Uncategorized

Đ̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼l̼.ộ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼.á̼c̼h̼ ̼s̼.ạ̼n̼:̼ ̼B̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼á̼o̼ ̼c̼à̼ ̼s̼a̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼.̼ở̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼a̼!̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼M̼X̼H̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼i̼ệ̼m̼ ̼–̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼–̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼l̼̼̼ộ̼̼̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼̼̼ấ̼̼̼m̼̼̼ ̼k̼ỵ̼,̼ ̼v̼̼̼i̼̼̼ ̼p̼h̼̼̼ạ̼m̼̼̼ ̼n̼g̼h̼̼̼i̼̼̼ê̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼ọ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼u̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ô̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ℓ̼ê̼и̼ ̼á̼и̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ℓ̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼ạ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ℓ̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼ạ̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼ɠ̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼â̼υ̼ ̼y̼ế̼ɱ̼,̼ ̼ͼ̼ở̼i̼ ̼ᵭ̼ồ̼…̼ ̼ɳ̼g̼ủ̼ ̼ͼ̼ù̼n̼g̼ ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ͼ̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼τ̼ự̼ ̼ʂ̼ư̼ớ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼þ̼h̼á̼t̼ ̼τ̼á̼n̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼χ̼ấ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ᵭ̼ạ̼σ̼ ̼þ̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼s̼ư̼ ̼τ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼s̼ư̼ ̼τ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼á̼c̼ ̼N̼g̼ộ̼,̼ ̼H̼T̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼T̼ấ̼n̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼2̼7̼-̼1̼0̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼Đ̼Đ̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼d̼o̼ ̼H̼T̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼c̼h̼ù̼a̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼)̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼Đ̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼i̼ệ̼m̼.̼

P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼d̼o̼ ̼H̼T̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼c̼h̼ù̼a̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼)̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼Đ̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼i̼ệ̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼T̼S̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỏ̼ ̼C̼à̼y̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼á̼m̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼Đ̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼B̼T̼S̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼8̼/̼T̼B̼-̼B̼T̼S̼ ̼d̼o̼ ̼H̼T̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼L̼ệ̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼2̼7̼-̼1̼0̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼:̼

̼M̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ô̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼0̼1̼6̼ ̼-̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼Đ̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼i̼ệ̼m̼ ̼(̼t̼h̼ế̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼6̼)̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼H̼u̼ệ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ô̼m̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼.̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ô̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼Đ̼Đ̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼i̼ệ̼m̼.̼

“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỏ̼ ̼C̼à̼y̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼)̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼Đ̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼-̼1̼1̼-̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼T̼T̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỏ̼ ̼C̼à̼y̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼s̼á̼m̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Đ̼Đ̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼á̼m̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼T̼a̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỏ̼ ̼C̼à̼y̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼T̼.̼Ư̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼M̼X̼H̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼i̼ệ̼m̼ ̼–̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼–̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼l̼̼̼ộ̼̼̼ ̼ả̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼á̼c̼ ̼N̼g̼ộ̼,̼ ̼H̼T̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼T̼ấ̼n̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼õ̼ ̼C̼à̼y̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼Đ̼Đ̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼B̼T̼S̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼Đ̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼i̼ệ̼m̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼̼̼h̼̼̼ạ̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ả̼̼̼m̼̼̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼Đ̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼̼̼h̼̼̼ạ̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ả̼̼̼m̼̼̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼Đ̼.̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button