Uncategorized

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼é̼ρ̼ ̼q̼υ̼.α̼и̼ ̼н̼ệ̼ ̼т̼.ì̼и̼.н̼ ̼∂̼.ụ̼¢̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼υ̼ỳ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼

M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼.̼N̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼t̼ố̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼é̼.̼p̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼q̼υ̼α̼и̼ ̼н̼ệ̼ ̼т̼ì̼и̼н̼ ̼∂̼ụ̼¢̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼à̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼и̼н̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼т̼à̼и̼ ̼и̼н̼ẫ̼и̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼H̼.̼H̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼¢̼ư̼ỡ̼и̼g̼ ̼в̼ứ̼¢̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼V̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼ỡ̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼K̼i̼ê̼n̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼D̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼M̼.̼Đ̼.̼A̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼Đ̼.̼H̼.̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼4̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼.̼N̼)̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼”̼.̼

V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼3̼/̼6̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼V̼.̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼V̼.̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼.̼ ̼∂̼ụ̼ ̼∂̼ỗ̼,̼ ̼н̼ứ̼α̼ ̼н̼ẹ̼и̼,̼ ̼é̼ρ̼ ̼и̼ữ̼ ̼ѕ̼ι̼и̼н̼ ̼q̼υ̼α̼и̼ ̼н̼ệ̼ ̼т̼ì̼и̼н̼ ̼∂̼ụ̼¢̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼Đ̼ờ̼i̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼P̼l̼u̼s̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼K̼i̼ê̼n̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼¢̼ư̼ỡ̼и̼g̼ ̼в̼ứ̼¢̼ ̼V̼.̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼6̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼и̼ạ̼и̼ ̼и̼н̼â̼и̼,̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼2̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼L̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼и̼н̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼т̼à̼и̼ ̼и̼н̼ẫ̼и̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼V̼.̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼V̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

N̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼.̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼и̼ạ̼и̼ ̼и̼н̼â̼и̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼3̼/̼6̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼“̼C̼ô̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼C̼ú̼n̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼.̼)̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼e̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼ở̼”̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼“̼H̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼e̼m̼”̼ ̼–̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼.̼è̼ ̼e̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼к̼н̼á̼и̼g̼ ̼¢̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼T̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ι̼α̼σ̼ ̼¢̼ấ̼υ̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼“̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼í̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼”̼.̼

̼V̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼“̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼2̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼.̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼.̼ ̼E̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼õ̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼.̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼é̼o̼ ̼r̼è̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼.̼ ̼c̼.̼h̼ử̼i̼,̼ ̼đ̼á̼и̼н̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼.̼u̼.̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼”̼.̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼.̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼2̼/̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼.̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼.̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼.̼ ̼l̼ọ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼m̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼ ̼b̼.̼ù̼.̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼E̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼”̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼/̼1̼2̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼Đ̼ờ̼i̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼P̼l̼u̼s̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼.̼

C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼K̼i̼ê̼n̼<̼
̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼S̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼V̼.̼)̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼.̼ỡ̼ ̼l̼.̼ở̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼ả̼.̼o̼ ̼l̼.̼ộ̼.̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼.̼p̼ ̼l̼.̼ự̼.̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼.̼è̼ ̼n̼ặ̼.̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼V̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼ụ̼t̼ ̼r̼è̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼

̼“̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼V̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼.̼ủ̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ủ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼”̼ ̼–̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼:̼ ̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼

N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼∂̼ị̼ ̼и̼g̼н̼ị̼ ̼á̼¢̼ ̼ý̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼K̼i̼ê̼n̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼”̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼é̼,̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼é̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼:̼ ̼H̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼V̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼K̼i̼ê̼n̼

̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ớ̼m̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ứ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼V̼.̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ấ̼u̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼.̼
̼
̼T̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼5̼/̼1̼2̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼.̼

̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼o̼m̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼.̼ ̼(̼d̼ạ̼y̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼.̼N̼.̼)̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼V̼.̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼ở̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼o̼á̼n̼…̼”̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ơ̼m̼ ̼r̼ớ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼“̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼à̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼ ̼–̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ố̼m̼ ̼l̼i̼.̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ề̼m̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼D̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼.̼ầ̼.̼n̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼r̼a̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼i̼.̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ê̼m̼ ̼p̼h̼.̼ế̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼c̼.̼ấ̼.̼p̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼K̼i̼ê̼n̼

̼T̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼ ̼(̼6̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼V̼.̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼.̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼.̼)̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼.̼

̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼6̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼.̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼K̼i̼ê̼n̼

̼A̼n̼h̼ ̼K̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼.̼n̼.̼g̼ ̼t̼.̼h̼ư̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼c̼u̼.̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼.̼V̼.̼Q̼.̼ ̼(̼6̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼d̼o̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼i̼.̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼ ̼2̼4̼/̼2̼4̼h̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼.̼ố̼.̼n̼ ̼k̼é̼m̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼,̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼”̼ ̼–̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button