Uncategorized

P̼h̼ẫ̼n̼ ̼N̼ộ̼: ̼B̼à̼ ̼C̼ụ̼ ̼9̼2̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼B̼ị̼ ̼C̼o̼n̼ ̼T̼r̼a̼i̼ ̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ậ̼p̼ ̼D̼ã̼ ̼M̼a̼n̼.̼ ̼Đ̼u̼ổ̼i̼ ̼R̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼.̼Đ̼ã̼ ̼C̼.̼h̼ế̼t̼ ̼S̼a̼u̼ ̼V̼à̼i̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼Ă̼n̼ ̼X̼i̼n̼

Ngày 25/06, mọi người phát hiện thi thể bà cụ nằm co ro ở gần bãi rác … trên người chi chít vết bầm bởi thằng con trai bất hiếu đánh đập dã man.

G̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ đã tử vong.

Untitled-c2830

Không có mô tả.

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ thi thể ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ nằm co ro khi ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ đánh đập, ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼, phẫn nộ

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼“̼Đ̼ê̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼?̼ ̼C̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼à̼,̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼B̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼.̼ ̼B̼à̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼B̼à̼ ̼đ̼ó̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼x̼o̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼r̼ơ̼m̼ ̼r̼ớ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼.̼.̼.̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼h̼ố̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼b̼à̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼.̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼B̼à̼ ̼M̼ẹ̼ ̼L̼i̼ệ̼t̼ ̼S̼ĩ̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼r̼ơ̼m̼ ̼r̼ớ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼à̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼.̼.̼.̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼.̼.̼.̼ ̼L̼ò̼n̼g̼ ̼M̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ụ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼B̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼s̼u̼ố̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼

̼B̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼.

̼T̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼.

Ngày 25/06, mọi người phát hiện thi thể bà cụ nằm co ro ở gần bãi rác … trên người chi chít vết bầm dập bởi thằng con trai bất hiếu đánh đập dã man.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button