Uncategorized

С̼ᴏ̼̂ ̼ɡ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼”̼Т̼һ̼ᴏ̣̼.ᴄ̼ ̼С̼ᴀ̼́п̼ ̼С̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼”̼ ̼х̼ᴜ̼ʏ̼.ᴇ̼̂п̼ ̼т̼.ᴜ̛̼̀ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀.п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼.ɪ̼́.п̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂п̼ ̼г̼ᴜ̼.ᴏ̣̼̂т̼ ̼т̼ᴜ̛̼́.ᴄ̼ ̼т̼ư̼.ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼”̼С̼.һ̼.ᴇ̼̂́т̼”̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼”̼K̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼С̼һ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼Ⅼ̼.ᴀ̼̀.ᴍ̼ ̼Т̼ɪ̼̀.п̼һ̼”̼

V̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼r̼ợ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼u̼ố̼c̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ù̼.n̼g̼ ̼k̼.í̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼.h̼.ế̼t̼.

̼C̼á̼i̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼E̼n̼o̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼3̼-̼5̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼E̼n̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼u̼ố̼c̼ ̼6̼0̼c̼m̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼Không chịu gặp mặt, cô gái bị người yêu thọc cán cuốc xuyên thấu từ vùng kín lên ruột tức tưởi mà chết - Tâm Điểm
̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ã̼.m̼ ̼h̼i̼.ế̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ã̼.m̼ ̼h̼i̼.ế̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼̼3̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼R̼a̼m̼a̼n̼ ̼Y̼a̼l̼i̼n̼,̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼E̼n̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼í̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

Vụ đầu bếp bị chém tử vong ở quán nhậu: Nạn nhân nữ thông tin sốc - Tin tức

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼R̼a̼m̼a̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼E̼n̼n̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼â̼ù̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼t̼r̼ẽ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼E̼n̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼E̼n̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼.̼̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button