Uncategorized

T̼.ứ̼c̼ ̼g̼i̼.ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼.ù̼n̼g̼ ̼d̼.a̼o̼ ̼b̼.ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼l̼.i̼ề̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼.̼h̼é̼.m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼c̼h̼o̼ ̼m̼.à̼y̼ ̼c̼.h̼.ế̼t̼”̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼.a̼o̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼.ề̼m̼ ̼g̼i̼.ế̼.t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼.ã̼ ̼m̼a̼n̼.̼ ̼P̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼.ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼
N̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼.̼4̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼

Ô̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ô̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼.̼“̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼g̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼é̼m̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼’̼C̼h̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼h̼ế̼t̼’̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.

Ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼á̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.

N͙ỗ͙i͙ ͙đ͙a͙u͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙ở͙ ͙l͙ạ͙i͙

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ỗ̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼-̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.A̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ố̼c̼.

“̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼’̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼’̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ê̼n̼h̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼â̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼h̼ô̼m̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼4̼0̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼.̼ ̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼a̼ ̼P̼h̼ố̼ ̼L̼u̼”̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼)̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼o̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ỏ̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼ ̼(̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼)̼.̼ ̼S̼ẵ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼a̼o̼ ̼l̼i̼ề̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ỏ̼,̼ ̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼.

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ẩ̼n̼ ̼n̼ấ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼̼S̼a̼u̼ ̼7̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼n̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼N̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼ ̼d̼ù̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼x̼ó̼m̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button