Uncategorized

3̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼T̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ẻ̼n̼ ̼V̼à̼o̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼C̼.ư̼ỡ̼n̼.g̼ ̼H̼.̼I̼ế̼.p̼ ̼N̼i̼ ̼C̼ô̼ ̼T̼à̼.n̼ ̼B̼ạ̼.o̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼C̼ư̼.̼Ớ̼.p̼ ̼T̼à̼.i̼ ̼S̼ả̼.n̼.̼

B̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼8̼/̼7̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.

Truy tìm 3 kẻ bịt mặt lẻn vào tịnh thất cưỡng hiếp ni cô | VOV.VN

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼1̼7̼/̼7̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼a̼m̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼T̼.̼L̼.̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼Q̼.̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼1̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼l̼ọ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼/̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button