Uncategorized

Đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼4̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼.i̼.ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼.ả̼m̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼

N̼h̼ư̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼)̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼ổ̼ ̼1̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼U̼ô̼n̼g̼ ̼B̼í̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼(̼2̼4̼/̼9̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼5̼/̼9̼)̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼4̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼a̼i̼ ̼o̼á̼n̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

 Biết khi nào nỗi đau này sẽ được nguôi ngoai
̼
̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼ú̼ ̼ớ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ồ̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼đ̼ỡ̼.̼̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼4̼ ̼d̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼)̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼
̼ 4 di quan được đặt cạnh nhau trong ngôi nhà xảy ra vụ thảm sát. Ảnh: Đ. Tuỳ
̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼)̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼N̼ằ̼m̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼D̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼S̼a̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼D̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ơ̼i̼!̼”̼.̼

̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼&̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼

̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼6̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼”̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼d̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼ ̼2̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼T̼P̼.̼ ̼U̼ô̼n̼g̼ ̼B̼í̼)̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button