Uncategorized

Gi.ế.t vợ và con đẻ vì ng.hi ng.ờ ADN không phải của mình. Vẫn bình thản “Mẹ ơi con vừa gi.ế.t vợ con, con rồi”

G̼i̼̼.̼Ê̼̼’̼t̼̼ ̼V̼̼ợ̼ ̼V̼̼à̼ ̼C̼̼o̼̼n̼̼ ̼Đ̼̼ẻ̼ ̼V̼̼ì̼ ̼N̼̼g̼̼h̼̼i̼̼ ̼N̼̼g̼̼ờ̼ ̼A̼D̼N̼ ̼K̼̼h̼̼ô̼̼n̼̼g̼̼ ̼P̼h̼̼ả̼i̼̼ ̼C̼̼ủ̼a̼ ̼M̼̼ì̼n̼̼h̼̼,̼ ̼V̼̼ẫ̼n̼̼ ̼B̼̼ì̼n̼̼h̼̼ ̼T̼̼h̼̼ả̼n̼̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼Ơ̼i̼̼ ̼C̼̼o̼̼n̼̼ ̼V̼̼ừ̼a̼ ̼G̼̼i̼̼.̼Ê̼̼’̼t̼̼ ̼V̼̼ợ̼ ̼C̼̼o̼̼n̼̼ ̼C̼̼o̼̼n̼̼ ̼R̼̼ồ̼i̼̼”̼

T̼ậ̼n̼̼ c̼̼ù̼n̼̼g̼̼ b̼̼i̼̼ k̼̼ị̼̼c̼̼h̼̼ A̼D̼N̼,̼ h̼̼u̼̼n̼̼g̼̼ t̼̼h̼̼ủ̼ đ̼̼a̼u̼̼ đ̼̼ớ̼n̼̼ k̼̼h̼̼i̼̼ g̼̼i̼̼ế̼t̼̼ c̼̼h̼̼í̼n̼̼h̼̼ c̼̼o̼̼n̼̼ đ̼̼ẻ̼ v̼̼ì̼ n̼̼g̼̼h̼̼i̼̼ n̼̼g̼̼ờ̼ v̼̼ợ̼ n̼̼g̼̼o̼̼ạ̼i̼̼ t̼̼ì̼n̼̼h̼̼

̼V̼ì̼ n̼̼g̼̼h̼̼i̼̼ n̼̼g̼̼ờ̼ v̼̼ợ̼ n̼̼g̼̼o̼̼ạ̼i̼̼ t̼̼ì̼n̼̼h̼̼ l̼̼â̼̼u̼̼ n̼̼g̼̼à̼y̼̼ b̼̼ự̼c̼̼ t̼̼ứ̼c̼̼ d̼̼ồ̼n̼̼ n̼̼é̼̼n̼̼ t̼̼r̼̼o̼̼n̼̼g̼̼ l̼̼ò̼n̼̼g̼̼,̼ đ̼̼ố̼i̼̼ t̼̼ư̼ợ̼n̼̼g̼̼ Q̼u̼̼á̼̼c̼̼h̼̼ V̼ă̼n̼̼ N̼a̼m̼̼ (̼3̼1̼ t̼̼u̼̼ổ̼i̼̼,̼ t̼̼r̼̼ú̼ t̼̼ạ̼i̼̼ T̼â̼̼y̼̼ H̼ồ̼,̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼̼)̼ đ̼̼ã̼ r̼̼a̼ t̼̼a̼y̼̼ S̼̼á̼̼t̼̼ h̼̼ạ̼i̼̼ c̼̼h̼̼í̼n̼̼h̼̼ v̼̼ợ̼ c̼̼o̼̼n̼̼ m̼̼ì̼n̼̼h̼̼.̼ Đ̼a̼u̼̼ đ̼̼ớ̼n̼̼ h̼̼ơ̼n̼̼ k̼̼h̼̼i̼̼ c̼̼h̼̼í̼n̼̼h̼̼ N̼a̼m̼̼ b̼̼i̼̼ế̼t̼̼ đ̼̼ư̼ợ̼c̼̼ đ̼̼ó̼ t̼̼h̼̼ự̼c̼̼ S̼̼ự̼ l̼̼à̼ c̼̼o̼̼n̼̼ đ̼̼ẻ̼ c̼̼ủ̼a̼ m̼̼ì̼n̼̼h̼̼ n̼̼h̼̼ư̼n̼̼g̼̼ t̼̼ấ̼t̼̼ c̼̼ả̼ đ̼̼ã̼ q̼u̼̼á̼̼ m̼̼u̼̼ộ̼n̼̼ m̼̼à̼n̼̼g̼̼.̼

̼V̼à̼o̼̼ k̼̼h̼̼o̼̼ả̼n̼̼g̼̼ 8̼h̼̼,̼ T̼A̼N̼D̼ T̼P̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼̼ S̼̼ẽ̼ đ̼̼ư̼a̼ r̼̼a̼ x̼̼é̼̼t̼̼ x̼̼ử̼ b̼̼ị̼̼ c̼̼á̼̼o̼̼ Q̼u̼̼á̼̼c̼̼h̼̼ V̼ă̼n̼̼ N̼a̼m̼̼ (̼3̼1̼ t̼̼u̼̼ổ̼i̼̼,̼ t̼̼r̼̼ú̼ t̼̼ạ̼i̼̼ T̼â̼̼y̼̼ H̼ồ̼,̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼̼)̼ v̼̼ề̼ t̼̼ộ̼i̼̼ g̼̼i̼̼ế̼t̼̼ n̼̼g̼̼ư̼ờ̼i̼̼,̼ t̼̼h̼̼e̼̼o̼̼ k̼̼h̼̼o̼̼ả̼n̼̼ 1̼,̼ đ̼̼i̼̼ề̼u̼̼ 1̼2̼3̼ B̼L̼H̼S̼ n̼̼ă̼m̼̼ 2̼0̼1̼5̼.̼

̼B̼ù̼i̼̼ V̼ă̼n̼̼ N̼a̼m̼̼ S̼̼a̼u̼̼ k̼̼h̼̼i̼̼ b̼̼ị̼̼ b̼̼ắ̼t̼̼.̼

̼N̼a̼m̼̼ c̼̼h̼̼í̼n̼̼h̼̼ l̼̼à̼ đ̼̼ố̼i̼̼ t̼̼ư̼ợ̼n̼̼g̼̼ đ̼̼ã̼ g̼̼i̼̼ế̼t̼̼ v̼̼ợ̼ v̼̼à̼ c̼̼o̼̼n̼̼ n̼̼h̼̼ỏ̼ d̼̼o̼̼ n̼̼g̼̼h̼̼i̼̼ n̼̼g̼̼ờ̼ A̼D̼N̼ c̼̼ủ̼a̼ c̼̼h̼̼á̼̼u̼̼ b̼̼é̼̼ k̼̼h̼̼ô̼̼n̼̼g̼̼ p̼h̼̼ả̼i̼̼ c̼̼o̼̼n̼̼ m̼̼ì̼n̼̼h̼̼.̼ V̼ụ̼ á̼̼n̼̼ r̼̼ấ̼t̼̼ t̼̼h̼̼ư̼ơ̼n̼̼g̼̼ t̼̼â̼̼m̼̼ k̼̼h̼̼i̼̼ c̼̼ả̼ c̼̼h̼̼á̼̼u̼̼ b̼̼é̼̼ v̼̼à̼ m̼̼ẹ̼ đ̼̼ề̼u̼̼ b̼̼ị̼̼ t̼̼ử̼ v̼̼o̼̼n̼̼g̼̼ d̼̼o̼̼ b̼̼ị̼̼ c̼̼á̼̼o̼̼ S̼̼ử̼ d̼̼ụ̼n̼̼g̼̼ h̼̼u̼̼n̼̼g̼̼ k̼̼h̼̼í̼ g̼̼â̼̼y̼̼ r̼̼a̼.̼

̼T̼h̼̼e̼̼o̼̼ c̼̼á̼̼o̼̼ t̼̼r̼̼ạ̼n̼̼g̼̼ t̼̼ố̼,̼ n̼̼ă̼m̼̼ 2̼0̼1̼7̼,̼ B̼ù̼i̼̼ V̼ă̼n̼̼ N̼a̼m̼̼ k̼̼ế̼t̼̼ h̼̼ô̼̼n̼̼ v̼̼ớ̼i̼̼ c̼̼h̼̼ị̼̼ D̼.̼K̼.̼H̼.̼ (̼1̼8̼ t̼̼u̼̼ổ̼i̼̼,̼ t̼̼r̼̼ú̼ t̼̼ạ̼i̼̼ C̼ầ̼u̼̼ G̼i̼̼ấ̼y̼̼,̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼̼)̼.̼ Đ̼ế̼n̼̼ đ̼̼ầ̼u̼̼ n̼̼ă̼m̼̼ 2̼0̼1̼8̼,̼ c̼̼h̼̼ị̼̼ H̼.̼ S̼̼i̼̼n̼̼h̼̼ m̼̼ộ̼t̼̼ b̼̼é̼̼ t̼̼r̼̼a̼i̼̼ t̼̼ê̼̼n̼̼ Q̼.̼P̼.̼T̼.̼.̼ T̼u̼̼y̼̼ n̼̼h̼̼i̼̼ê̼̼n̼̼,̼ h̼̼a̼i̼̼ m̼̼ẹ̼ c̼̼o̼̼n̼̼ c̼̼h̼̼ị̼̼ H̼.̼ S̼̼i̼̼n̼̼h̼̼ S̼̼ố̼n̼̼g̼̼ ở̼ n̼̼h̼̼à̼ c̼̼h̼̼a̼ m̼̼ẹ̼ đ̼̼ẻ̼,̼ c̼̼ò̼n̼̼ N̼a̼m̼̼ ở̼ t̼̼ạ̼i̼̼ n̼̼h̼̼à̼ b̼̼à̼ n̼̼g̼̼o̼̼ạ̼i̼̼ c̼̼ủ̼a̼ m̼̼ì̼n̼̼h̼̼.̼

̼K̼h̼̼o̼̼ả̼n̼̼g̼̼ m̼̼ộ̼t̼̼ t̼̼h̼̼á̼̼n̼̼g̼̼ S̼̼a̼u̼̼ k̼̼h̼̼i̼̼ v̼̼ợ̼ S̼̼i̼̼n̼̼h̼̼,̼ N̼a̼m̼̼ n̼̼h̼̼ì̼n̼̼ t̼̼h̼̼ấ̼y̼̼ đ̼̼i̼̼ệ̼n̼̼ t̼̼h̼̼o̼̼ạ̼i̼̼ c̼̼ủ̼a̼ v̼̼ợ̼ c̼̼ó̼ t̼̼i̼̼n̼̼ n̼̼h̼̼ắ̼n̼̼ c̼̼h̼̼u̼̼y̼̼ể̼n̼̼ k̼̼h̼̼o̼̼ả̼n̼̼ S̼̼ố̼ t̼̼i̼̼ề̼n̼̼ 3̼ t̼̼r̼̼i̼̼ệ̼u̼̼ đ̼̼ồ̼n̼̼g̼̼ đ̼̼ế̼n̼̼.̼ N̼a̼m̼̼ h̼̼ỏ̼i̼̼ v̼̼ợ̼ t̼̼h̼̼ì̼ c̼̼h̼̼ị̼̼ H̼.̼ n̼̼ó̼i̼̼ d̼̼o̼̼ n̼̼h̼̼à̼ m̼̼ạ̼n̼̼g̼̼ c̼̼h̼̼u̼̼y̼̼ể̼n̼̼ n̼̼h̼̼ầ̼m̼̼.̼ L̼ú̼c̼̼ n̼̼à̼y̼̼,̼ N̼a̼m̼̼ n̼̼g̼̼h̼̼i̼̼ n̼̼g̼̼ờ̼ v̼̼ợ̼ n̼̼g̼̼o̼̼ạ̼i̼̼ t̼̼ì̼n̼̼h̼̼ v̼̼ớ̼i̼̼ n̼̼g̼̼ư̼ờ̼i̼̼ đ̼̼à̼n̼̼ ô̼̼n̼̼g̼̼ k̼̼h̼̼á̼̼c̼̼ v̼̼à̼ b̼̼é̼̼ t̼̼r̼̼a̼i̼̼ k̼̼h̼̼ô̼̼n̼̼g̼̼ p̼h̼̼ả̼i̼̼ l̼̼à̼ c̼̼o̼̼n̼̼ c̼̼ủ̼a̼ m̼̼ì̼n̼̼h̼̼.̼

̼H̼ìn̼̼h̼̼ ả̼n̼̼h̼̼ ả̼n̼̼h̼̼ c̼̼ư̼ớ̼i̼̼ v̼̼ợ̼ c̼̼h̼̼ồ̼n̼̼g̼̼ N̼a̼m̼̼.̼

̼S̼a̼u̼̼ đ̼̼ó̼ đ̼̼ố̼i̼̼ t̼̼ư̼ợ̼n̼̼g̼̼ đ̼̼ế̼n̼̼ n̼̼h̼̼à̼ v̼̼ợ̼,̼ y̼̼ê̼̼u̼̼ c̼̼ầ̼u̼̼ đ̼̼ư̼a̼ b̼̼é̼̼ t̼̼r̼̼a̼i̼̼ đ̼̼i̼̼ x̼̼é̼̼t̼̼ n̼̼g̼̼h̼̼i̼̼ệ̼m̼̼ A̼D̼N̼ n̼̼h̼̼ư̼n̼̼g̼̼ k̼̼h̼̼ô̼̼n̼̼g̼̼ đ̼̼ư̼ợ̼c̼̼ c̼̼h̼̼ấ̼p̼ n̼̼h̼̼ậ̼n̼̼.̼ T̼ừ̼ đ̼̼ó̼,̼ h̼̼a̼i̼̼ b̼̼ê̼̼n̼̼ n̼̼ả̼y̼̼ S̼̼i̼̼n̼̼h̼̼ m̼̼â̼̼u̼̼ t̼̼h̼̼u̼̼ẫ̼n̼̼,̼ N̼a̼m̼̼ k̼̼h̼̼ô̼̼n̼̼g̼̼ S̼̼a̼n̼̼g̼̼ t̼̼h̼̼ă̼m̼̼ v̼̼ợ̼ c̼̼o̼̼n̼̼ n̼̼ữ̼a̼.̼

̼T̼h̼̼á̼̼n̼̼g̼̼ 3̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ N̼a̼m̼̼ t̼̼h̼̼u̼̼y̼̼ế̼t̼̼ p̼h̼̼ụ̼c̼̼ h̼̼a̼i̼̼ m̼̼ẹ̼ c̼̼o̼̼n̼̼ c̼̼h̼̼ị̼̼ H̼.̼ v̼̼ề̼ S̼̼ố̼n̼̼g̼̼ c̼̼h̼̼u̼̼n̼̼g̼̼ t̼̼ạ̼i̼̼ c̼̼ă̼n̼̼ n̼̼h̼̼à̼ ở̼ p̼h̼̼ư̼ờ̼n̼̼g̼̼ B̼ư̼ở̼i̼̼,̼ T̼â̼̼y̼̼ H̼ồ̼.̼ D̼ù̼ c̼̼ố̼ g̼̼ắ̼n̼̼g̼̼ h̼̼à̼n̼̼ g̼̼ắ̼n̼̼ n̼̼h̼̼ư̼n̼̼g̼̼ h̼̼a̼i̼̼ b̼̼ê̼̼n̼̼ t̼̼h̼̼ư̼ờ̼n̼̼g̼̼ x̼̼u̼̼y̼̼ê̼̼n̼̼ x̼̼ả̼y̼̼ r̼̼a̼ m̼̼â̼̼u̼̼ t̼̼h̼̼u̼̼ẫ̼n̼̼,̼ c̼̼ã̼i̼̼ v̼̼ã̼.̼ C̼h̼̼ị̼̼ H̼.̼ p̼h̼̼à̼n̼̼ n̼̼à̼n̼̼ c̼̼h̼̼u̼̼y̼̼ệ̼n̼̼ N̼a̼m̼̼ k̼̼h̼̼ô̼̼n̼̼g̼̼ c̼̼h̼̼ị̼̼u̼̼ l̼̼à̼m̼̼ ă̼n̼̼,̼ k̼̼i̼̼ế̼m̼̼ v̼̼i̼̼ệ̼c̼̼ l̼̼à̼m̼̼,̼ c̼̼ò̼n̼̼ N̼a̼m̼̼ t̼̼h̼̼ì̼ v̼̼ẫ̼n̼̼ n̼̼g̼̼h̼̼i̼̼ n̼̼g̼̼ờ̼ v̼̼ợ̼ n̼̼g̼̼o̼̼ạ̼i̼̼ t̼̼ì̼n̼̼h̼̼.̼

̼K̼h̼̼o̼̼ả̼n̼̼g̼̼ 7̼h̼̼ n̼̼g̼̼à̼y̼̼ 2̼/̼5̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ N̼a̼m̼̼ v̼̼à̼ v̼̼ợ̼ c̼̼ã̼i̼̼ n̼̼h̼̼a̼u̼̼ v̼̼ề̼ c̼̼h̼̼u̼̼y̼̼ệ̼n̼̼ N̼a̼m̼̼ m̼̼u̼̼ố̼n̼̼ l̼̼y̼̼ h̼̼ô̼̼n̼̼ n̼̼h̼̼ư̼n̼̼g̼̼ c̼̼h̼̼ị̼̼ H̼.̼ k̼̼h̼̼ô̼̼n̼̼g̼̼ đ̼̼ồ̼n̼̼g̼̼ ý̼.̼ N̼a̼m̼̼ l̼̼ấ̼y̼̼ r̼̼ư̼ợ̼u̼̼ t̼̼r̼̼o̼̼n̼̼g̼̼ c̼̼a̼n̼̼ 1̼,̼5̼ l̼̼í̼t̼̼ u̼̼ố̼n̼̼g̼̼ 2̼ n̼̼g̼̼ụ̼m̼̼ n̼̼h̼̼ỏ̼ v̼̼à̼ n̼̼ó̼i̼̼:̼ ”̼G̼i̼̼ờ̼ c̼̼h̼̼ú̼n̼̼g̼̼ m̼̼ì̼n̼̼h̼̼ g̼̼i̼̼ả̼i̼̼ t̼̼h̼̼o̼̼á̼̼t̼̼ c̼̼h̼̼o̼̼ n̼̼h̼̼a̼u̼̼,̼ e̼̼m̼̼ c̼̼ó̼ t̼̼ư̼ơ̼n̼̼g̼̼ l̼̼a̼i̼̼ c̼̼ủ̼a̼ e̼̼m̼̼,̼ a̼n̼̼h̼̼ c̼̼ó̼ t̼̼ư̼ơ̼n̼̼g̼̼ l̼̼a̼i̼̼ c̼̼ủ̼a̼ a̼n̼̼h̼̼”̼.̼

N̼g̼̼a̼y̼̼ S̼̼a̼u̼̼ đ̼̼ó̼,̼ a̼n̼̼h̼̼ t̼̼a̼ v̼̼à̼o̼̼ b̼̼ế̼p̼ l̼̼ấ̼y̼̼ c̼̼o̼̼n̼̼ d̼̼a̼o̼̼ p̼h̼̼a̼y̼̼ v̼̼à̼ t̼̼ấ̼n̼̼ c̼̼ô̼̼n̼̼g̼̼ v̼̼ợ̼ c̼̼o̼̼n̼̼.̼ H̼ậ̼u̼̼ q̼u̼̼ả̼ k̼̼h̼̼i̼̼ế̼n̼̼ c̼̼ả̼ c̼̼h̼̼ị̼̼ H̼.̼ v̼̼à̼ b̼̼é̼̼ t̼̼r̼̼a̼i̼̼ (̼c̼̼o̼̼n̼̼ r̼̼u̼̼ộ̼t̼̼ c̼̼ủ̼a̼ N̼a̼m̼̼)̼ t̼̼ử̼ v̼̼o̼̼n̼̼g̼̼.̼ S̼a̼u̼̼ đ̼̼ó̼,̼ N̼a̼m̼̼ đ̼̼i̼̼ x̼̼e̼̼ m̼̼á̼̼y̼̼ S̼̼a̼n̼̼g̼̼ n̼̼h̼̼à̼ m̼̼ẹ̼ đ̼̼ẻ̼ n̼̼ó̼i̼̼:̼ ”̼C̼o̼̼n̼̼ v̼̼ừ̼a̼ g̼̼i̼̼ế̼t̼̼ v̼̼ợ̼ c̼̼o̼̼n̼̼ r̼̼ồ̼i̼̼,̼ g̼̼i̼̼ờ̼ c̼̼o̼̼n̼̼ l̼̼ê̼̼n̼̼ p̼h̼̼ư̼ờ̼n̼̼g̼̼ đ̼̼ầ̼u̼̼ t̼̼h̼̼ú̼”̼.̼ N̼a̼m̼̼ đ̼̼ể̼ x̼̼e̼̼ m̼̼á̼̼y̼̼ ở̼ n̼̼h̼̼à̼ m̼̼ẹ̼ đ̼̼ẻ̼ r̼̼ồ̼i̼̼ đ̼̼i̼̼ b̼̼ộ̼ đ̼̼ầ̼u̼̼ t̼̼h̼̼ú̼.̼

N̼g̼̼ô̼̼i̼̼ n̼̼h̼̼à̼ n̼̼ơ̼i̼̼ N̼a̼m̼̼ S̼̼i̼̼n̼̼h̼̼ S̼̼ố̼n̼̼g̼̼ c̼̼ũ̼n̼̼g̼̼ l̼̼à̼ n̼̼ơ̼i̼̼ x̼̼ả̼y̼̼ r̼̼a̼ á̼̼n̼̼ m̼̼ạ̼n̼̼g̼̼.̼

̼T̼r̼̼ê̼̼n̼̼ đ̼̼ư̼ờ̼n̼̼g̼̼ đ̼̼i̼̼,̼ N̼a̼m̼̼ n̼̼ả̼y̼̼ S̼̼i̼̼n̼̼h̼̼ ý̼ đ̼̼ị̼̼n̼̼h̼̼ t̼̼ự̼ t̼̼ử̼ n̼̼ê̼̼n̼̼ đ̼̼ã̼ m̼̼u̼̼a̼ 1̼ g̼̼ó̼i̼̼ t̼̼h̼̼u̼̼ố̼c̼̼ c̼̼h̼̼u̼̼ộ̼t̼̼ v̼̼ớ̼i̼̼ g̼̼i̼̼á̼̼ 5̼0̼.̼0̼0̼0̼ đ̼̼ồ̼n̼̼g̼̼ c̼̼ủ̼a̼ m̼̼ộ̼t̼̼ n̼̼g̼̼ư̼ờ̼i̼̼ b̼̼á̼̼n̼̼ h̼̼à̼n̼̼g̼̼ r̼̼o̼̼n̼̼g̼̼.̼ N̼h̼̼ư̼n̼̼g̼̼ d̼̼o̼̼ đ̼̼i̼̼ đ̼̼ế̼n̼̼ g̼̼ầ̼n̼̼ c̼̼ô̼̼n̼̼g̼̼ a̼n̼̼ p̼h̼̼ư̼ờ̼n̼̼g̼̼ n̼̼ê̼̼n̼̼ N̼a̼m̼̼ đ̼̼i̼̼ v̼̼à̼o̼̼ đ̼̼ầ̼u̼̼ t̼̼h̼̼ú̼ k̼̼h̼̼ô̼̼n̼̼g̼̼ t̼̼ự̼ t̼̼ử̼ n̼̼ữ̼a̼.̼

̼T̼ạ̼i̼̼ b̼̼ả̼n̼̼ k̼̼ế̼t̼̼ l̼̼u̼̼ậ̼n̼̼ đ̼̼i̼̼ề̼u̼̼ t̼̼r̼̼a̼,̼ C̼ô̼̼n̼̼g̼̼ a̼n̼̼ T̼P̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼̼ d̼̼ẫ̼n̼̼ t̼̼h̼̼ô̼̼n̼̼g̼̼ b̼̼á̼̼o̼̼ c̼̼ủ̼a̼ N̼g̼̼â̼̼n̼̼ h̼̼à̼n̼̼g̼̼ N̼h̼̼à̼ n̼̼ư̼ớ̼c̼̼ V̼i̼̼ệ̼t̼̼ N̼a̼m̼̼ c̼̼h̼̼i̼̼ n̼̼h̼̼á̼̼n̼̼h̼̼ T̼P̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼̼,̼ x̼̼á̼̼c̼̼ đ̼̼ị̼̼n̼̼h̼̼ c̼̼ả̼ c̼̼h̼̼a̼ m̼̼ẹ̼ r̼̼u̼̼ộ̼t̼̼ v̼̼à̼ c̼̼h̼̼ị̼̼ H̼.̼ đ̼̼ề̼u̼̼ k̼̼h̼̼ô̼̼n̼̼g̼̼ m̼̼ở̼ t̼̼à̼i̼̼ k̼̼h̼̼o̼̼ả̼n̼̼ t̼̼ạ̼i̼̼ c̼̼á̼̼c̼̼ t̼̼ổ̼ c̼̼h̼̼ứ̼c̼̼ t̼̼í̼n̼̼ d̼̼ụ̼n̼̼g̼̼ t̼̼r̼̼ê̼̼n̼̼ đ̼̼ị̼̼a̼ b̼̼à̼n̼̼ T̼P̼.̼

̼C̼ô̼̼n̼̼g̼̼ a̼n̼̼ c̼̼ũ̼n̼̼g̼̼ k̼̼i̼̼ể̼m̼̼ t̼̼r̼̼a̼ c̼̼h̼̼i̼̼ế̼c̼̼ đ̼̼i̼̼ệ̼n̼̼ t̼̼h̼̼o̼̼ạ̼i̼̼ c̼̼ủ̼a̼ c̼̼h̼̼ị̼̼ H̼.̼ t̼̼h̼̼u̼̼ g̼̼i̼̼ữ̼ t̼̼ạ̼i̼̼ h̼̼i̼̼ệ̼n̼̼ t̼̼r̼̼ư̼ờ̼n̼̼g̼̼ v̼̼ụ̼ á̼̼n̼̼,̼ q̼u̼̼a̼ đ̼̼ó̼ k̼̼h̼̼ô̼̼n̼̼g̼̼ p̼h̼̼á̼̼t̼̼ h̼̼i̼̼ệ̼n̼̼ t̼̼i̼̼n̼̼ n̼̼h̼̼ắ̼n̼̼ c̼̼ó̼ n̼̼ộ̼i̼̼ d̼̼u̼̼n̼̼g̼̼ g̼̼i̼̼a̼o̼̼ d̼̼ị̼̼c̼̼h̼̼ h̼̼a̼y̼̼ c̼̼h̼̼u̼̼y̼̼ể̼n̼̼ t̼̼i̼̼ề̼n̼̼ n̼̼à̼o̼̼.̼

̼K̼ế̼t̼̼ l̼̼u̼̼ậ̼n̼̼ g̼̼i̼̼á̼̼m̼̼ đ̼̼ị̼̼n̼̼h̼̼ p̼h̼̼á̼̼p̼ y̼̼ v̼̼ề̼ A̼D̼N̼ c̼̼ủ̼a̼ T̼r̼̼u̼̼n̼̼g̼̼ t̼̼â̼̼m̼̼ g̼̼i̼̼á̼̼m̼̼ đ̼̼ị̼̼n̼̼h̼̼ p̼h̼̼á̼̼p̼ y̼̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼̼,̼ k̼̼ế̼t̼̼ l̼̼u̼̼ậ̼n̼̼ b̼̼ị̼̼ c̼̼a̼n̼̼ Q̼u̼̼á̼̼c̼̼h̼̼ V̼ă̼n̼̼ N̼a̼m̼̼ v̼̼à̼ c̼̼h̼̼á̼̼u̼̼ b̼̼é̼̼ c̼̼ó̼ q̼u̼̼a̼n̼̼ h̼̼ệ̼ h̼̼u̼̼y̼̼ế̼t̼̼ t̼̼h̼̼ố̼n̼̼g̼̼ c̼̼h̼̼a̼ -̼ c̼̼o̼̼n̼̼.̼

̼T̼r̼̼o̼̼n̼̼g̼̼ v̼̼ụ̼ á̼̼n̼̼ đ̼̼a̼u̼̼ l̼̼ò̼n̼̼g̼̼ n̼̼à̼y̼̼ c̼̼ũ̼n̼̼g̼̼ c̼̼h̼̼ỉ̼ v̼̼ì̼ n̼̼h̼̼ữ̼n̼̼g̼̼ m̼̼â̼̼u̼̼ t̼̼h̼̼u̼̼ẫ̼n̼̼ v̼̼ụ̼n̼̼ v̼̼ặ̼t̼̼ t̼̼r̼̼o̼̼n̼̼g̼̼ S̼̼i̼̼n̼̼h̼̼ h̼̼o̼̼ạ̼t̼̼,̼ đ̼̼ờ̼i̼̼ S̼̼ố̼n̼̼g̼̼ t̼̼h̼̼ư̼ờ̼n̼̼g̼̼ n̼̼g̼̼à̼y̼̼ n̼̼h̼̼ư̼n̼̼g̼̼ k̼̼h̼̼ô̼̼n̼̼g̼̼ b̼̼i̼̼ế̼t̼̼ c̼̼á̼̼c̼̼h̼̼ h̼̼ó̼a̼ g̼̼i̼̼ả̼i̼̼ đ̼̼ã̼ đ̼̼ể̼ t̼̼í̼c̼̼h̼̼ t̼̼ụ̼,̼ d̼̼ồ̼n̼̼ n̼̼é̼̼n̼̼ t̼̼r̼̼o̼̼n̼̼g̼̼ m̼̼ộ̼t̼̼ t̼̼h̼̼ờ̼i̼̼ g̼̼i̼̼a̼n̼̼ d̼̼à̼i̼̼ h̼̼o̼̼ặ̼c̼̼ d̼̼o̼̼ n̼̼h̼̼ữ̼n̼̼g̼̼ n̼̼g̼̼u̼̼y̼̼ê̼̼n̼̼ n̼̼h̼̼â̼̼n̼̼ k̼̼h̼̼á̼̼c̼̼h̼̼ q̼u̼̼a̼n̼̼ k̼̼h̼̼á̼̼c̼̼ đ̼̼ã̼ b̼̼ộ̼c̼̼ p̼h̼̼á̼̼t̼̼ t̼̼h̼̼à̼n̼̼h̼̼ h̼̼à̼n̼̼h̼̼ v̼̼i̼̼;̼ đ̼̼ể̼ h̼̼ậ̼u̼̼ q̼u̼̼ả̼ đ̼̼ặ̼c̼̼ b̼̼i̼̼ệ̼t̼̼ n̼̼g̼̼h̼̼i̼̼ê̼̼m̼̼ t̼̼r̼̼ọ̼n̼̼g̼̼,̼ g̼̼â̼̼y̼̼ p̼h̼̼ẫ̼n̼̼ n̼̼ộ̼ t̼̼r̼̼o̼̼n̼̼g̼̼ d̼̼ư̼ l̼̼u̼̼ậ̼n̼̼ x̼̼ã̼ h̼̼ộ̼i̼̼.̼

̼b̼̼ị̼̼ c̼̼a̼n̼̼ Q̼u̼̼á̼̼c̼̼h̼̼ V̼ă̼n̼̼ N̼a̼m̼̼ v̼̼à̼ c̼̼h̼̼á̼̼u̼̼ b̼̼é̼̼ c̼̼ó̼ q̼u̼̼a̼n̼̼ h̼̼ệ̼ h̼̼u̼̼y̼̼ế̼t̼̼ t̼̼h̼̼ố̼n̼̼g̼̼ c̼̼h̼̼a̼ -̼ c̼̼o̼̼n̼̼.̼

̼Q̼u̼̼a̼ t̼̼ì̼m̼̼ h̼̼i̼̼ể̼u̼̼ g̼̼i̼̼a̼ c̼̼ả̼n̼̼h̼̼ c̼̼ủ̼a̼ b̼̼ị̼̼ c̼̼a̼n̼̼ c̼̼ũ̼n̼̼g̼̼ r̼̼ấ̼t̼̼ é̼̼o̼̼ l̼̼e̼̼,̼ N̼a̼m̼̼ v̼̼ừ̼a̼ S̼̼i̼̼n̼̼h̼̼ r̼̼a̼ đ̼̼ư̼ợ̼c̼̼ m̼̼ộ̼t̼̼ t̼̼h̼̼ờ̼i̼̼ g̼̼i̼̼a̼n̼̼ n̼̼g̼̼ắ̼n̼̼ t̼̼h̼̼ì̼ b̼̼ố̼ N̼a̼m̼̼ b̼̼ỏ̼ đ̼̼i̼̼.̼ C̼ũ̼n̼̼g̼̼ t̼̼ừ̼ n̼̼g̼̼à̼y̼̼ đ̼̼ó̼,̼ b̼̼à̼ N̼.̼ (̼m̼̼ẹ̼ b̼̼ị̼̼ c̼̼a̼n̼̼ Q̼u̼̼á̼̼c̼̼h̼̼ V̼ă̼n̼̼ N̼a̼m̼̼)̼ m̼̼ộ̼t̼̼ m̼̼ì̼n̼̼h̼̼ t̼̼ả̼o̼̼ t̼̼ầ̼n̼̼ n̼̼u̼̼ô̼̼i̼̼ d̼̼ư̼ỡ̼n̼̼g̼̼ N̼a̼m̼̼ k̼̼h̼̼ô̼̼n̼̼ l̼̼ớ̼n̼̼;̼ h̼̼à̼n̼̼g̼̼ n̼̼g̼̼à̼y̼̼ b̼̼à̼ N̼.̼ đ̼̼i̼̼ n̼̼h̼̼ặ̼t̼̼ đ̼̼ồ̼n̼̼g̼̼ n̼̼á̼̼t̼̼ k̼̼i̼̼ế̼m̼̼ S̼̼ố̼n̼̼g̼̼.̼

̼C̼h̼̼ứ̼n̼̼g̼̼ k̼̼i̼̼ế̼n̼̼ n̼̼g̼̼à̼y̼̼ c̼̼o̼̼n̼̼ y̼̼ê̼̼n̼̼ b̼̼ề̼ g̼̼i̼̼a̼ t̼̼h̼̼ấ̼t̼̼,̼ l̼̼ạ̼i̼̼ S̼̼i̼̼n̼̼h̼̼ đ̼̼ư̼ợ̼c̼̼ c̼̼o̼̼n̼̼ t̼̼r̼̼a̼i̼̼ đ̼̼ầ̼u̼̼ l̼̼ò̼n̼̼g̼̼,̼ n̼̼g̼̼ư̼ờ̼i̼̼ m̼̼ẹ̼ k̼̼h̼̼ô̼̼n̼̼g̼̼ c̼̼ò̼n̼̼ h̼̼ạ̼n̼̼h̼̼ p̼h̼̼ú̼c̼̼ g̼̼ì̼ h̼̼ơ̼n̼̼.̼ Ấ̼y̼̼ v̼̼ậ̼y̼̼,̼ h̼̼ạ̼n̼̼h̼̼ p̼h̼̼ú̼c̼̼ c̼̼h̼̼ẳ̼n̼̼g̼̼ t̼̼à̼y̼̼ g̼̼a̼n̼̼g̼̼,̼ b̼̼à̼ N̼.̼ r̼̼ụ̼n̼̼g̼̼ r̼̼ờ̼i̼̼ c̼̼h̼̼â̼̼n̼̼ t̼̼a̼y̼̼ k̼̼h̼̼i̼̼ b̼̼i̼̼ế̼t̼̼ t̼̼i̼̼n̼̼ N̼a̼m̼̼ g̼̼â̼̼y̼̼ r̼̼a̼ t̼̼r̼̼ọ̼n̼̼g̼̼ t̼̼ộ̼i̼̼.̼

̼N̼g̼̼ư̼ờ̼i̼̼ d̼̼â̼̼n̼̼ t̼̼r̼̼o̼̼n̼̼g̼̼ k̼̼h̼̼u̼̼ p̼h̼̼ố̼ c̼̼ũ̼n̼̼g̼̼ k̼̼h̼̼ô̼̼n̼̼g̼̼ l̼̼ạ̼ g̼̼ì̼ c̼̼ả̼n̼̼h̼̼ t̼̼o̼̼ t̼̼i̼̼ế̼n̼̼g̼̼ c̼̼ủ̼a̼ v̼̼ợ̼ c̼̼h̼̼ồ̼n̼̼g̼̼ N̼a̼m̼̼,̼ c̼̼h̼̼ỉ̼ đ̼̼ế̼n̼̼ k̼̼h̼̼i̼̼ c̼̼ô̼̼n̼̼g̼̼ a̼n̼̼ đ̼̼ế̼n̼̼,̼ n̼̼g̼̼ư̼ờ̼i̼̼ d̼̼â̼̼n̼̼ m̼̼ớ̼i̼̼ b̼̼à̼n̼̼g̼̼ h̼̼o̼̼à̼n̼̼g̼̼ t̼̼r̼̼ư̼ớ̼c̼̼ c̼̼á̼̼i̼̼ c̼̼h̼̼ế̼t̼̼ o̼̼a̼n̼̼ u̼̼ổ̼n̼̼g̼̼ c̼̼ủ̼a̼ h̼̼a̼i̼̼ m̼̼ẹ̼ c̼̼o̼̼n̼̼ c̼̼h̼̼ị̼̼ H̼.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button