Uncategorized

Đ̼a̼u̼ ̼L̼ò̼n̼g̼ ̼:̼ ̼C̼u̼ố̼n̼ ̼C̼h̼i̼ế̼u̼ ̼B̼u̼ộ̼c̼ ̼D̼â̼y̼ ̼T̼h̼u̼n̼ ̼C̼h̼ở̼ ̼X̼á̼.̼C̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼B̼ị̼ ̼B̼ệ̼n̼.̼H̼ ̼V̼ề̼ ̼N̼h̼à̼ ̼V̼ì̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼N̼g̼h̼è̼.̼O̼ ̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼a̼o̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼.̼5,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼o̼t̼o̼f̼u̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼6̼H̼1̼-̼0̼3̼1̼…̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼V̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ạ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ộ̼ ̼2̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼T̼P̼.̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼h̼1̼5̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼.̼9̼.̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼

Chở người chết bằng xe máy, một chuyện xé lòng – DVO – Báo Đất Việt

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼.̼9̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼:̼ ̼“̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼T̼P̼.̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼

̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼P̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼.̼ ̼D̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.

̼D̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼”̼.̼

̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼l̼ò̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼q̼u̼á̼.̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼â̼u̼?̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼x̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼ì̼?̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ó̼ ̼t̼a̼y̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼.̼

̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼N̼g̼h̼è̼o̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼m̼ặ̼c̼,̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼

̼C̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼ẫ̼m̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼.̼ ̼V̼ù̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼3̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼V̼ù̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ụ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼n̼a̼l̼i̼n̼e̼s̼ ̼m̼u̼a̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼v̼ụ̼n̼.̼ ̼V̼ù̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼B̼u̼n̼g̼ ̼2̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼1̼.̼6̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼a̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼2̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼V̼ù̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼…̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼T̼h̼a̼n̼ ̼ô̼i̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼à̼ ̼1̼%̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼ố̼n̼,̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼?̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼ỷ̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼r̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼g̼i̼á̼c̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼ở̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼ ̼t̼h̼ò̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ọ̼ ̼b̼à̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ắ̼c̼ ̼ẩ̼n̼?̼

Related Articles

One Comment

  1. Ý kiến vô cùng thấm thía, nhìn hình ảnh xe máy chở thi thể chị P mà thấy xé lòng. Trời ơi ! Cơ quan, đơn vị, địa phương nào cũng có cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, bệnh viện còn được trang bị xe mua bằng tiền thuế của dân nữa. Vậy mà trong trường hợp như thế này cấp ủy, BGĐ, đoàn thể Bệnh viện ở đâu, tại sao không sắp xếp nổi một chuyến xe đưa thi thể chị P về nhà. Nếu đổi lại người chết là thân nhân của lãnh đạo BV hay của quan chức lãnh đạo địa phương, Bệnh viện có xử sự như trường hợp của chị P không? Vì ngoài trách nhiệm, đây còn là vấn đề quan điểm, đạo đức đối với con người, với giai cấp bần hàn, nhất là người đã mất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button