Uncategorized

B̼ố̼ ̼h̼.ã̼.m̼ ̼h̼.i̼.ế̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼:̼ ̼’̼C̼o̼n̼ ̼đ̼.ĩ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼’̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼.̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼,̼ ̼v̼.̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼.̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼.̼ó̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼.̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼,̼ ̼v̼.̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼.̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼.̼ó̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

B̼é̼ ̼T̼.̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼)̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼.̼ú̼ ̼t̼.̼í̼n̼h̼.

C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ụ̼m̼ ̼B̼a̼ ̼T̼ầ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼P̼ô̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ư̼ ̼J̼ú̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼.̼ ̼B̼é̼ ̼T̼.̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼)̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼.̼ú̼ ̼t̼.̼í̼n̼h̼.̼</p>
<p>̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼.̼ỡ̼ ̼l̼.̼ở̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼.̼í̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼W̼i̼l̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼.̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼.̼ã̼m̼ ̼h̼.̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼W̼i̼l̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ư̼ ̼J̼ú̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ụ̼m̼ ̼B̼a̼ ̼T̼ầ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼.̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼é̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼à̼n̼ ̼g̼ỗ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼N̼ơ̼i̼ ̼m̼é̼p̼ ̼s̼u̼ố̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ẹ̼p̼ ̼d̼ú̼m̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼.̼ộ̼n̼ ̼t̼ứ̼ ̼t̼u̼n̼g̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼.̼ỡ̼ ̼l̼.̼ở̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼T̼.̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼W̼i̼l̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼</p>

T̼ạ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼é̼p̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼.̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼.̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼.̼ồ̼i̼ ̼b̼.̼ạ̼i̼.̼

M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼.̼ê̼u̼:̼ ̼“̼B̼ố̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼.̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼.̼h̼a̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼.̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼.̼í̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼W̼i̼l̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

A̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼.̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼.̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼.̼ư̼ợ̼u̼ ̼q̼u̼ậ̼y̼ ̼p̼.̼h̼á̼ ̼v̼à̼ ̼g̼.̼â̼y̼ ̼g̼.̼ổ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼.̼

A̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼.̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼.̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼.̼ư̼ợ̼u̼ ̼q̼u̼ậ̼y̼ ̼p̼.̼h̼á̼ ̼v̼à̼ ̼g̼.̼â̼y̼ ̼g̼.̼ổ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼5̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼m̼ ̼D̼o̼n̼g̼,̼ ̼C̼ư̼ ̼J̼ú̼t̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼í̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ụ̼m̼ ̼B̼a̼ ̼T̼ầ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼P̼ô̼,̼ ̼C̼ư̼ ̼J̼ú̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼a̼m̼ ̼n̼.̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼.̼h̼ẹ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼.̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼.̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼ả̼o̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼v̼á̼c̼.̼

N̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼m̼é̼p̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ề̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼v̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ “̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼.̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼q̼.̼u̼ậ̼y̼ ̼p̼.̼h̼á̼,̼ ̼c̼.̼h̼ử̼i̼ ̼b̼.̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼.̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼.̼r̼á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼.̼ò̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼:̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼ó̼c̼”̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼.̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼.̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼.̼ố̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼.̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼.̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼.

S̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼“̼t̼h̼.̼ú̼ ̼t̼.̼í̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼.̼h̼ê̼ ̼t̼.̼ở̼m̼.̼ ̼

S̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼“̼t̼h̼.̼ú̼ ̼t̼.̼í̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼.̼h̼ê̼ ̼t̼.̼ở̼m̼.̼ ̼ N̼g̼à̼y̼ ̼8̼-̼7̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼M̼i̼l̼ ̼(̼Đ̼a̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼.̼ạ̼m̼ ̼g̼.̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼N̼d̼r̼o̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼M̼i̼l̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼H̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼T̼.̼N̼.̼T̼.̼ ̼(̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼â̼n̼)̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼t̼.̼ì̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼.̼ồ̼i̼ ̼b̼.̼ạ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼.̼e̼ ̼d̼.̼ọ̼a̼,̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ Đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼.̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼n̼.̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼b̼ố̼.̼”̼

Q̼u̼á̼ ̼g̼.̼h̼ê̼ ̼t̼.̼ở̼m̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼.̼(̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼C̼.̼L̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼)̼…̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button