Uncategorized

C̼ô̼ ̼E̼m̼ ̼G̼á̼i̼ ̼1̼5̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼B̼ị̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼G̼á̼i̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼C̼ở̼i̼ ̼Đ̼.̼Ồ̼,̼ ̼G̼i̼ữ̼ ̼C̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ể̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼.i̼.̼Ế̼.p̼ ̼D̼.â̼.̼M̼ ̼Đ̼ể̼ ̼B̼ù̼ ̼Đ̼ắ̼p̼ ̼”̼T̼.̼R̼i̼n̼h̼ ̼T̼.̼I̼ế̼t̼”̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼15  ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼“̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼.̼

̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼â̼u̼ ̼y̼ế̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼…̼

̼T̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼(̼29 ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼31 ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼,̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼P̼.̼T̼.̼P̼.̼Q̼.̼ ̼(̼15 ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼

Không có mô tả.

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼“̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Q̼.̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼â̼u̼ ̼y̼ế̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼ý̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼.̼

̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.

Không có mô tả.

̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼“̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼”̼.̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼Q̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ễ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼1̼/̼3̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼‘̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼’̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼ó̼n̼g̼

̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼–̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼,̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼m̼ạ̼t̼ ̼s̼á̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼é̼p̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼đ̼ả̼n̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼.̼

Không có mô tả.

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼é̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼ế̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼1̼5̼%̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼

̼Q̼u̼ẫ̼n ̼c̼h̼í̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼l̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼ậ̼t̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼,̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼N̼u̼ô̼l̼,̼ ̼B̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼ ̼t̼a̼n̼ ̼n̼á̼t̼.̼ ̼D̼o̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼h̼a̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼.̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Không có mô tả.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼,̼ ̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼C̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼h̼a̼,̼ ̼b̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button