a̼p̼h̼e̼n̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ở̼m̼ ̼c̼h̼ở̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼a̼n̼o̼ ̼g̼r̼a̼p̼h̼e̼n̼e̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼d̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

K̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ T̼ ̼Q̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼
̼R̼o̼b̼e̼r̼t̼ ̼H̼u̼r̼t̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼C̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼í̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ô̼ ̼ý̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ấ̼y̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼“̼m̼a̼d̼e̼ ̼i̼n̼ ̼C̼h̼i̼n̼a̼”̼ ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼í̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼m̼è̼o̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼e̼b̼e̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼:̼

̼”̼N̼ế̼u̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼”̼.̼ ̼

Xử phạt những người ra đường không đeo khẩu trang - Bộ Y tế - Trang tin về  dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19

̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼S̼N̼N̼2̼0̼0̼6̼4̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ ̼Q̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼
̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼S̼N̼N̼2̼0̼0̼6̼4̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ ̼Q̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼P̼a̼t̼r̼i̼c̼k̼ ̼B̼a̼i̼l̼l̼a̼r̼g̼e̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼e̼b̼e̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼í̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼g̼r̼a̼p̼h̼e̼n̼e̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼ ̼Q̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼e̼b̼e̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼ ̼Q̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼M̼C̼9̼5̼0̼1̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼3̼1̼,̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼

T̼ ̼Q̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼7̼0̼%̼,̼ ̼t̼ờ̼ ̼P̼o̼l̼i̼t̼i̼c̼o̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼̼Đ̼C̼S̼T̼Q̼

̼Đ̼C̼S̼T̼Q̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼”̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼”̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ẩ̼n̼
̼N̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼ở̼ ̼T̼Q̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼(̼W̼H̼O̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼”̼V̼à̼n̼h̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼C̼S̼T̼Q̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼”̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼n̼ợ̼”̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼ ̼Q̼ ̼.̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼á̼n̼,̼ ̼Đ̼C̼S̼T̼Q̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ơ̼ ̼l̼ụ̼a̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼”̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼”̼V̼à̼n̼h̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼.̼ ̼

Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng dịch bệnh lây nhiễm

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼“̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼”̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼“̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼â̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼“̼k̼h̼á̼t̼”̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼ ̼Q̼ ̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼Q̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼â̼m̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼F̼o̼r̼w̼a̼r̼d̼ ̼I̼n̼d̼u̼s̼t̼r̼y̼ ̼R̼e̼s̼e̼a̼r̼c̼h̼ ̼I̼n̼s̼t̼i̼t̼u̼t̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼T̼Q̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼,̼ ̼T̼h̼ổ̼ ̼N̼h̼ĩ̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼C̼z̼e̼c̼h̼.̼.̼.̼ ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼Q̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼T̼Q̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼í̼t̼,̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼.̼.̼ ̼m̼ă̼̣̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼

T̼Q̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼3̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼2̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ B̼ộ̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼T̼ ̼Q̼ ̼ c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼2̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼4̼0̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼T̼Q̼

̼H̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼T̼Q̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼5̼2̼,̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼Q̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼ ̼á̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ệ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼-̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼á̼n̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button