Uncategorized

C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼’̼ ̼T.r̼.ó̼i̼ ̼’̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼H̼A̼Y̼ ̼K̼H̼Ó̼C̼ ̼

C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼’̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼’̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼H̼A̼Y̼ ̼K̼H̼Ó̼C̼

M̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼í̼á̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼á̼n̼ ̼c̼h̼é̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼s̼ở̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼S̼h̼a̼n̼g̼h̼a̼i̼i̼s̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼L̼a̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼B̼ắ̼c̼.̼ ̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼v̼ẻ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼ọ̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼

B̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼ ̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼p̼h̼à̼n̼ ̼n̼à̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button