Uncategorized

Cʜᴏ̛̉ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ đ.ᴀ́.ɴʜ ᴠᴏ̃ɴɢ, đ.ᴜᴀ x.ᴇ, ᴛʜ.ᴀɴʜ ɴ.ɪᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴄ.ᴀ̉.ɴʜ s.ᴀ́ᴛ ᴄᴏ̛ đᴏ̣̂ɴɢ đ.ᴀ́.ɴʜ ɴɢ.ᴀ̃ ɢɪᴜ̛̃ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ

Nʜᴏ́ᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ đᴜᴀ xᴇ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ đᴜᴏ̂̉ɪ.

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴɢᴀɴɢ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴏ̣̂ɪ ᴍᴜ̃ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ, ᴘʜᴏ́ɴɢ xᴇ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂́ᴄ đᴏ̣̂ ɴʜᴀɴʜ ɴɢᴀʏ ɢɪᴜ̛̃ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴏ̂́. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ sᴀᴜ đᴏ́ đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃

Chở bạn gái đánh võng, đua xe, thanh niên bị cảnh sát cơ động đánh ngã giữa đường

Tʜᴇᴏ đᴏ́, đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ. Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Đᴀ̣ɪ Cᴏ̂̀ Vɪᴇ̣̂ᴛ đᴏᴀ̣ɴ ǫᴜᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ Tʜᴏ̂́ɴɢ Nʜᴀ̂́ᴛ, Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ. Nʜᴏ́ᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ đᴀɴɢ ᴘʜᴏ́ɴɢ xᴇ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂́ᴄ đᴏ̣̂ ɴʜᴀɴʜ ᴛʜɪ̀ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʟɪᴇ̂̀ɴ ǫᴜᴀʏ đᴀ̂̀ᴜ xᴇ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʀᴏ̂́ɴ.

Tʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ, ɴɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴄᴏ̛ đᴏ̣̂ɴɢ đᴀ̃ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴠᴜ̣ᴛ ɢᴀ̣̂ʏ, đᴀ́ɴʜ ɴɢᴀ̃ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ̛̉ ᴛʜᴇᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ.

Nᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ sᴀᴜ đᴏ́ đɪ̣ɴʜ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʀᴏ̂́ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đᴀ̃ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴜ̛̃ ʟᴀ̣ɪ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴɢᴀ̃ xᴇ ᴋʜɪ xᴇ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂́ᴄ đᴏ̣̂ ᴄᴀᴏ đᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴏ́ ᴠᴇ̉ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

Đᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴅɪᴇ̂̃ɴ đᴀ̀ɴ đᴀ̃ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ sᴜ̛̣ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴛᴜ̛̀ đᴏ̂ɴɢ đᴀ̉ᴏ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ. Đᴀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ʜᴇ̂́ᴛ sᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʟᴀ́ɪ xᴇ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ, xᴇᴍ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ.

“Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ɴɢᴀɴɢ ɴʜɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ɴɢ ʟᴀ́ᴄʜ, đᴀ́ɴʜ ᴠᴏ̃ɴɢ, ɴᴇ̣ᴛ ᴘᴏ̂ ɢɪᴜ̛̃ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ, ᴍᴏɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛᴀʏ ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ ᴛʀɪ̣. Nᴇ̂ɴ xᴜ̛̉ ɴᴀ̣̆ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋᴇ̉ ᴄᴏɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ, ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ”.

“Mᴀ̂́ʏ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ʙᴀɴ đᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̂̃ɴ ʜᴀʏ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴅᴇ̣ᴘ ʜᴇ̂́ᴛ đɪ”

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button